Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คำพยาน / Testimonies of God
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
คำพยานของผู้มีชัยชนะ
(Reader : 17067)
Dear saints,

There was a car accident took place in Estonia which took away 3 brothers lives. They were all from the church in Riga and fully partook the GMR.( Gospel move in Russian speaking world).
The car accident happened on the 11th of Feb. at around 8 PM. Three brothers, Sergei Sinyakov, Victor Korenchenko, and Victor Dovgaulok , and one sister, Sovieta Dovgaulok were together on the way from Tallinn back to Riga after they finished visiting the 15 new ones whom they gained during the past month¡¯s laboring in the GMR 2007. Because of the icy road, they lost the control of the car and got into a car accident in the place not too far from Tallinn Estonia. This car accident killed 3 brothers and caused sister Sovieta injured on several bones without damaging the vital organs.

The churches had very quick response. Much prayers were released for the church in Riga and the victims¡¯ relatives and the recovery of the survived sister.

The Lord led us to have two glorious memorial meetings on the past Sat. and Lord¡¯s day, 17th and 18th of Feb. 2007., which not only healed the church in Riga, the families of those who lost their beloved, but also uplifted all the attendees to the realm of resurrection and the reality of the Body of Christ.

There were about 200 saints attending the meeting, including all the families who lost their husbands and son. 15 saints from Russia, 20 from Lithuania, 1 from USA, 3 from Tallinn, including two fruits of the brothers who paid the price of life to labor there.
In the beginning of the meeting, several coworker brothers shared concerning the meaning of 3 saints¡¯ lives and passing away, which is so precious in the eyes of God. They lived for the Body of Christ, totally joined themselves with the move of the Body, and lost their soul lives for the sake of gospel of the kingdom. Their labor in the Lord is not in vain; rather, their living for the Lord and losing of soul life for the gospel made them overcomers. They are not dead, they are sleeping in the Lord; and the seed of life, which is the word of God they sowed, as well as the pattern of living they left for others are still growing and multiplying. They are the glory of the church in Riga even the glory of the Body. Although their relatives suffer a lot and even asked why, but all things work together for the good to those who love God. The entire Body stands with them and feels the pain, and the Lord through His church locally and universally will be the husband of the widows and the father of the orphans. Seeing one by one the Lord took away many precious brothers, we should know that the time of the Lord¡¯s coming is close. We should prepare ourselves ready by following these three brothers¡¯ patterns.
Then there were many touching testimonies given by the saints who know these 3 brothers¡¯ living and laboring.
Sister Renata is the wife of brother Victor Korenchenkov who was taken away by the Lord in this car accident. Before that, Victor spent 4 weeks in Tallinn to labor with coworkers in Jan.2,007. She has 3 children; the oldest is 8, the youngest is 2. Before her sharing, one older saint stood up to question why the Lord would let this happen and let her take care of 3 children alone. She said she believed that it is because God wants to gain them as overcomers. She said, ¡°Victor was a man of consecration. He had several stages in his consecration. From the time of a single brother, he consecrated his marriage to the Lord. He wanted his family not just for him, but for the Body. Then, he consecrated to go to full time training. After the training, the Lord led him to get a job, but his heart was always like a full timer¡¯s. He always wanted to serve the Lord. This time he labored in Tallinn, and was full of burden for Tallinn. He said he wanted to migrate to Tallinn, he could not go on working ignoring the need of God any more.¡± She said she was willing to take a job to support him so that he could go to labor in Tallinn as a full timer. She also said ¡°Although, now he is not with us, but I do believe that the Lord would take care of our children, and I have no doubt about it, and please you also won¡¯t doubt about our God, I believe that God will give them best care, and one day they all will be like Victor. I know actually the Lord did this for our experiencing of Him, to deepen our relationship with Him, all things are just shadows, husband and children are all temporal and shadows, only Christ is the reality, He is my real husband, and the Body remains forever. ¡±
Sister Zhana is the wife of Sergei Sinyakov who was taken away by the Lord in this car accident. She has 4 children. The oldest is 16 and the youngest is 3. She said: ¡°Sergei and I entered the church life in Riga since 1996. Since then, he never missed any table meting, prayer meeting, Sat. brothers¡¯ meeting. Some times he came back home very late for the brothers¡¯ fellowship , sometimes he could not sleep after he was told to share a message for next day¡¯s conference or training. Although he was so tired due to the whole day¡¯s, even whole week¡¯s work, but he would keep studying the truth and fellowshipping with the Lord till he got clear leading from the Lord for the next message¡¦.I do believe that he is a overcomer now. I want to give thanks to God for all that He did, and to you for all you did for us, so that we had such a wonderful church life, I want to give special thank to Nadia, who lost her son in this accident, for her supporting and taking care of us. I feel that although I lost my husband, I gained the reality of the Body of Christ. Brothers and sisters, they are overcomers, for they lost their soul life for the sake of gospel. Today we have the best chance to become overcomers, The Lord needs the overcomers to end this age. We should all answer the call of the Lord, let us be the overcomers.¡±
Brother Volodyia Dovgalyuk, who is the husband of the sister Sovita, who is the only survived person, she got bone fractured in several bones. He testified for Sergei Sinyakov, who was his work partner as a manager in his company. He said, ¡°I saw sometime after the seminars how he was tired.
But he kept his burden and he said one time, ¡®You don¡¯t know how we enjoyed the New Jerusalem, we became people who are crazy for the Lord¡¯ I asked him about the need of the company, he just said: ¡® I have to go to Tallinn for the gospel move, I have to go, we live for this.¡¯ I said : ¡®I agree, you go!, please call my wife to go also, she also has strong burden to go to Tallinn¡¦¡¯ I do believe that even if they could have known that they would be killed by car accident, they would still go. They are ready to be overcomers, I believe actually they are not dead, they were raptured¡±

One sister testified for Victor Dovgalyuk, who was taken away by the Lord in this accident when he was on his 20 years old birthday. ¡°Victor was the one who was responsible to send all the invitation letters to the Baltic¡¯s countries. He was so burdened to the gospel move, so every weekend he would go for there for continuous 4 weeks. He always asked if there is anything he do to help, his heart is always ready to help the Lord¡¯s move as well as the church affairs. He was so young but so burdened seriously for God¡¯s interest.¡± One young man, who was gained two weeks ago by the brothers in Tallinn, also testified for Victor: ¡°Last Sat. Victor told me that next day will be his 20 years old birthday, but he would be in gospel move. I was surprised to see him not taking care of his big day.¡±

One young brother stood up to declare that the pattern of these has impressed him so much that he also wants to give himself to the Lord to live and to die for His economy.

Brother Ivan Dovgalyuk, who lost his son Victor Dovgalyuk in this accident, stood up to consecrate himself and family again and ended with a strong praise to the Lord.

At last all the saints sang the hymn ¡°We are called by God for His divine economy¡±, all the saints were bought into the resurrection and re- consecration.

The second day after the Lord¡¯s Table meeting, more saints stood up to share as continuation of previous day¡¯s memorial meeting. One brother shared that now we are still in the time when we see everything as in the mirror obscurely, but one day we will see face to face. Now the Lord used this, besides all the revelations in the Lord¡¯s recovery, to lead all of us to touch the reality of Body of Christ. We feel so spontaneous to rejoice with those who rejoice and weep with those weep. The Lord told Peter that if any one who follows Him with forsaking his house, property, father mother ¡¦in this age, he will have 100 times of those. The Lord would use His church to fulfill this promise.
Now the saints in the church in Riga are fathers, of those children who lost their fathers. The dear saints in Riga need to pick up the burden to take care of them practically, the saints in entire Body of Christ should pick up the burden to take care of these families because these brothers gave themselves not to their own move, nor move of their local church, but the move of entire Body of Christ.

