Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
แบ่งปันข้อความที่รับสุข ในหนังสือของห้องสมุดกิตติคุณแห่งปท.ท
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ประสบการณ์แห่งชีวิต
(Reader : 3818)
หนังสือ "ประสบการณ์แห่งชีวิต"

ถึงแม้เราจะรู้ ความปรารถนาและพระประสงค์ของพระเจ้า ว่า พระองค์ต้องการจะได้มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ให้มีแบบฉายาของพระองค์ สํ าแดงสง่าราศีของพระองค์ และ มีอํ านาจของพระองค์ มาจัดการกับ ศัตรูของพระองค์

แต่ว่า น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ความปรารถนา และ พระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ ของพระเจ้า นี้ต้องอาศัย ชีวิตของพระองค์เองจึงจะสามารถบรรลุถึงได้

ขอบคุณพระเจ้า โดยอาศัยพี่น้องของเราได้นํ าเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรย์และ ซ่อนเร้นอยู่เขียนออกมา เพื่อให้ ผู้เชื่อ ส่วนใหญ่สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ถ้อยคํ าเหล่านี้สามารถกล่าวได้ว่าได้รวบรวมเอาเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ของ การรู้จักและการประสบการณ์ของวิสุทธิชน ถึง 2 พันปี ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกกล่าวถึง การรู้จักของชีวิต รวม 14 ประเด็น ส่วนที่ 2 บรรยาย ประสบการณ์แห่งชีวิต รวม 19 ประเด็น

สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
Tel. 027465778 -9 Fax: 02 7465190 Email:gbrt@lordsrecoveryinthailand.org
โดย / Posted by : ประสบการณ์ แห่ง ชีวิตTime : 20/8/2549 5:23:19
ประสบการณ์ ชั้นที่สี่แห่ง ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ในชั้นนี้ถือว่าเป็น ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ชั้นสุดท้าย และเป็น ชั้นที่สูงสุด นั่นก็คือ พระคริสต์ได้ทรงจำเริญเติบโตในเรา


