Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

เล่มที่ 1 / บทที่ 2 / พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่  2

พระเจ้าตรีเอกภาพ

โครงร่าง

1.  พระเจ้ามีองค์เดียว (1กธ.8:4 ,  ยซย. 45:5)

 

2.  พระเจ้ามีแง่พิจารณา 3 ด้านคือพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ 

     (1)       พระเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่า “เรา”และ “พวกเรา” (ยซย. 6:8;  ยนซ.1:26)

      (2)      แง่พิจารณาของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ (มธ.28:19)

 

3.  พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ  ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนจนถึง         นิรันดร์กาลในอนาคต

(1)  พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณล้วนเป็นพระเจ้า

.  พระบิดาเป็นพระเจ้า     (1 ปต.1:2;  อฟ.1:17)

.  พระบุตรเป็นพระเจ้า      (ฮร.1:8;  ยฮ.1:1; รม.9:5)

.  พระวิญญาณเป็นพระเจ้า     (กจ.5:3–4)

(2)  พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณล้วนดำรงอยู่นิรันดร์

ก.     พระบิดาดำรงอยู่นิรันดร์ (ยซย.9:6)

ข.    พระบุตรดำรงอยู่นิรันดร์ (ฮร.1:12)

ค.     พระวิญญาณดำรงอยู่นิรันดร์ (ฮร.9:14)

(3)  พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน (ยฮ.14:16 –17;  อฟ.3:14 –17)

 

4.  พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณร่วมอยู่ในกันและกันไม่แบ่งแยกกัน (ยฮ.6:46; 5:43; 14:10; 15:26;  14:26; 8:29)

 

5.   พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณทั้งสามได้เป็นหนึ่ง

(1)  พระบุตรคือพระบิดา (ยซย.9:6,  ยฮ.14:7–11)

(2)  พระบุตรกลายเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิตให้ (1กธ.15:45; ยฮ.14:16–20)

(3)  องค์พระผู้เป็นเจ้า (พระบุตร) ก็คือพระวิญญาณนั้น (2กธ. 3:17)

 

6.   สาเหตุแห่งตรีเอกภาพของพระเจ้า (2กธ.13:14) 

 

ในพระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เห็นว่า   พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกภาพ  นี่เป็นการเปิดเผยที่สำคัญและยิ่งใหญ่   พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว  พระนามของพระองค์มีนามว่า “ยะโฮวา” และพระเจ้าองค์นี้ทรงมีสามพระภาคด้วย  ทรงเป็นพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณ  นี่เป็นข้อลับลึกประการหนึ่งและเป็นข้อลับลึกในข้อลับลึก  เราเป็นมนุษย์ที่เล็กน้อยและมีข้อจำกัด  ไม่อาจเข้าใจได้ถี่ถ้วน  ยิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจใช้ถ้อยคำของเราบรรยายได้ครบถ้วนด้วย  มีหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิต  ซึ่งมนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ถี่ถ้วน  เราสามารถรู้เพียงพอสังเขปเท่านั้น  เช่น ชีวิตในร่างกายของมนุษย์  ไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถอธิบายได้ทะลุปรุโปร่งเพราะว่าชีวิตนี้เป็นข้อลับลึกและภายในมนุษย์เรายังมีวิญญาณ  นี่ยิ่งเป็นข้อลับลึก  ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งของอะไรกันแน่?  และวิญญาณของเราเป็นอะไรกันแน่?  ไม่มีผู้ใดอาจบรรยายได้ถี่ถ้วน  ฉะนั้นเราจะพูดถึงพระเจ้าตรีเอกภาพ  พระบิดา  พระบุตร พระวิญญาณ  ซึ่งเป็นข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร  แม้แต่มนุษย์ซึ่งเป็นข้อลับลึกที่เล็กน้อย  เราก็ไม่อาจเข้าใจได้แล้ว  เมื่อมนุษย์เราไม่อาจเข้าใจได้ถ่องแท้  ยิ่งกว่านั้นเราจะเข้าใจถึงพระเจ้าตรีเอกภาพได้อย่างไร? แม้จะเป็นเช่นนี้  แต่เราก็ยังสามารถต้อนรับและรับสุขพระเจ้าผู้ลับลึกนี้  แม้เราไม่อาจเข้าใจ  แต่สามารถ รับสุขได้  คนสมัยโบราณเขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือ วิตามิน  แต่เขาก็ได้รับสุขสิ่งเหล่านี้มากมาย  สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า  พระเจ้าตรีเอกภาพไม่ใช่มีไว้สำหรับทำความเข้าใจ  แต่มีไว้ให้เรารับสุข  ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น  ล้วนมีไว้ให้เรารับสุข  สิ่งเหล่านี้ล้วนได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์แล้ว  เราสามารถต้อนรับได้ตามการเปิดเผยในพระคัมภีร์  แม้ว่าเราไม่อาจเข้าใจได้อย่างทั่วถึง  แต่สามารถต้อนรับตามที่ได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์    ในพระคัมภีร์แม้จะไม่เจอคำว่าพระเจ้าตรีเอกภาพ  แต่เราสามารถมองเห็นความจริงของตรีเอกภาพแห่งพระเจ้า  ตอนนี้เรามาพิจารณาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง

 

1.   พระเจ้ามีองค์เดียว

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวหลายครั้งและหลายวิธีว่า  พระเจ้ามีองค์เดียว  ไม่ว่าในพันธสัญญาเดิมและใหม่  ล้วนได้บอกเราอย่างชัดเจนและแน่นอนว่า  พระเจ้ามีองค์เดียวใน 1โกรินโธ 8:4 ว่า  “ และรู้ว่าพระเจ้า มีองค์เดียวไม่มีพระเจ้าองค์อื่นอีก”   ใน ยะซายา 45:5 กล่าวว่า  “เราคือยะโฮวาและไม่มีพระอื่นอีกแล้วนอกจากเราไม่มีพระเจ้าองค์อื่นอีก”  ในข้อ 6,  21–22;  46:9;  44:6,  8 ล้วนได้กล่าวในทำนองเดียวกันในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้  พระเจ้าได้ตรัสครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้าองค์อื่นอีก” ไม่ได้กล่าวว่า “นอกจากพวกเราแล้วไม่มีพระเจ้าองค์อื่นอีก”  แต่กล่าวว่า “นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้าองค์อื่น”  คำว่าเราเป็นเอกพจน์คือมีเพียงองค์เดียว  พระเจ้าได้ตรัสหลายครั้งด้วยการยืนยันอย่างเข้มแข้งว่า  พระเจ้ามีเพียงองค์เดียว

ในบทเพลงสรรเสริญ86:10 กล่าวว่า “พระองค์ผู้เดียวเป็นพระเจ้า”  คำว่าพระองค์ในที่นี้ก็เป็นเอกพจน์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้นนี่เป็นการเปิดเผยในพระคัมภีร์ และก็เป็นหลักการพื้นฐานและการสรุปอย่างหนึ่ง อาจจะมีบางคนถามว่า ถ้าท่านว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวแล้วใน เยเนซิศ 1:26 ทำไมพระเจ้าจึงเรียกพระองค์เองว่า “เรา” และกล่าวว่า “ฉายาของเรา” แท้จริงมีองค์เดียวหรือมีมากกว่านั้น?  คำตอบก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ  เป็นพระเจ้าองค์เดียว  แต่มีแง่พิจารณาสามด้านคือพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ

 

2.   พระเจ้ามีแง่พิจารณา 3 ด้านคือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ 

(1)  พระเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่า “เรา” และ “พวกเรา”