One brothers testified that from this situation he saw the Lord has used these brothers firstly to gain His golden lampstand and more overcomers and to lead more people to touch the reality of the Body of Christ, which is his coming back!
All the saints who came to comfort the families could testify that they were comforted, washed , encouraged and uplifted by the shining testimonies of the passed brothers which were given by their wives from their genuine experience of resurrection life of Christ. From them we all saw that Christ did turn death into life.
โดย / Posted by : car accident took place in Estonia,RussiaTime : 4/3/2550 17:55:36
(แปล)

ถึง พี่น้องทั้งหลาย

ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นที่ Estonia ซึ่งมีพี่น้องชายของเราเสียชีวิตไป 3 คน จากคริสตจักรในเมือง Riga ระหว่าง GMR.( Gospel move in Russian speaking world).

อุบัติเหตุทางรถยนต์นี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ประมาณ 2 ทุ่ม คือ พี่น้อง Sergei Sinyakov, Victor Korenchenko, and Victor Dovgaulok , และพี่น้องหญิงอีกท่านคือ Sovieta Dovgaulok กระดูกหัก ระหว่างที่กลับจากการเยี่ยมเยียนผู้เชื่อใหม่ 15 คน ที่ Tallinn ไป Riga

ในวันที่ 17 และ 18 ก.พ. ได้มีการประชุมที่คริสตจักรใน Riga ซึ่งมีพี่น้องประมาณ 200 คน เข้าร่วมการประชุม รวมถึงครอบครัวของผู้ที่เสียสามีและลูกชายไป ได้เป็น พยานในการประชุม ครั้งนี้คือ

พวกเขามีชีวิตเป็นอยู่เพื่อ พระกายของพระคริสต์ เป็นหนึ่งร่วมกับการเคลื่อนไหว ของ พระกาย และ สูญเสียชีวิตฝ่ายจิต ของพวกเขาเพื่อ กิตติคุณแห่งอาณาจักร สิ่งที่พวกเขาได้ตรากตรำในองค์พระเยซูเจ้าไม่เสียเปล่าไป แต่ทำให้พวกเขา เป็นผู้มีชัยชนะ พวกเขาไม่ได้ตายไป แต่พวกเขากำลังหลับไปในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ซึ่งเป็น พระคำของพระเจ้าที่ พวกเขาเหล่านั้น ได้หว่านไป บวกกับแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพวกเขาที่ทิ้งไว้ ยังคงเติบโต และเพิ่มพูน

พวกเขาเป็นสง่าราศีของคริสตจักรในเมือง Riga อีกทั้งยังเป็นสง่าราศีของพระกายด้วย ถึงแม้ว่าญาติๆของเขาได้ทนทุกข์มากมาย และถามถึงเหตุผลจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทุกสิ่งร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ที่รักพระองค์.

ทั้งพระกายของพระองค์ยืนหยัด และ รู้สึกเจ็บปวด ร่วมกับพวกเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยคริสตจักรท้องถิ่น และ คริสตจักรแห่งจักรวาลจะเป็น สามีของหญิงม่ายทั้งหลาย รวมถึงเป็นพ่อของลูกที่กำพร้า ทั้งหลายด้วย

เราได้เห็นพี่น้องที่ล้ำค่าของเรามากมาย ทีละคนๆ ได้ถูกพระเจ้ารับไป เราควรจะรู้ว่า

..... วันเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมานั้นใกล้แล้ว ...

พวกเราควรจะเตรียมตัวของเราให้พร้อม โดยตามแบบอย่างของพี่น้องชายทั้ง 3 คนนี้.

ทั้งนี้มีคำพยาน ของพี่น้องมากมายสำหรับพี่น้องทั้ง 3 คนนี้ ดังนี้

โดย / Posted by :วันเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมานั้นใกล้แล้ว
Time :4/3/2550 20:43:58
พีน้องหญิง Renata , ภรรยาของพี่น้อง Victor Korenchenkov ที่ถูกพระเจ้ารับขึ้นไป จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 2 ม.ค. 07 พี่น้อง Victor และผู้ร่วมงานคนอื่น ตรากตรำอยู่ที่ Tallinn อยู่ถึง 4 อาทิตย์ พี่น้องมีลูก 3 คน, คนโตสุดอายุ 8 ขวบ, คนเล็กสุดอายุ 2 ขวบ

ก่อนที่เธอจะแบ่งปัน มีพี่น้องผู้สูงอายุคนหนึ่งยืนขึ้นและ ถามว่า ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้น และ ให้พี่น้องหญิงผู้นี้ ต้องเลี้ยงดูลูกๆ ทัง 3 นี้แต่เพียงผู้เดียว

พี่น้องหญิง ตอบว่า เธอเชื่อว่า พระเจ้ารับพวกเขาไป เพราะ พวกเขาเป็น ผู้มีชัยชนะ พี่น้อง Victor เป็นผู้ที่การมอบถวาย เขามีขั้นตอน ในการ มอบถวาย อยู่หลายขั้น. ขณะที่เขายังโสดอยู่ เขาได้มอบถวาย การแต่งงาน ของเขา ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาต้องการให้ครอบครัวของเขา ไม่เพียงเพื่อตัวเขาเอง แต่เพื่อ พระกายของพระคริสต์. จากนั้น เขาได้มอบถวายตัวของเขา เพื่อเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา หลังจากจบจากศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา พระเจ้าได้ให้เขาได้งานๆหนึ่ง แต่ ใจของเขานั้น เป็นใจของผู้เต็มเวลา อยู่เสมอ

เขาต้องการที่จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ ในครั้งนี้ที่เขาได้ ตรากตรำที่ Tallinn เขาเต็มไปด้วยภาระที่ Tallinn เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะ ย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ที่ Tallinn และ เขาไม่สามารถที่จะทำงานต่อไป โดยที่มองข้าม ความต้องการของพระเจ้า อีกต่อไป. เธอจึงพูดว่า เธอเต็มใจที่จะทำงาน เพื่อให้เขาได้ไปตรากตรำที่ Tallinn อย่างผู้ปรนนิบัติเต็มเวลา เธอยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่า เขาจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว แต่ว่าฉันเชื่อว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะดูแลลูกๆของเรา และ ฉันไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับสิ่งนี้เลย และ ขอให้ท่านก็อย่าได้สงสัยในตัวพระเจ้าของเรา

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้าจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุด และในวันหนึ่ง พวกเขาทุกคน จะเป็นอย่าง Victor ฉันรู้ว่าจริงๆแล้ว องค์พระผุ้เป็นเจ้าทำสิ่งนี้ก็เพื่อ ประสบการณ์ของเรา เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกับพระองค์ ทุกสิ่งเป็นเพียงแค่เงา, สามี และ เด็กๆ ก็เป็นเงาที่ชั่วคราวเท่านั้น มีเพียงแต่พระคริสต์ที่เป็นความเที่ยงแท้. เขาเป็นสามีที่แท้จริงของฉัน และ พระกาย ยังคงอยู่ต่อไป


โดย / Posted by :ผู้มีชัยชนะ
Time :4/3/2550 22:33:38
พี่น้องหญิง Zhana , ภรรยาของพี่น้อง Sergei Sinyakov ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับเขาไป จาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอมีลูกทั้งหมด 4 คน คนโตอายุ 16 ปี และ คนเล็ก อายุ 3 ปี

เธอกล่าวว่า "Sergei และ ข้าพเจ้า เข้าสู่ชีวิตคริสตจักร ในเมือง Riga ตั้งแต่ปี 1996 ตั้งแต่นั้นมา เขาไม่เคยพลาดการประชุมวันองค์พระผู้เป็นเจ้า, การประชุมอธิษฐาน, การประชุมพี่น้องชายในวันเสาร์ เลยแม้แต่ครั้งเดียว บางครั้งเขากลับมาถึงบ้านดึกมาก เนื่องจาก การสามัคคีธรรมของพี่น้องชายทั้งหลาย บางครั้งเขาไม่ได้นอนทั้งคืน เมื่อเขาถูกมอบหมายให้แบ่งปัน ข่าวสารการประชุมพิเศษ ในวันถัดไป