เมื่อเราได้ผ่านการขจัดในชั้นต่างๆ ในอดีตปัญหาต่างๆในตัวเราไม่ว่าจะเป็น ความบาป ฝ่ายโลก ความบกพร่องของมโนธรรม หรือจะเป็น เนื้อหนัง ตัวตน ธรรมชาติ เป็นต้น ล้วนได้ถูกแก้ไขไปแล้ว ล้วนได้ถูก ขจัดสะสางไปแล้ว ในตัวของเรานั้น ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งของนอกเหนือพระเจ้า เวลานั้น พระเจ้าก็จะมีฐานะอย่างเด็ดขาดในตัวของเรา ตัวของเรา ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกล้วนได้รับ การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างบริบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ได้ เข้าสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ในขั้นที่สูงที่สุด นั่นก็คือ พระคริสต์ได้สุกงอม และ จำเริญในเรา เพราะฉะนั้นเราจึงเรียก ชั้นที่สูงที่สุดในฝ่ายวิญญาณ นี้ว่า พระคริสต์ได้จำเริญเติบโตในเรา
โดย / Posted by :พระคริสต์จำเริญอยู่ภายในเราทั้งหลาย
Time :5/9/2549 14:12:02
ชาวยิศราเอลออกจากอายฆุบโตเข้าสู่แผ่นดินคะนาอัน การเริ่มต้นในการเดินทางของเขานั้นได้อาศัยการข้ามทะเลแดง เพื่อจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสในอายฆุบโต และได้นำเอาฟาโรห์และกองทัพของมันฝังไว้ในทะเล ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอิทธิพลของฝ่ายโลกและการครอบงำของมันก็ได้หลุดพ้นจากตัวของเขา ผ่านไปไม่นานเขาเหล่านั้นก็ได้มีการสู้รบกับชาวอะมาเล็ค นั่นเป็นสัญญลักษณ์เล็งถึงเขาเริ่มต้นมีการขจัดเนื้อหนัง ต่อมาเขาได้เร่ร่อนอยู่ในป่ากันดาร 40 ปี และเลข 40 เป็นหมายเลขแห่งการทดลองหรือการบดคั้น พระเจ้าได้ทรงนำพาเขาเหล่านั้นเดินทางในป่ากันดาร 40 ปี นั่นก็คือได้อาศัยการทดลองและการบดคั้นมากมาย เพื่อจะเปิดโปงออกซึ่งความเสื่อมโทรมต่างๆ ของเนื้อหนัง และเพื่อจะขจัดเขาเหล่านั้นให้สะอาด และประสบการณ์ของเราก็เป็นเช่นนี้ หลังจากเรารับบัพติศมาแล้ว การขจัดเนื้อหนังนั้นไม่ใช่ว่ากระทำครั้งเดียวก็สิ้นสุด แต่จะต้องเป็นการขจัดเป็นเวลาหลายปีในพระหัตถ์ของพระเจ้า บางครั้งพระเจ้าได้นำพาเราเดินในหนทางแห่งป่ากันดารอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่การดำเนินชีวิตของเรามีความยากลำบาก แม้กระทั่งฝ่ายวิญญาณยังมีความรู้สึกถึงความแห้งแล้ง ความอึดอัด กดดัน ลำบากใจ ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นใด พระองค์ประสงค์จะมาทดลองพวกเรา มาบดคั้นพวกเรา ทำให้เนื้อหนังของเราได้รับการขจัด
เมื่อวันเวลาการเร่ร่อนของชาวยิศราเอลได้ครบแล้ว พระเจ้าได้ทรงนำพาเขาเหล่านั้นข้ามแม่น้ำยาระเด็น ณ เมืองฆีละฆาลเขาเหล่านั้นได้รับพิธีสุหนัด ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เขาเหล่านั้นได้เข้าสู่แผ่นดินคะนาอันอย่างแท้จริงแล้ว อีกด้านหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์ทั้งเจ็ดในแผ่นดินคะนาอันที่ต้องมีการสู้รบ และจะต้องขจัดเขาเหล่านั้นให้สิ้นซาก เพื่อจะก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นหมายสำคัญเล็งถึงว่า เมื่อ
โดย / Posted by :Isarael
Time :5/9/2549 14:17:04
เมื่อ เราทั้งหลาย อยู่ในป่ากันดารแห่งฝ่ายวิญญาณ ได้รับการทดลอง จนกระทั่งครบกำหนด บทเรียน ใน การขจัดเนื้อหนัง ของเราได้ ฝึกเรียนรู้ พอสมควรแล้ว

พระเจ้าก็จะนำพาเรา ข้ามแม่น้ำยาระเด็นฝ่ายวิญญาณ เอา เนื้อหนังของเรา ตัดออก หรือ กลิ้งออก (ฆีละฆาล มีความหมายว่ากลิ้ง) (กซ 2:11)

ตั้งแต่นั้นไปเราก็จะได้ป ระสบการณ์ ถึง อาณาบริเวณแห่งสวรรค์ อย่างแท้จริง และได้ ต้อนรับเอาความอุดมสมบูรณ์ ทั้งสิ้นของ พระคริสต์ และเวลานั้นเราก็ได้พบปะกับ มารร้ายแห่งสถานอากาศ และในเริ่มต้น มีประสบการณ์แห่งการสู้รบฝ่ายวิญญาณ

และ การเดินทางของชาวยิศราเอล นั้นเขาได้ ข้ามน้ำสองอย่าง อย่างที่หนึ่งคือ น้ำทะเลแดง อย่างที่สองคือ น้ำในแม่น้ำยาระเด็น ในทะเลแดง นั้นได้ฝังซึ่ง ฟาโรห์ และ กองทัพของมัน ส่วน ในแม่น้ำยาระเด็น นั้นก็คือ ฝังตัวของชาวยิศราเอล เอง ขณะที่เขาเหล่านั้นได้ ข้ามแม่น้ำยาระเด็น เขาได้นำเอา หิน 12 ก้อน ข้ามแม่น้ำ ไปด้วย และอีก 12 ก้อน ได้ปักไว้ในน้ำ