                ในยะซายา 6:8 กล่าวว่า “เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเรา”  ในด้านหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่า เราและพวกเรา  กรณีนี้พิสูจน์ว่า “เรา” ก็คือ “พวกเรา” และ “พวกเรา” ก็คือ “เรา”  เมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าในที่นี้เป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์กันแน่  ถ้าหากเราว่าพระเจ้าคือพหูพจน์  พระองค์ก็จะตรัสว่า “เรา” ถ้าท่านว่าพระเจ้าเป็นเอกพจน์  พระองค์ก็คงตรัสว่า “พวกเรา”  นี่ช่างลับลึกจริงๆ ยากต่อการเข้าใจ  ขอเพียงเราต้อนรับการเปิดเผยตามพระคัมภีร์

ในเยเนซิศ 1:26 พระเจ้าตรัสว่า  “จงให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเรา” พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงตรัสไว้ในพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ หลายครั้งที่เรียกพระองค์เองว่า “เรา” นี่ช่างเป็นข้อลับลึกที่ยากต่อการอธิบายแต่เราควรเชื่อ  กรณีนี้ก็คือสาเหตุแห่งพระเจ้าที่มีแง่พิจารณา 3 ด้านคือพระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณ 

(2)  แง่พิจารณาของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ 

ในมัดธาย 28:19 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า  “...ให้พวกเขารับบัพติศมาเข้าสู่ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์” ในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่างชัดเจนถึงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ ทั้งสามพระองค์  ยิ่งกว่านั้นในที่นี้ก็ได้กล่าวถึงพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ  พระนามในที่นี้เป็นเอกพจน์  กรณีนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณแม้เป็นสาม  แต่มีพระนามเดียวเท่านั้น  ช่างเป็นข้อลับลึก  ทั้งสามพระภาคนี้มีพระนามเดียว  แน่นอนนี่ก็คือตรีเอกภาพ ขอถามประเด็นหนึ่งว่า “พระนามของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ”  พระนามนี้คือ  พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณกันแน่  นี่เป็นคำถามที่ตอบยากมาก  เราได้แต่พูดว่า  พระนามของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณก็คือ “พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ” พระนามนี้ครอบคลุมถึงพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณทั้งสามพระภาค  กรณีนี้ได้พูดถึงพระเจ้าตรีเอกภาพ  แม้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว  แต่มีแง่พิจารณาของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณทั้งสามพระภาค

 

3.   พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคต

(1)  พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณล้วนเป็นพระเจ้า

.   พระบิดาเป็นพระเจ้า 

ไม่ต้องสงสัยพระบิดาเป็นพระเจ้า  ในพันธสัญญาใหม่มีหลายครั้งที่กล่าวถึงพระบิดาพระเจ้า  เช่นใน 1 เปโตร 1:2 “...ตามที่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อน...” และในเอเฟโซ 1:17 “เพื่อพระเจ้าแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาแห่งสง่าราศี...”

.   พระบุตรเป็นพระเจ้า

พระบุตรทรงเป็นพระเจ้าด้วย  ในเฮ็บราย 1:8  เมื่อกล่าวถึงพระบุตรตรัสว่า  “ข้าแต่พระเจ้า  พระที่นั่งของพระองค์…”  ในที่นี้ได้เรียกพระบุตรว่าพระเจ้า  ในโยฮัน 1:1 ว่า “เมื่อเดิมนั้นพระคำเป็นอยู่แล้วและพระคำนั้นได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นเป็นพระเจ้า”  พระคำนี้ก็คือพระคริสต์หรือคือพระบุตร  เพราะว่าพระคำเป็นพระเจ้า  ฉะนั้นพระบุตรก็คือพระเจ้า  ไม่เพียงแค่นี้  ในโรม  9:5 “...พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งสารพัดและควรได้รับการสรรเสริญนิรันดร์”  พระคริสต์–พระบุตรไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้า  แต่เป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือสิ่งสารพัดที่สมควรได้รับการสรรเสริญนิรันดร์