ถึงแม้ว่าเขาเหนื่อยมาก มาทั้งวัน และ ทั้งอาทิตย์ จากการทำงาน แต่เขาจะศึกษาหลักความจริง และ สามัคคีธรรม กับ องค์พระผู้เป็นเจ้า จนกระทั่งเขาได้รับการนำพาที่ชัดเจนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับ การประชุมพิเศษรอบต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆว่า เขาเป็นผู้มีชัยชนะ

ข้าพเจ้าต้องการที่จะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ เพื่อพวกเรา เพื่อให้เรามี ชีวิตคริสตจักรที่ดีเลิศเช่นนี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะขอบคุณ Nadia เป็นพิเศษ Nadiaสูญเสียลูกชายของเธอใน อุบัติเหตุ คราวนี้ด้วย แต่ เธอได้ หนุนใจ และ ดูแลพวกเรา ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ถึงแม้ ข้าพเจ้าได้สูญเสีย สามีของข้าพเจ้าไป แต่ ข้าพเจ้า ได้รับมาซึ่ง ความเที่ยงแท้แห่งพระกายของพระคริสต์

พี่น้องทั้งหลาย พวกเขาเป็น ผู้มีชัยชนะ, เพราะว่าพวกเขาสูญเสียชีวิตฝ่ายจิต เพื่อ ประโยชน์แห่งกิตติคุณ วันนี้พวกเรามีโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะกลายเป็น ผู้มีชัยชนะ องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการผู้มีชัยชนะที่จะมา สิ้นสุดยุคนี้ พวกเราควร ตอบการทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้พวกเราได้เป็นผู้มีชัยชนะ.

โดย / Posted by :ผู้มีชัยชนะ
Time :5/3/2550 19:00:27
พี่น้อง Volodyia Dovgalyuk , สามีของพี่น้องหญิง Sovita ผู้ซึ่งเป็นพี่น้องผู้เดียว ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ กระดูกของเธอแตกเป็นส่วนๆ เขาเป็นพยานให้กับ Sergei Sinyakov เขาเป็นผู้จัดการที่บริษัท ที่พี่น้อง ทำงานอยู่ เขากล่าวว่า มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลังจากการสัมนาที่บริษัท เขาเหนื่อย แต่เขามีภาระและพูดว่า

คุณไม่รู้หรอกว่า พวกเรา ได้รับสุข กรุงยะรูซาเล็มใหม่ พวกเราได้กลายเป็นคนที่ บ้าคลั่ง เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจึงถามเขาเกี่ยวกับ ความต้องการของบริษัท เขาเพียงแค่พูดว่า ผมต้องไป Tallinn เพื่อการเคลื่อนไหวแห่งกิตติคุณ ผมต้องไป ผมมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ แล้วข้าพเจ้าจึงบอกว่า ผมเห็นด้วย คุณไปเถอะ และโทรบอกภรรยาผมให้ไปด้วย ภรรยาผมมีภาระที่จะไป Tallinn มากเช่นกัน ผมเชื่อว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่า พวกเขาจะตาย โดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ พวกเขาก็ยังคงที่จะไป พวกเขาพร้อมที่จะเป็น ผู้มีชัยชนะ ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆว่า พวกเขาไม่ได้ตายไป แต่พวกเขา ถูกรับขึ้นไป โดยไม่ผ่านการตาย. "
โดย / Posted by :ผู้มีชัยชนะ
Time :5/3/2550 19:09:23
พี่น้องหญิงคนหนึ่ง ได้เป็นพยานถึง Victor Dovgalyuk ที่ได้ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้า รับไปในอุบัติเหตุ เมื่อตอนวันเกิดครบรอบ 20 ปี Victor เป็นผู้ที่รับผิดชอบ ในการส่ง บัตรเชิญไปที่ Baltic

เขามีภาระมาก ในการเคลื่อนไหวของกิตติคุณ ฉะนั้น ทุกสุดสัปดาห์ เขาจะไปที่นั่นติดต่อกัน 4 อาทิตย์ เขาจะถามอยู่เสมอ มีอะไรที่เขาพอจะช่วยได้มั๊ย ใจของเขาพร้อมเสมอที่จะช่วยการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาหนุ่มมาก แต่ เขามีภาระที่หนักอึ้งต่อ การงานของพระเจ้า

พี่น้องอนุชน คนหนึ่ง ได้ยืนขึ้น และ ประกาศว่า นี่เป็นแบบอย่างของเขา เขารู้สึกประทับใจมาก และ เขาต้องการที่จะ มอบถวายตัวของเขาเองให้กับ องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะ เป็นอยู่ และ ตาย เพื่อ แผนการบริหารของพระองค์
โดย / Posted by :มอบถวายตัว
Time :5/3/2550 19:17:25
Brother Ivan Dovgalyuk, เป็นพ่อของ พี่น้อง Victor Dovgalyuk ที่ประสบอุบัติเหตุ ได้ยืนขึ้น เพื่อมอบถวายตัวของเขา และ ครอบครัว อีกครั้งหนึ่ง และ จบลงด้วย การสรรเสริญที่หนักแน่น ต่อ องค์พระผู้เป็นเจ้า

สุดท้าย วิสุทธิชนทั้งหลาย ร้องเพลง เราถูกเรียกโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อแผนการบริหารการบริหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า และ พี่น้องทุกคน ได้ถูกนำเข้าสู่ การมอบถวาย อีกครั้งหนึ่ง และ เป็นการมอบถวายที่อยู่ในการเป็นขึ้น

ในวันที่ 2 หลังจากการประชุมหักขนมปัง มีพี่น้องมากขึ้นที่ยืนขึ้น เเบ่งปันต่อเนื่องจากวันแรก
โดย / Posted by :วันที่2
Time :5/3/2550 19:27:42
......... พี่น้องเกาหลี ......

Dear Saints,
The following is a testimony from Andrew Yu concerning the memorial of seven saints who were recently killed in Seoul, Korea in a auto accident when they were rear-ended by a bus.
--------------------------------------------------------------
We had a meeting of remembrance in Church in Seoul . It was very glorious. I never had a meeting like this in my entire life. All of us who attended this meeting had tears in their eyes.. In one sides, it was very painful, but one the other hand, it was very glorious. I felt that God made me joyful with His Glory. On the way home that day, I appreciated for God for all these things such as giving us these precious sisters.

In 2 Cor. 5, each of us change clothes in that place. For us as Christians, the death is not just death, but being clothed. For worldly people, they just take off their clothes when they die, but for Christians, they are being clothes.

Taking off the not good clothes, and being clothing with good ones. Taking off the old ones, and putting on new ones.

It is up to God when we change out clothes even though we have to change our clothes soon. You have to change clothes if God thinks it is time for you to change. When do you change clothes? It is not when clothes are ready, but when you are ready. The clothes are already there, but you are not ready. You are not mature enough to fit to the clothes.

In that evening of the meeting of remembrance of 7 sisters, I thought that these sisters would change their clothes. In that moment, these sisters entered into His glory. They were being clothes new. They were in glory. This was like seven butterflies flied to the sky. I felt very glorious on the way home from FTTS.


In the last 7 days, my belief increased double, and my prayers went upward. " Oh, Lord, if you took 7 sisters, you would give us 7000 for return." If he took, He owes, and He would return us for 7000. Brother Choi introduced 7 sisters in that meeting of remembrance. I wrote, and I never wrote all in any conferences I ever attended before like this. Everything of these 7 sisters was the confirmation of words of God. Mingling together, blending together, they were fellowship of how to care for new saints when they had a accident.


