Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

人生的奧秘

人生的奧秘

「用啟示使我知道那奧秘」(註一)

 

 

一、人生存之目的

 您曾否問過,您為何生存在世上,人生的目的究竟是甚麼?不論您是那一類的人,屬於那一種行業,有幾件事是眾人所公認的,就是:

金錢沒有辦法叫人滿足,
學問也沒有辦法叫人滿足,
享樂也沒有辦法叫人滿足,
成就也沒有辦法叫人滿足,

 

 


為什麼呢? 因為您還未認識:

二、神的計畫

 神有一個計畫,這個計畫與人發生極大的關係,這個計畫聖經稱作神的經綸(註二)
 神的經綸就是神對人全盤的計畫。它解釋人的來源、終局與生存意義。

 

 


如何能認識神的經綸?


三、四把鑰匙

 

           神為您預備了四把鑰匙,去開啟神的經綸。這四把鑰匙都記載在聖經裡面。這四把鑰匙同樣重要,缺一不可。
 現在請打開你的心,安靜詳細地讀完這本小冊子,就能掌握這四把鑰匙,明白神的經綸,認識人生存的意義,踏進滿足的人生。


         (註一)聖經以弗所書三章三節
         (註二)以弗所書一章十節「要照所安排的」原
           文意為「為著那經綸」。經綸一字原文
           「 Oikonomia 」,指神的計畫。

 


 

                                     第一把鑰匙 - 神的創造

解開人類生存之奧秘

 

一、人有神的形像

 『神說,我們要照著我們的形像,按著我們的樣式造人。(創世紀一章廿六節上)


 神創造人與創造萬物不同,
 祂是照著自己的形像造人,
 手套是按手的形像造的,目的為盛裝手。
 照樣人按神的形像造的,目的為盛裝神。

 

二、人是器皿

 神『將祂豐盛的榮耀,彰顯在那蒙憐憫…的器皿上,這器皿就是我們。』(羅馬書九章廿三至廿四節)
 我們乃是神的器皿,
 神要作我們的內容。
 水瓶如何是為盛裝水,
 照樣我們是為盛裝神。

 難怪;知識、財富、享樂、成就皆不能叫您得到滿足,因為您的被造是為盛裝神!

請繼續讀以下經文:

 

三、人的剖析

 『願你們的靈,與魂,與身子,得蒙保守。』(帖撒羅尼迦前書五章廿三節)
 人是神的器皿,這個器皿聖經剖析為三部分,就是靈、魂與體。請看下圖:

 

 就是身體,屬生理層次,接觸物質界事物,是最淺顯的。
 就是精神,屬心理層次,接觸精神界事物,是較深奧的。
 是最深處之部份,屬屬靈層次,接觸神的事物。

身體有毛病可找內外科醫生,
精神有毛病可找精神科醫生,
靈裡的問題卻只有神能解決。

 

四、神的經綸

神要進到人的靈裡,作人的內容,成為人的滿足。

 

這就是人生存的意義!

您的被造不是為盛裝飲食在肚腹裡,
也不是盛裝學問在頭腦裡,
乃是盛裝神在您的靈裡。

 

                                            

Home Security Tips - be sure to always lock your door

 

第二把鑰匙 - 人的墮落

解開人性善惡之奧秘

 

一、人之二性

 人是照著神的形像造的,故此凡人皆有合乎神性情之「善性」,如真、善、美、智、仁、勇等美德。

 
 然而,在人裡面還有「惡性」,與「善性」相爭,此即中國理學所謂「理慾之爭」。古今中外,所有認識人性者均承認此事實,這個「惡性」,聖經稱之為:

 

二、罪

罪在人的裡面,叫人不能如願以償。
沒有人願意貪婪、嫉妒、兇殺;
沒有人願意自誇、狂傲、欺詐;

沒有人願意暴躁、邪淫、縱慾;

沒有人願意怨天、尤人、咒詛。

但是,人卻無法脫離這些「惡性」。
請讀以下經文:

 

 『我曉得,在我裡面,就是在我肉體之中,沒有良善住著;因為立志為善由得我,只是行出來由不得我。』(羅馬書七章十八節)

 『若我去作所不願意的,就不是我作的,乃是住在我裡面的罪作的。』(羅馬書七章二十節)

這就是人的寫照。

 

 

三、人的墮落

 罪進入人裡面,叫人墮落。請看下圖:

 

 (一)罪叫人的靈死亡
   『你們原是死在過犯和罪惡之中。』(以弗所書二章一節)

 

  (二)罪叫人的心思背叛
   『你們從前是隔絕的,因著惡行心思裡與祂為敵。』(歌羅西書一章廿一節)

 
 (三)罪叫人的身體犯罪
   『罪在你們必死的身上作王,使你們順從身子的私慾。』(羅馬書六章十二節)

 

 

 人墮落了,就像:
一部壞了的收音機,不但不能收播音樂,並且常常發出噪音,不能控制。


   

 又像:
    一只掉在泥溝裡的杯子,雖然尚有美好的外形,卻是沾滿臭泥。

 

四、人不能自救

 雖然人自古想盡一切方法,去脫離犯罪,然而:

行善不能救人脫離罪,
教育不能救人脫離罪,
道德不能救人脫離罪,
念經不能救人脫離罪,
拜佛不能救人脫離罪,

人生的寫照,就是一幅善惡兩性彼此相爭的圖畫!

 

 

第三把鑰匙 - 基督的救贖

解開神人生死之奧秘

 

一、基督是誰?

