Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
กางเขน - ศูนย์กลางของจักรวาล - วันพุธ
(Reader : 1144)
กซ.3:10-11 และได้สวมใส่คนใหม่ ซึ่งกำลังถูกเปลี่ยนใหม่ จนมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ทรงสร้างเขานั้น. ในที่นี้ไม่อาจมีพวกกรีกกับพวกยูดาย, พวกที่รับพิธีสุหนัต กับไม่ได้รับพิธีสุหนัต, พวกไร้วัฒนธรรม, พวกสิเธีย, พวกทาสและไท มีเพียงพระคริสต์เป็นสารพัด และดำรงอยู่ในสารพัด.

ในแผนการบริหารของพระเจ้านั้น พระองค์ประทานบุคคลหนึ่ง และหนทางหนึ่งให้แก่เรา. บุคคลหนึ่งนี้ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเอก และครอบคลุมสรรพสิ่ง ส่วนหนทางหนึ่งนี้ก็คือกางเขน. ในฐานะองค์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง พระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งต่อเรา. พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้า, มนุษย์, และความเที่ยงแท้ของทุกสิ่ง ที่อยู่ในด้านบวกในจักรวาล. พระเจ้าประทานบุคคลที่อัศจรรย์ผู้นี้ มาเป็นการช่วยให้รอดของเรา. บุคคลหนึ่งซึ่งก็คือพระคริสต์นั้น ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล ส่วนหนทางหนึ่งซึ่งก็คือกางเขนนั้น เป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองของพระเจ้า.... ดังนั้น พระคริสต์ทรงเป็นจุดศูนย์รวม ของจักรวาลฉันใด กางเขนก็เป็นศูนย์กลาง แห่งการปกครองของพระเจ้าฉันนั้น. (Life-study of Colossians, p. 211)

อ่านข่าวสาร
จุดประสงค์ของเปาโลในหนังสือโกโลซาย ต้องการที่จะแสดงให้เราเห็นว่า ในคริสตจักรนั้น เราไม่ควรยอมให้สิ่งใดมาแทนที่พระคริสต์. การดำเนินชีวิตคริสตจักร จะต้องถูกก่อรูปขึ้น ด้วยพระคริสต์เพียงเท่านั้น. พระองค์ควรจะเป็นส่วนประกอบ และการก่อรูปหนึ่งเดียวของเรา.... ในหนังสือจดหมายฉบับสั้นๆ นี้ ได้ใช้ถ้อยคำที่สูงส่งมากมาย มาบรรยายถึงพระคริสต์. ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงถูกเรียกว่า พระฉายาของพระเจ้า ผู้ไม่ประจักษ์แก่ตา, ผู้บังเกิดคนแรก ของสิ่งสารพัดที่ถูกสร้าง, ผู้บังเกิดคนแรก ของบรรดาคนตายที่เป็นขึ้น, และตัวจริงของเงาทั้งหมด.... ในคนใหม่นั้น พระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และดำรงอยู่ในสารพัด [3:10-11]. กรณีนี้หมายความว่า พระคริสต์จำต้องเป็นทุกคน และอยู่ในทุกคนด้วย. ในคนใหม่นั้น ไม่มีพื้นที่สำหรับคนจีน, คนญี่ปุ่น, คนอเมริกัน, คนอังกฤษ, คนฝรั่งเศส, หรือคนเยอรมัน. พระคริสต์จำต้องเป็นพวกเราทุกคน. ในคนใหม่นั้น พระคริสต์จำต้องเป็นท่านและข้าพเจ้า. ไม่เพียงแต่วัฒนธรรมเท่านั้น ที่จำต้องถูกขจัดทิ้งไป กระทั่งตัวเราเอง ก็ต้องมลายหายไปด้วย. เราต้องมองเห็นการเปิดเผยนี้ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก.