They may not know the rapture was happening to them. The brother said that he found out he was in a hospital he thought he was driving one minute ago. They were rapture in a condition of vital group. If I had a choice of dying, I would like to die in this way. It is very glorious. Brief Introductions of 7 sisters


วิสุทธิชนที่รัก
ข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้คือคำพยานจากพี่น้องแอนดริว ยู เกี่ยวกับงานพักสงบของพี่น้อง 7 คนที่เพิ่งจะเสียชีวิตในกรุงโซล จากอุบัติเหตุรถบัสชน

เรามีการประชุมรำลึกที่คริสตจักรในกรุงโซล เป็นการประชุมที่สง่าราศีมาก ข้าพเจ้าไม่เคยร่วมประชุมอย่างนี้มาก่อนในชีวิตของข้าพเจ้า ทุกๆคนที่ร่วมประชุมในครั้งนี้มีน้ำตาในตาของพวกเขา ด้านหนึ่งมันเจ็บปวด แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สง่าราศีมาก ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าทรงทำให้ข้าพเจ้ารับสุขกับสง่าราศีของพระองค์ ขณะเดินทางกลับบ้านในวันนั้นข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเหล่านี้ เช่น การที่พระองค์ประทานพี่น้องหญิงอันเป็นที่รักเหล่านี้


ใน 2 กธ. 5 เราแต่ละคนเปลี่ยนเสื้อผ้าในที่นั่น สำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนแล้ว ความตายไม่เป็นเพียงความตายเท่านั้น แต่ยังเป็นการตกแต่งตัว สำหรับชาวโลกพวกเขาแค่ถอดเสื้อผ้าออกเมื่อเขาตายไป แต่สำหรับคริสเตียนพวกเขากำลังถูกตกแต่งตัว ถอดทิ้งเสื้อผ้าเก่า และสวมใส่อันใหม่ ถอดทิ้งอันเก่า และสวมใส่อันใหม่ นี่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ถึงแม้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราในไม่ช้า ท่านต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าพระเจ้าคิดว่ามันถึงเวลาสำหรับท่านที่จะต้องเปลี่ยน เมื่อไหร่ที่ท่านเปลี่ยนเสื้อผ้า?

มันไม่ใช่เมื่อเสื้อผ้าพร้อมแล้ว แต่เมื่อท่านพร้อมต่างหาก เสื้อผ้าพร้อมอยู่แล้วแต่ท่านยังไม่พร้อม ท่านยัง สุกงอม ไม่พอที่จะเหมาะกับเสื้อผ้านั้น ในเย็นวันนั้นของการประชุมพักสงบของพี่น้องหญิง 7 คน


ข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องเหล่านี้ต้องการที่จะ เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขา ในขณะนั้นพี่น้องหญิงเหล่านี้ก็ได้เข้าสู่สง่าราศีของพระองค์ พวกเขาถูกตกแต่งตัวใหม่ พวกเขาอยู่ในสง่าราศี นี่ก็เหมือนกับ ผีเสื้อ 7 ตัวบินไปบนท้องฟ้า ข้าพเจ้ารู้สึก สง่าราศี มากในขณะเดินทางกลับบ้านจาก FTTS


ใน 7 วันที่ผ่านมาความเชื่อของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และการอธิษฐานของข้าพเจ้าก็พุ่งขึ้น "องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ถ้าพระองค์นำตัวพี่น้องหญิง 7 คนนี้ไป พระองค์ก็จะประทาน 7000 คนคืนให้กับเรา" ถ้าพระองค์เอาไป พระองค์ก็เป็นหนี้ และพระองค์ก็จะคืนให้กับเรา 7000 คน พี่น้อง choi แนะนำพี่น้องหญิง 7 คนนั้นในการประชุมพักสงบ ข้าพเจ้าจดบันทึก และข้าพเจ้าไม่เคยจดทุกอย่างในการประชุมพิเศษที่ข้าพเจ้าเคยร่วมมาเหมือนอย่างครั้งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างของพี่น้องหญิง 7 คนนี้ก็คือการยืนยันพระคำของพระเจ้า ผสมรวมกัน ผสมผสานเข้าด้วยกัน


พวกเขาสามัคคีธรรมกันว่าจะดูแลวิสุทธิชนใหม่ๆได้อย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าความปิติยินดีเกิดขึ้นกับเขา พี่น้องชายคนนั้นบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาล เขาคิดว่าเขากำลังขับรถอยู่เมื่อนาทีที่แล้ว พวกเขาปิติยินดีในสภาพการณ์ของหมู่พลังชีวิต ถ้าข้าพเจ้ามีทางเลือกที่จะตาย ข้าพเจ้าขอตายแบบนี้ มันสง่าราศี
โดย / Posted by :สุกงอม
Time :5/3/2550 20:01:10
พี่น้อง En Kyung Kwon

(Being born in 1956, came to Recovery in 1992)-

She was very strong in her spiritual life, although she was very small, and very weak not to pedal a bicycle. She would do anything from morning to evening for the sake of the saints. She would not cook well for herself, but she would coordinate with other saints, and she would serve meals for other saints all the time. She put her first priority church life to her own personal life or her family life. There were new saints all the time after her, and there was about 10 remaining fruits in last year.

En Kyung Kwon (เกิดปี 1956 เข้าสู่การฟื้นฟูปี 1992) เธอเข้มแข็งมากในชีวิตฝ่ายวิญญาณ ถึงแม้ว่าเธอจะตัวเล็ก และอ่อนแอมากจนไม่สามารถขับรถจักรยานได้

เธอจะทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนเย็น เพื่อผลประโยชน์ของวิสุทธิชน เธอจะไม่ทำอาหารที่ดีๆสำหรับตัวเธอเอง แต่เธอจะ ร่วมประสานกับพี่น้อง คนอื่นๆ และ ทำอาหารให้กับวิสุทธิชนทานตลอดเวลา

เธอคำนึงถึงชีวิตคริสตจักรก่อน การดำเนินชีวิตส่วนตัว หรือ ชีวิตครอบครัวเสมอ มี วิสุทธิชนใหม่ๆ เกิดขึ้นจากเธอ และ ในปีที่แล้ว เธอเกิดผลถาวรถึง 10 ผล
โดย / Posted by :พี่น้อง En Kyung Kwon
Time :5/3/2550 20:07:28
พี่น้องหญิง Kyung Sun Kim

(Being born in 1956, came to recovery in 1984)-

There is nothing to be joyful about her environment. She had a breast cancer, and did a surgery.

Even though she had many hardships in her life, but she was happy all the time. She was taking care of the saints who were down in her small group, and she did live a resurrection life with hardships of her life.

She was bold enough to say words of God to people all the time. She had a testimony of praying for a family who is not coming to church life, and one day, whole family member came to the church.

She said that " God listened to our prayer!" , She had a tears in her eyes. She knew the taste of the prayers.

Kyung Sun Kim (เกิดปี 1956 เข้าสู่การฟื้นฟู 1984)

ในสภาพแวดล้อมของเธอ ไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้เธอมีความสุข เธอเป็นมะเร็งเต้านม และ ต้องทำการผ่าตัด

ถึงแม้ว่า เธอจะมีความทุกข์มากมายในชีวิตของเธอ แต่เธอก็มีความสุขตลอดเวลา เธอดูแลวิสุทธิชนที่อยู่ในกลุ่มเล็กๆของเธอ และ เธอได้ ดำเนินชีวิตที่เป็นขึ้น ใน ความทุกข์ยากของเธอ

เธอกล้าที่จะ พูดพระคำของพระเจ้า กับผู้คน ตลอดเวลา เธอเป็นพยานเกี่ยวกับ การอธิษฐานเผื่อครอบครัวหนึ่งที่ ไม่ได้มีการดำเนินชีวิตคริสตจักร และวันหนึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็มาที่คริสตจักร

เธอบอกว่า "พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของพวกเรา" ด้วยน้ำตาคลอเบ้า เธอเป็นผู้ที่เต็มไปด้วย การอธิษฐานจริงๆ
โดย / Posted by :Kyung Sun Kim ,ดำเนินชีวิตที่เป็นขึ้น ใน ความทุกข์ยากของเธอ
Time :5/3/2550 20:14:11
พี่น้องหญิง Yong Suk Kim

( Being born 1953, came to recovery in 1988)-


Even though she had some insomnia, not sleep well, she opened her house 365 days. She serve the food for her saints more than enough all the time, and she increased her members in her small group as well.