หิน 12 ก้อน นั้นทั้งสองแบบนั้น เล็งถึง 12 ตระกูลแห่งชาวยิศราเอล เพราะฉะนั้นในที่นี่จึง มีความหมายว่า สิบสองตระกูล ที่เก่าแก่ นั้นได้มีการสิ้นสุด ในแม่น้ำ

ส่วน สิบสองตระกูล แห่งบุคคลที่เกิดใหม่ นั้นได้ข้ามแม่น้ำยาระเด็น ไป และ ไปถึงแผ่นดินที่ทรงสัญญา น้ำทั้งสองแห่งที่เขาได้ข้ามไปนั้นล้วนเป็น แบบเล็ง ถึง การตายของพระคริสต์

น้ำในทะเลแดง นั้นเป็นหมายสำคัญ เล็งถึง การตายของพระคริสต์ได้สิ้นสุด ซึ่ง อิทธิพลของโลก นี้


ส่วน น้ำในแม่น้ำยาระเด็น เป็นหมายสำคัญเล็งถึง การตายของพระคริสต์ ได้สิ้นสุดสิ่งทรงสร้างเก่าของเรา เมื่อชาวยิศราเอลข้ามทะเลแดง แล้วเขาเหล่านั้นก็สามารถ สู้รบกับพวกอะมาเล็ค แต่เมื่อ ข้ามแม่น้ำยาระเด็น แล้วเขาสามารถสู้รบกับ เผ่าพันธุ์เจ็ดเผ่าใน แผ่นดินคะนาอัน อันนี้เป็น สัญญลักษณ์เล็งถึง ว่า ....


ในเบื้องต้นแห่งฝ่ายวิญญาณนั้น คือ ใน เวลาที่เรารับบัพติศมาใหม่ ๆ เราทั้งหลายได้แต่ สู้รบกับเนื้อหนัง (ฆต 5:17) แต่เมื่อ สภาพฝ่ายวิญญาณของเราได้บรรลุถึง จุดสูงสุด คือ เนื้อหนังของเรา ได้ถูกฝัง ได้ถูกกลิ้งออกไปแล้ว ปัญหาของเราได้ถูกแก้ไข จากนั้นเราจึงสามารถเริ่มต้น ขจัดศัตรูที่อยู่ภายนอก และมี การสู้รบฝ่ายวิญญาณ


ตามหมายสำคัญนี้เราทั้งหลายก็รู้ว่า สามขั้นตอนแรกแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นล้วน ไม่ได้ข้ามแม่น้ำยาระเด็น แต่เมื่อ ได้ข้ามแม่น้ำยาระเด็น แล้วก็ได้เข้าสู่ แผ่นดินคะนาอัน นั่นก็คือเข้าสู่ ขั้นที่สี่แห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณ


ปัญหาทั้งสิ้นของเรา ล้วนอยู่ฝั่ง แม่น้ำ ข้างโน้น หรือว่า ถูกแก้ไข ในแม่น้ำ แล้ว บัดนี้มาถึง ฝั่งแม่น้ำข้างนี้ ก็จะมาช่วย แก้ปัญหาของพระเจ้า นั่นก็คือจะมี การสู้รบกับเผ่าพันธุ์ทั้งเจ็ดเผ่า ที่ครอบครอง แผ่นดินคะนาอัน นั่นเล็งถึงอำนาจแห่งความมืด ในสถานอากาศ และ ได้ขจัดให้สิ้นซาก ฉะนั้น การสู้รบฝ่ายวิญญาณ
โดย / Posted by :การสู้รบฝ่ายวิญญาณ,แผ่นดินคะนาอัน,แม่น้ำยาระเด็น,การตายของพร
Time :5/9/2549 14:21:13
สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย gbrt@lordsrecoveryinthailand.org โทร. 027465778-9
โดย / Posted by : [b] สั่งซื้อได้ที่ ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย gbrt@lord
Time :13/3/2550 8:06:34
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com