 基督是神所差派到世間來解決人生問題的救主。


 祂是三一神具體的表現。

 

 『因為神格一切的豐滿,都有形有體的居住在基督裡面。』(歌羅西書二章九節)

 

 祂又是神成為肉身:

 『話就是神。…話成了肉身,住在我們中間,充充滿滿的有恩典有實際。』(約翰福音一章一節、十四節)

 

 故此,祂是完整的神,又是完全的人。請看下圖:

   

    祂比好人更高!
 祂比偉人更高!
 祂比賢人更高!
 祂比聖人更高!
 祂乃是神人

 

二、神人之死

 這位神人被釘在十字架上,完成救贖的工作。祂的死是以三種身分而死:

 

 (一)作為神的羔羊,祂的死除去人的罪。


   『神的羔羊,除去世人罪孽的。』(約翰福音一章廿九節)

 

 (二)作為被舉起的銅蛇,祂的死毀壞古蛇 - 撒但,對付人裡面的蛇毒 - 罪性。


   『摩西在曠野怎樣舉蛇,人子也必照樣被舉起來。』(約翰福音三章十四節)

 

 

 (三)作為一粒麥子,祂的死釋放神聖的生命。


   『一粒麥子…死了,就結出許多子粒出來。( 約翰福音十二章廿四節)

 

 

 現今:

祂的死除掉人不該有而有的罪!
祂的死賜予人該有而沒有的生命!

 

 

 

第四把鑰匙 - 神的分賜

解開信主耶穌之奧秘

                                                                                 

Golden Key

 

一、基督的兩次「成了」

 神 「成了」肉身,降生為人,稱為耶穌。請讀以下經文:

 

 『話成了肉身,住在我們中間。』(約翰福音一章十四節)

 

 主「成了」那靈,從死復活,稱為賜生命靈。請讀以下經文:

 

 『末後的亞當,成了賜生命的靈。』(哥林多前書十五章四十五節)

 

 這個靈既是「賜生命的靈」,就帶著生命,把神分賜到相信祂的人裡面。

 

 故此,聖經說:

 『人有了神的兒子就有生命;沒有神的兒子就沒有生命。』(約翰一書五章十二節)

 

 

二、使人重生

 人第一次出生,得著肉身的生命。
 人從基督得著神的生命,就是第二次出生,聖經稱此為「重生」:

 

 『神…籍耶穌基督從死裡復活,重生了我們。』(彼得前書一章三節)

 

 「耶穌說:『人若不重生,就不能見神的國。』」(約翰福音三章三節)

 

 一隻豬若要屬於羊的國度,活出羊的生活,不能靠教育、改良、規律,他必須有羊的生命。

 

 照樣人要屬於神的國度,活出神聖生活,也不能靠教育、改良、規律,他必須接受神的生命!

 

 

三、作基督徒的意義

 基督徒乃是一個接受神分賜的人。神先把自己分賜到我們的靈裡,再從我們的靈擴充到我們的魂裡,最後叫我們靈、魂、體都充滿神,被神浸透,聖經稱這個結果為「得榮耀」:

 

 『祂所豫定的人,又召他們來;祂所召來的人,又稱他們為義;祂所稱為義的人,又叫他們得榮耀。』(羅馬書八章三十節)

 

 這樣,我們就能被變化而模成基督的模樣。

 

 『神所豫知的人,祂也豫定他們要模成神兒子的形像。』(羅馬書八章廿九節)

 

 這就是人生的目的!
 這就是作基督徒的意義!
 這就是神為您所定的計畫!

 

 

   現在你該做甚麼?

 

現在你明白神的計畫了,你該作四件事

 

一、心歸向神 - 悔改

悔改不是痛改前非,
悔改不是改過自新,
悔改乃是「心思轉變」。
以前你是背著神作人,背著神作好人,背著神作壞人,你的心思是背著神的。

現在請聽主耶穌的話:

 

 『天國近了,你們應當悔改。』(馬太福音四章十七節)

 

二、相信 - 接受

 相信不是點頭,不是同意,不是欣賞。


 人若送你一只手錶,你點頭、同意、欣賞都不彀。你需要接受。相信就是接受。

 


 請讀以下經文:

 

 『凡接受祂的,就是信祂名的人,祂就賜他們權柄,作神的兒女。』(約翰福音一章十二節)

 

三、承認 - 求告

 作基督徒是公開作的,神要求「心」相信,「口」承認。


 若心裡不信,不能得救。


 若口裡不承認,也不能得救。但是:

 

 『你若口裡承認主耶穌,心裡相信神叫祂從死人中復活,就必得救。』(羅馬書十章九節)

 

四、受浸 - 見證

 受浸是在人面前作見證。所有相信的人都應該受浸,好叫他們不但在神面前得救,也能在人面前得救。


 主耶穌說:

 『信而受浸的必然得救,不信的必被定罪。』(馬可福音十六章十六節)

 

 藉著受浸,神把我們從撒但的國度,遷到神的國度裡。所以主耶穌又說:

 

 『我實實在在地告訴你,人若不是從水和靈生的,就不能進入神的國。』(約翰福音三章五節)


 

現在請你禱告

 


 「主耶穌啊!我是一個罪人,我需要你。求你進到我的靈裡,除去我的罪,充滿我,叫我得有神的生命。我現在接受你作我的救主和生命。我把自己奉獻給你。奉主的名求,阿們!」

 現在您明白人生的奧秘了!願主祝福你一直活在神的計畫中!

 

 

 

            
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com