Even though she has a grandson who needs care, she always go to the meeting one hour earlier, so she could prepare the chairs and food etc.

She also helped saints who need finances, without knowing. She is the one who knows how to dispense the materials to the saints.


พี่น้องหญิง Yong Suk Kim

(เกิดปี1953 เข้าสู่การฟื้นฟูปี 1988)

ถึงแม้ว่าเธอจะมีโรคนอนไม่ค่อยหลับ เธอก็ยังเปิดบ้านของเธอออก 365 วัน เธอทำอาหารเลี้ยง พี่น้อง อย่างเกินพอยู่ตลอดเวลา และเธอก็ยังได้เพิ่มคนใหม่ในหมู่เล็กๆของเธออีกด้วย

ถึงแม้ว่า เธอจะมี หลานชายที่จะต้องดูแล แต่เธอก็ยังไปยังที่ประชุม ก่อนเวลา หนึ่งชั่วโมงเสมอ เพื่อจะจัดเก้าอี้ และ เตรียมอาหาร ฯลฯ

เธอยังช่วยเหลือวิสุทธิชนที่ต้องการเงิน อย่างลับๆ เธอเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าจะแจกจ่ายสิ่งต่าง ให้กับพี่น้องอย่างไร
โดย / Posted by :Yong Suk Kim
Time :5/3/2550 20:19:33
พี่น้องหญิง Young Suk Park

( Being born in 1959)-

She lives single without her husband. She was totally devote herself to the recovery. She serve the young people. One thing she did for 40 young people everyday for 2 years is that sending the words of God everyday. At the funeral ceremony, young people came and said, " I would die like this sister died!" Young people loved her devotions, and this sister did an unconditional devotion for young people

Young Suk Park (เกิดปี 1959)

เธออยู่คนเดียวโดยปราศจากสามี เธอยอมสละตัวเธอเองให้กับการฟื้นฟูจากสิ้นเชิง

เธอ ปรนนิบัติอนุชน สิ่งหนึ่งที่เธอทำเพื่อ อนุชน 40 คนทุกวันเป็นเวลา 2 ปี คือ การป้อนเลี้ยง พระคำของพระเจ้า ทุกๆวัน

ในงานพักสงบ มี อนุชน ขึ้นมาพูดว่า "ข้าพเจ้าจะยอมตายอย่าง พี่น้องหญิง คนนี้ที่ตาย"

อนุชนรักการเสียสละของเธอ และ พี่น้องหญิงคนนี้สละตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่ออนุชน
โดย / Posted by :Young Suk Park,ข้าพเจ้าจะยอมตายอย่าง พี่น้องหญิง คนนี้ที่ตาย
Time :5/3/2550 20:22:10
พี่น้อง En Ju Lee

(Being Born in 1959,

came to recovery in Dec, 2006)- This sister had a Baptism church life long time, and came to recovery by Sister Eun Kyung Kwon, Since she did come to recovery last Dec, she did not have entitled to come this conference, but she did come with sister Kwon, anyway. She did follow sister Kwon forever now.


(เกิดปี 1959 เข้าสู่การฟื้นฟู 2006) พี่น้องหญิงคนนี้อยู่ชีวิตคริสจักรนานแล้ว และเข้ามาในการฟื้นฟูโดยพี่น้อง Eun Kyung Kwon ตั้งแต่ที่เธอเข้ามาในการฟื้นฟูเมื่อเดือนธันวาคม เธอไม่ได้มีสิทธิ์มาประชุมพิเศษในครั้งนี้ แต่เธอมากับพี่น้อง Kwon อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นี้เธอก็จะตามพี่น้อง Kwon ตลอดไป
โดย / Posted by :En Ju Lee
Time :5/3/2550 20:25:14
พี่น้อง Suk Hee Woo

( Being born in 1953, saved in 1979, came to recovery in Sept 2005)-

This sister wondered a lot to seek the truth. She was very happy to see this truth. She went to her room and prayed whenever she had problems with saints.

She always love saints by saying that " pray for saints of weakness, rather than judging saints when you have any problems ."

When her husband came to recovery and when her daughter went to full time training, she said that " I am happy uttermost! " .

She had 12 people, which are 4 families guided into recovery. She was absolute for the recovery.


Suk Hee Woo

(เกิดปี 1953 รับความรอดปี 1979 เข้าสู่การฟื้นฟูเดือนกันยายน ปี 2005)

พี่น้องหญิงคนนี้ มีใจแสวงหาหลักความจริง มาก เธอ ชื่นชนยินดี เมื่อได้ มองเห็น หลักความจริง เธอไปที่ห้องของเธอและ อธิษฐาน

เมื่อไรก็ตามที่เธอมีปัญหากับวิสุทธิชน เธอรักพี่น้องเสมอโดยการพูดว่า

"อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อ่อนแอ ดีกว่าไปพิพากษาพี่น้อง เมื่อท่านมีปัญหา"

เมื่อสามีของเธอเข้ามาในการฟื้นฟู และ เมื่อลูกสาวของเธอ เข้าศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา เธอพูดว่า" ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุด"

เธอได้คน 12 คนซึ่งเท่ากับ 4 ครอบครัวที่ได้นำเข้ามาในการฟื้นฟู เธออยู่เพื่อการฟื้นฟูอย่างสิ้นเชิง
โดย / Posted by :Suk Hee Woo ,อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อ่อนแอ ดีกว่าไปพิพากษาพี่
Time :5/3/2550 20:29:18
พี่น้อง Yong Suk Cho

(Being Born 1950, came to recovery in 1971)-

She was a sister of Brother Choi, a driver of the van. She was a little sister.

She was very interested in taking care of saints who left, were disappointed, moved to another place. She was very quietly, but strong in spirit, and she did live as an overcomers.

Yong Suk Cho

(เกิดปี 1950 เข้าสู่การฟื้นฟูปี 1971)

เธอเป็นพี่น้องหญิงของพี่น้อง Choi คนขับรถตู้ เธอเป็นพี่น้องหญิงตัวเล็กๆ เธอให้ความสนใจในการดูแลวิสุทธิชนที่ออกไป, ถูกทำให้ผิดหวัง, ย้ายไปที่อื่น เธอเป็นคนที่เงียบมาก แต่เข้มแข็งในวิญญาณ และเธอก็ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะ
โดย / Posted by :Yong Suk Cho
Time :5/3/2550 20:31:57
คำพยานของพี่น้อง Keun Phil Song

ลูกชายของพี่น้อง Young Sook Park

" แม่ของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตที่สละตัวเองให้กับ อนุชนในคริสตจักร ทุกๆวัน เธอจะส่งอีเมล์ 40 ฉบับ

ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่านี่เป็น ของประทานในชีวิตคริสตจักร แต่ข้าพเจ้าคิดว่า การแสวงหาหลักความจริง การเผยพระวจนะ ต่างหากที่เป็น ของประทานที่ยิ่งใหญ่ในคริสตจักร

ทุกๆ 2-3 วันเธอจะส่งพระคำของพระเจ้า ทางอีเมล์ให้กับอนุชน

แม่ของข้าพเจ้า ไม่ได้ดำเนินชีวิตที่เสแสร้ง แต่ เธอดำเนินชีวิตจริงๆอยู่ ในวิญญาณ


The testimonial of Br. Keun Phil Song,
the son of the Sr. Young Sook Park

My mother had lived a life consecrated to young people 's group in the church.

