Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
กระดานถามตอบ - เรื่องทั่วไป / General Questions
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
รู้จักพระเจ้าและวิถีทาง (หลักเกณฑ์) ของพระองค์ - วันเสาร์
(Reader : 771)
ดนอ.11:32ข ...คนทั้งหลายที่รู้จักพระเจ้าของเขา จะมีกำลังเข้มแข็งในการปฏิบัติการ.

อฟ.3:16 ขอพระองค์ทรงโปรดแก่ท่านทั้งหลาย ตามความอุดมสมบูรณ์ แห่งสง่าราศีของพระองค์ เพื่อท่านจะได้รับการเพิ่มกำลัง เข้าสู่มนุษย์ภายในด้วยฤทธิ์เดช โดยพระวิญญาณของพระองค์.

ใน 1ยฮ.5:20 เราได้เห็นแล้วว่า เราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์. ในด้านหลักธรรม เราอาจถือว่าองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์เป็นสอง. แต่เมื่อเราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และอยู่ในพระเยซูคริสต์ ในเชิงประสบการณ์ ทั้งสองก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน. ด้วยเหตุนี้โยฮันจึงใช้คำว่า "นี่แหละ" แทนองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์.

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์ ทั้งสองก็ยังเป็นสอง. แต่เมื่อเราอยู่ในทั้งสองพระองค์นี้ ในเชิงประสบการณ์ ทั้งสองก็เป็นหนึ่ง. เราได้มองเห็นแล้วว่า การอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น ก็คือการอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์. นี่ก็หมายความว่า ในประสบการณ์ที่เรามี ต่อการอยู่ในทั้งสองพระองค์นี้ ทั้งสองก็เป็นหนึ่งเดียวกัน.(Life-study of1John, p.354)

อ่านข่าวสาร
ยิ่งกว่านั้น เมื่อเราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์ ทั้งสองก็เป็นพระเจ้าที่จริงแท้ของเรา และเป็นชีวิตนิรันดร์ของเราด้วย. ตอนแรกโยฮันกล่าวถึงองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ จากนั้นเขาก็กล่าวถึง พระเจ้าที่จริงแท้. ในที่นี้ก็อาจมีข้อแตกต่าง ระหว่างองค์ผู้จริงแท้นั้น กับพระเจ้าที่จริงแท้อยู่บ้าง. เมื่อเราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ องค์ผู้จริงแท้นั้น จึงจะถูกเรียกว่าพระเจ้าที่จริงแท้ และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ จึงจะถูกเรียกว่าชีวิตนิรันดร์. นี่ก็หมายความว่า ในตอนแรก ทั้งสองคือองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์. แต่เมื่อเราอยู่ในทั้งสองพระองค์นี้แล้ว ทั้งสองก็กลายเป็น พระเจ้าที่จริงแท้และชีวิตนิรันดร์.

เราต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่า "นี่แหละ" ใน 1ยฮ.5:20 หมายถึงอะไร. คำว่า "นี่แหละ" ชี้ถึงพระเจ้าที่ทรงกลายเป็น ประสบการณ์ต่อเรา โดยการที่เราอยู่ในพระองค์. เราไม่อยู่ภายนอกพระเจ้าผู้นี้อีกต่อไปแล้ว. แต่เราอยู่ในพระเจ้าองค์นี้ และเราก็อยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น อยู่ในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์. เนื่องจากเราอยู่ในทั้งสองพระองค์ พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ จึงไม่เป็นทัศนะภายนอกต่อเราอีกต่อไป และในประสบการณ์ของเรา ทั้งสองพระองค์ ก็ไม่เป็นสองอีกต่อไปด้วย. เมื่อเราอยู่ในทั้งสองพระองค์นี้ ทั้งสองก็ได้กลายเป็นหนึ่งต่อเรา. ดังนั้นโยฮันจึงกล่าวว่า "นี่แหละ" เป็นพระเจ้าที่จริงแท้ และ "นี่แหละ" เป็นชีวิตนิรันดร์. "นี่แหละ" คือใคร? "นี่แหละ" ก็คือพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ ซึ่งเราได้อยู่ในพระองค์. เรายังอาจกล่าวได้ว่า "นี่แหละ" ยังรวมถึงสภาพการณ์ ที่เราได้อยู่ในพระเจ้า และพระเยซูคริสต์ด้วย. ดังนั้นพระเจ้าที่จริงแท้และชีวิตนิรันดร์ จึงครอบคลุมถึงการที่ เราได้อยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ด้วย.

เราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และในพระเยซูคริสต์. ในเวลานี้ องค์ผู้จริงแท้นี้จึงกลายเป็น พระเจ้าที่จริงแท้และพระเยซูคริสต์ ก็กลายเป็นชีวิตนิรันดร์ ในประสบการณ์ของเรา. บัดนี้เราอยู่ที่ไหน? เราอยู่นอกพระเจ้าที่จริงแท้ และอยู่นอกชีวิตนิรันดร์ใช่หรือไม่? ไม่ใช่. เราอยู่ในพระเจ้าที่จริงแท้ และอยู่ในชีวิตนิรันดร์. คำว่า "นี่แหละ" ย่อมครอบคลุมถึงข้อเท็จจริง ที่เราได้อยู่ในพระเจ้าที่จริงแท้ และชีวิตนิรันดร์นี้ด้วย. ฮาลีลูยา นี่แหละคือพระเจ้าที่จริงแท้ และชีวิตนิรันดร์ และเราก็อยู่ในพระเจ้าองค์นี้ และอยู่ในชีวิตนี้! เรารู้ว่าเราอยู่ในพระเจ้าที่จริงแท้ และในชีวิตนิรันดร์ เพราะเราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์.

ในข้อ 20 กล่าวว่า พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมา และได้ประทานความเข้าใจให้แก่เรา เพื่อให้เรารู้จักองค์ผู้จริงแท้นั้น และเราก็อยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น ซึ่งก็หมายความว่า เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์นั่นเอง. เมื่อเราอยู่ในองค์ผู้จริงแท้นั้น และพระเยซูคริสต์ นี่แหละ (รวมถึงข้อเท็จจริง ที่เราอยู่ในสองพระองค์นี้ด้วย) ก็คือพระเจ้าที่จริงแท้.

ข้อ 20 บ่งชี้อย่างหนักแน่นว่า บัดนี้เรากำลังมีประสบการณ์ ต่อพระเจ้าที่จริงแท้ และเราก็มีประสบการณ์ ต่อพระองค์โดยการอยู่ในพระองค์ด้วย. เรามีประสบการณ์, รับสุข, และยึดครองพระองค์ โดยการอยู่ในพระองค์. สำหรับเราแล้ว นี่แหละก็คือพระเจ้าที่จริงแท้ และชีวิตนิรันดร์. (Life-studyof 1John, p.354-355)

การรู้จักพระเจ้า ย่อมสามารถเพิ่มกำลังแก่เราได้. หลายครั้งที่เราอ่อนแอ ก็เป็นเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้า. กำลังของเรานั้น ขึ้นอยู่กับระดับที่เรารู้จักพระเจ้า. มีเพียงผู้ที่รู้จักพระเจ้าเท่านั้น จึงจะมีกำลังเข้มแข็งในการปฏิบัติการ (ดนอ.11:32). คนเหล่านั้นที่รู้จักพระเจ้า ย่อมจะเข้มแข็งในการแผ่ขยายอาณาเขต, ขยายเขตแดน, และบุกเบิกไปทั่วทุกแห่งเพื่อพระเจ้า. บนแผ่นดินโลกในวันนี้ พระเจ้าทรงต้องการได้มาซึ่ง ผู้ที่รู้จักพระองค์เช่นนี้.(Crucial TruthsintheHoly Scriptures, vol.4,p.618)
เลือกอ่านค้นคว้า: บทเรียนชีวิตเอ็กโซโด, ตอนที่176-177
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 7/11/2559 8:46:22 AM
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com