ประเด็นหลักของหนังสือจดหมายโกโลซาย คือข้อเท็จจริงที่ว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น ไม่มีสิ่งใดนับค่าได้ นอกเหนือจากพระคริสต์. ข้อเท็จจริงนี้ได้ขจัดสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดี, สิ่งที่เป็นความบาปและ สิ่งที่มีวัฒนธรรมออกไป โดยเฉพาะได้ขจัดไปซึ่งด้านที่ดีทั้งหมด ของวัฒนธรรมด้วย... ศัตรูของพระเจ้าใช้วัฒนธรรม มาแทนที่พระคริสต์. นี่เป็นการล่วงละเมิดต่อพระเจ้า. ถ้าซาตานไม่อาจทำให้เราเสื่อมเสีย ด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายได้ พระเจ้าก็ทรงรู้ว่า มันจะพยายามใช้ด้านที่ดี ของวัฒนธรรมมาแทนที่พระคริสต์. ท่ามกลางคริสเตียนในทุกวันนี้ ท่านสามารถหากลุ่มผู้เชื่อที่ใดได้บ้าง ที่ทำให้ท่านรู้สึกว่า บนตัวของพวกเขานอกจากพระคริสต์แล้ว ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดเลย. เราเห็นด้านที่ดีมากมาย ในท่ามกลางคริสเตียนหลายกลุ่ม. ทว่าด้านที่ดีเหล่านี้ กลับไม่ใช่ตัวตนของพระคริสต์เอง แต่เป็นบางสิ่งที่มาแทนที่ พระองค์อย่างเจ้าเล่ห์. ด้วยเหตุนี้ ในกลุ่มคริสเตียนมากมาย จึงยากที่จะพบกับพระคริสต์. บางกลุ่มอาจจะประกาศพระคริสต์ และสอนหลักธรรมเกี่ยวกับพระคริสต์ แต่กระทั่งการประกาศและการสอนนี้ ก็ยังกลายเป็นสิ่งที่มาแทนที่ ตัวของพระคริสต์. ถ้าเรามีการมองเห็นที่ชัดเจน ต่อสถานการณ์ในท่ามกลาง คริสเตียนทุกวันนี้ เราก็จะตระหนักว่า ภูมิหลังของหนังสือโกโลซาย สอดคล้องกับสถานการณ์ ในวันนี้อย่างสิ้นเชิง. หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเขียนขึ้น เพื่อวิสุทธิชนในเมืองโกโลซายเท่านั้น แต่มีไว้สำหรับพวกเราด้วย.

ถ้าเรามีเข้าใจที่ชัดเจนต่อภูมิหลัง ของหนังสือจดหมายเล่มนี้ เราก็จะตระหนักว่า หนทางเดียวที่เราสามารถเลือกเดิน คือหนทางแห่งกางเขน. กางเขนเป็นทั้งทางแคบ และทางหลวงด้วย. สำหรับคนเหล่านั้น ที่ไม่ยอมแบกกางเขน กางเขนก็เป็นทางแคบ. แต่สำหรับคนเหล่านั้น ที่ยินดีเดินบนหนทางนี้ กางเขนก็จะกลายเป็นทางหลวง. ในคริสตจักรนั้น เราทุกคนควรจะไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรเลย. นี่ก็คือท่าทีของเปาโล ในขณะที่เขากล่าวว่า เราได้ตายและได้ถูกฝังแล้ว. หากจะยึดถือสิ่งนี้ เราจำต้องมีการเปิดเผย. สิ่งที่เราเป็น, สิ่งที่เรามี, และสิ่งที่เรากระทำ ล้วนสามารถมาแทนที่พระคริสต์ได้ทั้งสิ้น. เรายิ่งดีหรือยิ่งสามารถกระทำสิ่งต่างๆ ได้ พระคริสต์ก็จะยิ่งถูกแทนที่ ในประสบการณ์ของเรา. โดยกางเขน เราจะต้องไม่เป็นอะไร, ไม่มีอะไร, และไม่สามารถทำอะไรเลย. มิเช่นนั้นสิ่งที่เราเป็น, สิ่งที่เรามี, และสิ่งที่เราสามารถทำนั้น จะมาแทนที่พระคริสต์. แล้วในชีวิตคริสเตียนของเรา พระคริสต์ก็จะไม่เป็นสารพัด และดำรงอยู่ในสารพัด. หนังสือโกโลซายสอนเราว่า ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้น พระคริสต์จำต้องเป็นสารพัด และดำรงอยู่ในสารพัด. ทุกสิ่งที่ไม่ใช่พระคริสต์ จะต้องถูกขจัดทิ้งไป. (Life-study of Colossians, pp. 5-7)
เลือกอ่านค้นคว้า: Life-study of Colossians, msgs. 1, 9-10, 22-23, 26-28
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 20/11/3103 8:46:23
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com