Everyday, she had sent 40 emails. I didn ' t think this as a gift in a church life. Instead, I had believed pursuing the truths, prophesying was a big gift in the church.

She did send an email every 2-3 days with words of God. My mom didn 't live a show-off life, she lived a real life in the Spirit.
โดย / Posted by :ดำเนินชีวิตจริงๆอยู่ ในวิญญาณ
Time :5/3/2550 20:36:48
คำพยานของพี่น้อง Ji Young Kang

ลูกสาวของพี่น้อง Sook Hee Kang

ข้าพเจ้าเจอ ไดอารี่ปี่ 2005 ของแม่ข้าพเจ้า จากไดอารี่ นั้น แม่ของข้าพเจ้า เริ่มอ่าน หนังสือของการฟื้นฟู ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005

โดยอ่านหนังสือชีวิตคริสเตียนที่ปกติ, มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ, พระคริสต์กับศาสนา เธอสามารถประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะ ในเดือนกันยายน เธอมีแรงกระตุ้นอย่างมากที่จะ ประสบการณ์การดำเนินชีวิตคริสตจักร

ดังนั้น เธอจึงไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรใน Kapodong,Seoul ตั้งแต่นั้นมาเธอก็เข้าร่วมการประชุมทุกรอบ

เธอยังได้เริ่มต้นมี การฟื้นฟูยามเช้า ทุกวันตอนตี 5 เธอจะไปที่ห้องเล็กๆห้องหนึ่ง เพื่อรับสุขการฟื้นฟูยามเช้า เธอมีช่วง เวลาที่ลึกซึ้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เธอสารภาพบาป อ่านหลักความจริง อธิษฐาน

เมื่อไรก็ตามที่เธอออกมาจากห้องเล็กๆนั้น เธอมักจะมีรอยน้ำตาในตาของเธอเสมอ ทุกๆเช้าเธอเลี้ยงดู ข้าพเจ้า ให้หันสู่ องค์พระผู้เป็นเจ้า

แม่มักจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าด้วย พระคำของพระเจ้า และ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของเธอเอง แม่ทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างให้กับข้าพเจ้า : พระคัมภีร์เก่าๆหลายเล่ม, ไดอารี่, และ สมุดบันทึกหลักความจริง

ข้าพเจ้าสามารถ ประสบการณ์พระคริสต์ในตัวแม่ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยสุดใจ เพื่อพระคริสต์จะได้เติมเต็มทั่วทั้งใจของข้าพเจ้า

3 เดือนหลังจากที่ข้าพเจ้า ได้รับความรอด ข้าพเจ้าก็ได้เข้าศูนย์ฝึกฝน FTTS ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้าหลังจากที่ข้าพเจ้า เข้ามาสู่การฟื้นฟู คือ การกลายเป็นผู้มีชัยชนะด้วยกันกับแม่ของข้าพเจ้า

ในวันนั้น ในขณะที่ ข้าพเจ้าอยู่ในการฝึกฝน ข้าพเจ้า ถามองค์พระผู้เป็นเจ้า ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ผู้มีชัยชนะคืออะไร?"

องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงตอบข้าพเจ้า ผ่านการตายของแม่ของข้าพเจ้า จาก การดำเนินชีวิตมนุษย์-พระเจ้าของแม่ ข้าพเจ้าก็มองเห็นหนทาง แม่ข้าพเจ้ารับสุขการเปิดบ้านออกอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เลี้ยงดูอนุชน และคนใหม่

ข้าพเจ้ารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทำให้ การตายของพี่น้องหญิงทั้ง 7 คนเสียเปล่า จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระตุ้นเราทุกๆคน ข้าพเจ้าได้ยินมาว่า โดยการประกาศกิตติคุณของแม่ข้าพเจ้า คนใหม่ได้เข้ามาใน ชีวิตคริสตจักร ทีละคนๆ

ถ้าคิดตามอย่างมนุษย์ การตายของแม่ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องที่เศร้ามาก แต่โดยการตายของพี่น้องหญิงทั้ง 7 คนนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้นำคนใหม่เข้ามาทีละคนๆ พระคริสต์ได้ชัยชนะแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกได้ในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถรู้สึกได้อย่างหนักแน่นว่าพระคริสต์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถยอมแพ้เพราะข้าพเจ้าเข้มแข็งอยู่ภายใน ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มากก่อน

ข้าพเจ้าสงสัยว่า นี่คือ สิ่งที่มาจากพระเจ้ารึเปล่า? ข้าพเจ้าหันสู่พระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ขอบพระคุณสำหรับพี่น้องหญิงทั้ง 7 คน รวมถึงแม่ของข้าพเจ้าด้วย พี่น้องทั้งหลาย เราทุกคนสามารถเดินในหนทางนี้

นี่ไม่ใช่หนทางที่ยากเลย ข้าพเจ้าได้อ่านประโยคสุดท้าย ในบันทึก การอธิษฐานของแม่ ของข้าพเจ้าซึ่งเธอได้ทำเขียนตอนฟื้นฟูยามเช้า ข้าพเจ้าคิดถึงแม่ของข้าพเจ้า เธอกำลังร้องไห้อยู่

...........ข้าพเจ้ามอบถวายตัวให้กับพระองค์ รักษาข้าพเจ้าไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า

เธอเต็มไปด้วยการรับสุขเมื่อไรก็ตามที่เธอออกมาจากการฟื้นฟูยามเช้า มันคือ การอธิษฐานของแม่ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถฝึกฝนมาได้ถึงขนาดนี้ ข้าพเจ้าต้องการเพียงแค่ดูแลเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะต้องชนะ พระองค์จะผลิตชีวิตของ ผู้มีชัยชนะ ผ่านพวกเรา ข้าพเจ้าต้องการ แบบอย่างชีวิตที่มีชัยชนะของพี่น้องหญิงทั้ง 7 คนนี้บนโลกใบนี้
โดย / Posted by :มอบถวายตัวให้กับพระองค์ รักษาข้าพเจ้าไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าเ
Time :5/3/2550 20:47:39
The testimonial of Sr. Ji-Young Kang, the daughter of Sr. Sook Hee Kang.
I had found mom 's 2005 diary. According to the diary, mom began reading Recovery books since February 2005. By reading the Normal Christian Life, The Spiritural Man, Christ VS. Religion, she was able to experience the overcoming Christian life. In September, she had a big urge within herself wanting to experience the church life. So she visited the Church in Kapodong, Seoul . Since then she attended all the meetings. She also started morning revival. Every 5 O' clock in the morning, she went to a tiny room to enjoy the morning revival. She had very intimate time with Lord. She repent her sins, read truths, prayed, whenever she came out from her tiny room, she had signs of tears in her eyes. Every morning she shepherd me into the Lord. Mom always shepherd me with God ' s word and her living experience. Mom left me with many things: several old bibles, diary, and hand written notes on truths. I was able to experience the Christ in my mom. I prayed with all my heart for Christ to fill my heart. Three months after I was saved, I came to FTTS. My biggest dream after I came to Recovery Church was to become an overcomer with my mom in that day. During my training, I asked Lord, " Lord, what is an overcomer? ". Lord answered me. The answer was given through death of my mother. Through my mom ' s God-man living, I saw the way. My mom enjoyed opening the house once every week, shepherding young saints and new believers. I know the Lord will not waste the death of these seven sisters. Through this incident, the Lord had awakened us all. I heard that through my mom 's gospel preaching, new saints are coming into the church life one by one. In humanly thinking, my mom ' s death is very sad, but through the death of seven sisters, the Lord is guiding new saints into the church life one by one. Christ had won the victory. I can feel it in my spirit. I can strongly feel that Christ is with me. I could not give up, because I am strong in my inner man. I never felt like this in my life, I am wondering if this is the power from God? I turn into God moment by moment. Thanks to the 7 sisters, including my mom. The intercessions of 7 sisters has been 7 fold intensified. Brothers and Sisters, We can go this way. This is not a hard way. We would like to forward in front of him. I read the last sentences in Mom ' s prayers' note, which she wrote when she did morning revival. " I miss my mom, She is crying now. With bountiful of supply, I consecrate myself to you. Save me! Lord! " She was full of joy whenever she came out from a private room after morning revival. It was mom ' s prayer that I could take the training so far. I only want to care for Lord! He will win. He will produce the life of overcomers thru us. I want the winning life of 7 sisters in this earth.
โดย / Posted by :The testimonial of Sr. Ji-Young Kang, the daughter of Sr. So
Time :5/3/2550 20:48:41
คำพยานของพน.แอนดรู ยู

ข้าพเจ้าคิดว่ามีบางสิ่งที่แปลกมากใน การประชุมพักสงบ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันใน คำพยานของพน.หญิงทั้ง 7 นั่นคือ มี 7 อย่างที่เหมือนกัน ดังนี้ :-

1. ทุกคน เป็นบุคคลที่ อธิษฐาน
2. ทุกคนเป็นคนที่ ร่างกายอ่อนแอ
3. ทุกคนเป็น พี่น้องทั่วๆ ไป เช่น เป็น แม่ ยาย ภรรยา หย่า ไม่มีคนไหนปรนนิบัติเต็มเวลา
4. ทุกคนเป็นคนที่ ดูแล เอาใจใส่ผู้คน
5. ทุกคนเป็นคนที่ รักหลักความจริง รักการปฏิบัตินั้น


วันนั้นข้าพเจ้าได้ไปที่โรงพยาบาล จาก ศพแรก ไปยังศพที่ 2 ข้าพเจ้าไม่สามารถไปยังศพที่ 3 ได้ มันเป็นความรู้สึกที่หนักเกินไป ทุกๆ ศพจะมีรูปถ่ายวางอยู่ตรงหน้า และก็มีพระคัมภีร์วางไว้หน้ารูปถ่ายนั้น แล้วก็มีโครงร่างที่เราสามัคคีธรรมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็มีการจด และ เขียนอะไรเยอะมากในเล่มนั้น แล้วก็มีการโน๊ตว่าทำอะไรบ้างในเช้านั้น อุบัติเหตุเกิดเมื่อนั่งรถตู้กลับ มีเศษดินติดเปื้อนหนังสือเล่มนั้นเต็มไปหมด สง่าราศี! พี่น้องหญิงทั้งหลายได้ ตายท่ามกลางขณะกำลังศึกษาพระคำของพระเจ้า


6. ทุกคนเป็นผู้ที่ น่าชื่นชม ข้าพเจ้าขอบอกก่อนว่า ผู้ที่มีพลังชีวิตจะเป็นคนที่ เติมเต็มด้วยพระเจ้า พวกเขา มีความสุขเพราะว่าพวกเขาเต็มไปด้วยตัวของพระองค์ พวกเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร และไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดอะไร แต่พวกเขาเป็นคริสเตียนที่มีความสุขมากๆ

7. ทุกคน เป็นหมู่พลังชีวิต บางคนในพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาดำเนินชีวิตคริสตจักรได้เดือนเดียว ปรนนิบัติ ดูแลเอาใจใส่ พี่น้อง นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในวันนี้

ข้าพเจ้าคิดว่าคำพยานในค่ำคืนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าต้องการให้วิสุทธิชนทั้งหลายในเกาหลี ได้ยินคำพยานนี้

เป็นอยู่คือตาย นี่คือ ความหมายของการมีชีวิตเป็นอยู่ก็เหมือนตาย ไม่มีอะไรน่าจดจำสำหรับการตาย คนจีนมักคิดว่าการตายเป็นเรื่องสำคัญ การตายของพระคริสต์เป็นเรื่องสำคัญกว่าเพราะว่า ชีวิตของพระเจ้า เป็นเรื่องสำคัญ ข้าพเจ้าหวังว่าคำพยานนี้ทำให้เราสามารถควบคุม เมื่อเราอ่าน 2 โกรินโธ 5 พวกเรารู้ว่า ไม่มีคนใดเป็นอยู่โดยตัวเอง ไม่มีใครตายสำหรับตัวเอง พวกเราทุกคนก็จะต้องถูกพิพากษาต่อหน้าพระเจ้าในวันนั้น ไม่ว่าคุณจะดีหรือเลว คุณก็ต้องรับการพิพากษาในสิ่งที่คุณทำ พวกเราต้องเป็นอยู่โดยชีวิตที่ชัยชนะ

การตายของเราก็ต้องตายอย่างผู้มีชัยชนะ ถ้าเราประพฤติตัวเหลวไหล เราก็ไม่สามารถเป็นผู้มีชัยชนะ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวเรา


Testimonial of Brother Andrew Yu

I thought something very strange in a meeting of remembrance two days ago. There was one same testimonial of 7 sisters ' testimonials. I will talk about 7 things, which common factors of 7 sisters had.

1. They were all prayers.

2. All of them were weak in physically.

3. There were environments for them, such as all were mom, grandmother, wives, widow. They were not full time serving sisters.

4. They were all caring for people.

5. They were people love the truth. Loved the ministry. I went their places at the hospital. From the 1 st place to 2nd place... I could not go 3rd place. There was too heavy feeling overwhelmed me. There were their pictures in front. There was a bible in front of the picture. There were the outlines of our fellowship of last week. She did many writings in the book. They were note she did in that morning. The accident happened when she did ride a van. There was a dirt in that book. Glorious! These sisters were dying while they were studying the words of God.

6. These 7 sisters were all pleasant. I told you earlier that the vital people are filled with Lord. They were happy because they were full of Him. They were not painful, also they were not religious people, but they were happy Christian.

7. They were vital group. Some of them had been only one month in church life, taking caring people, also people who had been taken care of. This is the life God want today.

I think tonight 's testimonial is right. I want every saints in Korea hear this testimonial. Living is dying. There is a meaning for living like as dying has a meaning as well. There is nothing to remember for dying. Chinese people think dying is more important. The death of Christ is more important because his life is more important. I hope this testimonial want us control. When we read 2 Cor. 5, we will know no one live for themselves. No one dies for themselves. We all will in the trial in front of the Lord in that day. Whether you are good or evil, you will be judged by the conducts in a body. It is not trial for eternal salvation or corruption. We all have to live the winning life of overcomers. Our death should be the death of overcomers.

You cannot live a life of failure while you have a death of overcomers. It is impossible. Your death is connected with your life.
โดย / Posted by :คำพยานของพน.แอนดรู ยู
Time :5/3/2550 20:54:10
อ่านรอบนี้เป็นรอบที่ 8 แล้ว รู้สึกซึ้งใจมากๆ อ่านไปก็น้ำตาไหลไป ยิ่งอ่านก็ยิ่งประทับใจที่มีคนรักองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มากขนาดนี้

พวกเขาอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เพื่อตัวเองเลย แต่ เค้ามีนิมิตที่ชัดเจนจริงๆ

อยากตะโกนดังๆ ว่า โอ้พระเยซู ข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้าขอกลับใจเสียใหม่ ข้าพเจ้ายังรักพระองค์ไม่เพียงพอ แต่ละวันข้าพเจ้าอยู่บนโลกนี้ ลืมตาตื่นมาข้าพเจ้าก็คิดแต่เรื่องราวของตัวเอง ทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง แค่มีหน้าที่ว่าเป็นคริสเตียนโดยการไปประชุมเช้าวันอาทิตย์เท่านั้น

โอ้พระเยซู โปรดเติมเต็มข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าสามารถมีใจเหมือนกับพี่น้องเหล่านี้ด้วย
โดย / Posted by :อาเมน
Time :7/3/2550 15:15:49
อาเมน ข้าพเจ้าก็เช่นกัน
เมื่อข้าพเจ้าอ่านคำพยานเหล่านี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ความคิดของข้าพเจ้าต้องตั้งอยู่ในวิญญาณ ให้มากกว่านี้

อย่ามัวแต่คิดเรื่อง ไม่เป็นเรื่อง พระเจ้าใกล้เสด็จกลับมาแล้ว ข้าพเจ้าต้องการเป็นผลสุกงอมรุ่นแรก ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

อีกอย่างข้าพเจ้ารู้สึกว่า พี่น้องชาวรัสเซีย ถึงแม้ว่า เขาเพิ่งจะได้รับความรอด แต่ว่า เขามีนิมิตที่ชัดเจนมาก มีการมองเห็นจริงๆ
โดย / Posted by :อาเมนน
Time :7/3/2550 23:26:32
ใช่ ตอนแรกที่ข้าพเจ้าได้ข่าวพี่น้องเกาหลี ต่อมาก็ได้ข่าวพน.รัสเซียอีก

ข้าพเจ้าก็สงสัยทันทีว่าพระเจ้าทำอะไรเนี่ย ทำใมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงเกิดซ้ำๆ ทำใม? ทำใม? ทำใม? ทำใม? ผุดเข้ามาในหัวของข้าพเจ้ามากมาย

แต่เมื่อได้อ่านคำพยานของพี่น้องแล้ว รู้สึกอึ้งไปชั่วขณะ เขาเหล่านี้ไม่ได้มีคำถามเหล่านี้เลย แต่ยิ่งมีการมอบถวายตัวและยิ่งรักพระเจ้าเพิ่มขึ้นไปอีก

อดีต มีคนรักพระเจ้ามากมาย ยอมสละชีวิตไปยังถิ่นทุรกันดารต่างๆ เพื่อพระเจ้า พอมายุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับเป็นเรื่องแปลกสำหรับเรา เพราะเราเย็นชาต่อพระเจ้าเกินไป

โอ้พระเยซู สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้ว เพราะพระเจ้าทรงเตือนเราว่านี่คือยุคสุดปลายแล้ว เราควรเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา

สถานการณ์ในโลกปัจจุบันนี้ อันตรายรอบด้าน ความตายอยู่รอบด้านเราจริงๆ มีคนโดนนี่ โดนนั่นตายอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราจะทำได้คือ จะตายทั้งทีต้องตายอย่างสง่าราศีเหมือนอย่างพี่น้องของเรา ไม่ใช่ตายอย่างเสียเปล่า อาเมน
โดย / Posted by :shc
Time :8/3/2550 11:35:09
ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา มีหลายหมื่นพันชีวิตอันมีค่า
สิ่งล้ำค่าแห่งใจฐานะที่สูงส่งและอนาคตที่รุ่งโรจน์
ล้วนได้เสียเปล่าลงบนกายพระเยซู สำหรับผู้ที่รักพระองค์
* ทรงน่ารักเหนืออื่นใด (ซ้ำ * ) คู่ควรทุ่มเททุกสิ่งให้ไป
** ทุกสิ่งที่ได้เทบนพระองค์ล้วนไม่เสียเปล่า แต่เป็นพยานที่หอมหวลยืนยันพระองค์หวานชื่น
โดย / Posted by :เรื่องที่ดีงาม
Time :8/3/2550 11:41:33
พระเจ้าใกล้เสด็จมาแล้ว
โดย / Posted by :พระเจ้าใกล้เสด็จมาแล้ว
Time :9/3/2550 23:04:50
การตายของเราก็ต้องตายอย่างผู้มีชัยชนะ ถ้าเราประพฤติตัวเหลวไหล เราก็ไม่สามารถเป็นผู้มีชัยชนะ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวเรา
โดย / Posted by :การตายของเราก็ต้องตายอย่างผู้มีชัยชนะ ถ้าเราประพฤติตัวเหลวไห
Time :10/3/2550 12:11:31
วันนี้เรามีชีวิตของพระเจ้า แต่เราอาจไม่ได้เป็น ผู้มีชัยชนะ

หากเราต้องการเป็น ผู้มีชัยชนะ เราต้องมี การดำเนินชีวิตของผู้มีชัยชนะ
โดย / Posted by :การดำเนินชีวิตของผู้มีชัยชนะ
Time :14/3/2550 14:18:46
ยากนะ เพราะหลายคนถูกครอบงำโดยโลกนี้

ดูอย่างอับราฮามสิ ยังไม่สุกงอมเลยอ่ะ
โดย / Posted by :ยอมแพ้
Time :14/3/2550 14:29:53
I think one major factor is that the Recovery is on the
brink of a major organic explosion to spread into many new places -
including Western Europe and the Middle East - and so Satan is fighting with
all his might and seeking to exploit any opening he can find. We in Rhema
have experienced this many times. When the Lord is about to open up a new
area to Himself, the enemy comes in to fight - either outwardly with
sickness, political turmoil in the new place, or even with inward attacks
such as emotional attacks on our families or among ourselves. That is a sign
the Lord is ready for a new major move.

Another reason is no doubt that we need more covering prayer, especially
from the mature sisters. The coworkers had some fellowship at the Elders'
time in New Zealand in Oct. 2004 about why we have lost so many to illness
and accident such as Brother Howard Higashi, etc. We do not feel we know the
full answer, but one factor the brothers mentioned is that an entire
generation of older, mature sisters who used to pray very diligently and
knowledgeably for the coworkers and the Lord's work in His Recovery have
gone to be with the Lord, and a corresponding younger generation of prayer
warrior sisters has not been raised up in their stead. As a result, there
are "holes" in the prayer coverage that guards us all from the enemy.
Brother Lee used to have a group of saints with whom he shared many details
of his own personal travel so they could pray thoroughly. I likewise have
learned something of this lesson, so there is a group of saints who have
asked me to keep them informed so they can pray, and I believe as a result,
I have never felt in serious danger in all my travels these past years.

So I believe this is another factor - the lack of adequate, thorough prayer.

It is also possible, based on my long experience with Russian male drivers -
and this is pure speculation, as I do not know the facts surrounding this
accident - that there may have been some reckless driving. In any case,
there is an important principle - we live in a world governed by physical
and spiritual laws, so we have a responsibility to guard ourselves against
doing anything foolish that would violate those laws to our harm. I recall
one time when Brother Lee was traveling in Italy with the brothers. They had
made a reservation at a hotel, and when they got there, Brother Lee checked
the adequacy of the fire escapes. He was not satisfied with the safety of
the building, so he moved to another hotel. It was a great inconvenience
humanly, but Brother Lee would not give the enemy to chance to use the
physical laws of the universe, combined with any carelessness of our part,
to try to attack him. I have tried in my own travels to avoid unnecessary
risk - e.g. avoiding riding on motorcycles, etc. Some risk is inherent in
the nature of what we do, and for this, we trust the Lord. But some risk we
can mitigate by our prudent foresight, and we should exercise that foresight
for the sake of extending our days on the earth. This includes such things
as getting adequate exercise, eating properly, and being under proper
medical care.

So I would, on the one hand, encourage you to find comfort in the Lord's
sovereignty to allow these brothers to be taken as an acceptable sacrifice;
and on the other, to raise your vigilance to bind the enemy and cover all
the saints, especially the coworkers, from every attack. If there could be a
group of sisters in your locality who diligently pray several times a week
for this specific matter, that would be a great, great service to the Lord's
Recovery to spread the gospel of the kingdom, prepare the Bride, and end the
age.

In Him, John
โดย / Posted by :JOhn Brook
Time :24/3/2550 11:04:00
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com