.   พระวิญญาณเป็นพระเจ้า

ในกิจการ 5:3–4 เราได้มองเห็นพระวิญญาณเป็นพระเจ้า ในข้อ 3 เปโตรได้กล่าวแก่ อะนาเนีย ว่าได้หมิ่นประมาทพระวิญญาณและในข้อถัดไปบอกว่าเขาได้หมิ่นประมาทต่อพระเจ้า  ในทั้งสองข้อนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้า

ดังนั้นพระคัมภีร์ได้เปิดเผยแก่เราอย่างชัดเจนว่า  พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณล้วนเป็นพระเจ้า แต่ในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าสามพระองค์เพราะเราได้มองเห็นชัดเจนจากพระคัมภีร์แล้วว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแม้ว่าจะมีสามพระภาคคือพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณก็ตาม  แต่ทั้งสามพระภาคนี้ไม่ใช่พระเจ้าสามองค์  แต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวนี่ช่างเป็นข้อลับลึกเราไม่อาจเข้าใจได้ถี่ถ้วนแต่ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าเราสามารถต้อนรับและรับสุขผู้ลับลึกนี้ตามที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยนั้น

  

(2)     พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณล้วนดำรงอยู่นิรันดร์

ก.   พระบิดาทรงดำรงอยู่นิรันดร์

ในยะซายา  9:6 กล่าวว่า พระบิดาองค์ถาวร คำนี้ถ้าแปลตามตัวอักษรในภาษาเฮ็บรายหมายถึง พระบิดาผู้คงอยู่กาลนาน  หรือพระบิดาผู้ดำรงอยู่นิรันดร์  ดังนี้พระบิดาจึงดำรงอยู่นิรันดร์

ข.   พระบุตรทรงดำรงอยู่นิรันดร์

พระบุตรทรงดำรงอยู่นิรันดร์ในเฮ็บราย 1:12 เมื่อกล่าวถึงพระบุตร “…แต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิมและ ปี เดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด” และในเฮ็บราย 7:3 ก็กล่าวว่า พระองค์ไม่มีวันเกิด (ไม่มีวันเริ่มต้น) และไม่มีวันตาย (การสิ้นสุด) นั่นก็หมายความว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดร์

ค.   พระวิญญาณทรงดำรงอยู่นิรันดร์ 

พระวิญญาณก็ทรงดำรงอยู่นิรันดร์  เพราะในเฮ็บราย  9:14 กล่าวว่า “...พระวิญญาณที่นิรันดร์นั้น...”  ดังนั้นเราต้องให้ทุกคนทราบและปฏิบัติตามพระคัมภีร์เราขอประกาศว่า พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณทั้งสามพระภาคนี้ล้วนดำรงอยู่นิรันดร์

(3)     พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน

ในโยฮัน 14:16–17  “เราจะขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานองค์ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งแก่ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านเป็นนิตย์  คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้...”  ในสองข้อนี้  พระบุตรอธิษฐานต่อพระบิดา  เพื่อพระบิดาจะใช้พระวิญญาณมา  ดังนั้น  พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณ  จึงดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน

ในเอเฟโซ 3:14–17 เปาโล กล่าวว่า “ท่านจะอธิษฐานต่อพระบิดา... เพื่อท่านจะได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในด้วยฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระองค์  เพื่อพระคริสต์จะได้พักพิงอยู่ในใจของท่านโดยความเชื่อ”  ในข้อนี้ให้เรามองเห็นพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันทั้งสามพระภาค พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า พระบิดาดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง  จากนั้นพระบุตรได้เสด็จมาและเมื่อผ่านไปอีกระยะหนึ่งพระวิญญาณก็เสด็จมาแทนที่พระบุตรและพระบุตรไม่ดำรงอยู่แล้วกรณีเช่นนี้ ไม่มีพระคัมภีร์กล่าวไว้ แต่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เราเห็นว่า พระบิดาฟังคำอธิษฐานพระวิญญาณประทานความเข้มแข็งแก่เราและพระคริสต์พักพิงอยู่ในใจของเราและในที่นี้ก็ได้ให้เราเห็นอย่างชัดเจน  ทั้งสามพระภาคดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน

   ใน 2 โกรินโธ  13:14 ว่า “ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า  ความรักแห่งพระเจ้าและการสามัคคีธรรมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”  ข้อนี้ได้กล่าวถึงพระคุณของพระบุตร  ความรักของพระบิดาและการสามัคคีธรรมหรือการหลั่งไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ทั้งสามพระภาคนี้ได้ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นเราจึงไม่เชื่อว่าพระบิดาไม่ดำรงอยู่แล้ว แต่พระบุตรมาแทนที่พระบิดาและผ่านไปอีกช่วงหนึ่ง  พระวิญญาณก็มาแทนที่พระบุตร  แต่เราเชื่อว่าทั้งพระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณสามพระภาคนี้ดำรงอยู่นิรันดร์และดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน

 

4.   พระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณร่วมอยู่ในกันและกัน  ไม่แบ่งแยกจากกัน

ความสัมพันธ์ของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณ  ไม่เพียงแต่ดำรงในเวลาเดียวกัน  ยิ่งกว่านั้นและยังอยู่ในกันและกัน  ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน  ก็คือดำรงอยู่พร้อมกัน  แต่คำว่าอยู่ในกันและกันที่ใช้กับพระเจ้าตรีเอกภาพก็คือพระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณ  ดำรงอยู่โดยร่วมอยู่ในกันและกัน   ในพระคัมภีร์ได้เปิดเผยอย่างชัดเจน  เมื่อพระบุตรมาแล้ว  พระบิดาร่วมมาด้วย  ทำนองเดียวกัน  พระวิญญาณมาแล้ว  พระบิดากับพระบุตรร่วมมาด้วยและเมื่อพระบุตรมานั้น  พระบิดาไม่ใช่ร่วมมาทางภายนอกแต่ร่วมมากับพระบุตร  โดยอยู่ภายในพระบุตรอันเป็นทัศนะภายใน 

โยฮัน  6:46 กล่าวว่า“มิใช่ว่ามีผู้ใดได้เห็นพระบิดาเว้นแต่พระองค์ที่มาจากพระเจ้า ท่านนั้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้ว” คำว่ามาจากในที่นี้ ตามภาษาเดิมหมายถึง“ร่วม”ด้วย พระบุตรไม่เพียงแต่มาจากพระบิดา แต่ร่วมมากับพระบิดา

โยฮัน   5:43 กล่าวว่า “เราได้มาในนามพระบิดาของเรา...” พระบุตรเสด็จมาในนามของพระบิดาก็เท่ากับพระบิดามา  กรณีนี้ยืนยันว่าพระบุตรมาก็คือพระบิดามา

โยฮัน  14:10 ว่า “…เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเรา...” ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพระบิดามิได้อยู่ภายนอกพระบุตร แต่ร่วมเสด็จมากับพระบุตร โดยอยู่ในพระบุตร ดังนั้นพระบุตรจึงสามารถเป็นพยานได้ว่า “…ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา...”  (ยฮ.14:9)

โยฮัน 15:26 ว่า “แต่เราจะใช้องค์ผู้ช่วยจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ที่มาจากพระบิดา...” คำว่า “มา” ในวรรคที่สองนั้น ตามภาษาเดิมมีความหมายว่า “ร่วม” เมื่อพระวิญญาณนั้นเสด็จมาก็ร่วมมากับพระบิดาด้วย

โยฮัน 14:26 ว่า “แต่องค์ผู้ช่วยนั้นคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา...”  ผู้ช่วยนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกพระบิดาใช้มาในนามของพระบุตร มาในนามของพระบุตรก็เท่ากับพระบุตรมา  พระวิญญาณเสด็จมาก็คือพระบุตรมาด้วย

นอกจากนี้โยฮัน  8:29 ว่า “พระองค์ที่ทรงใช้เรามา สถิตอยู่กับเรา พระองค์มิได้ละเราไว้ผู้เดียว...” ลูกา 4:1 ก็ว่า “พระเยซูเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์...”  ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นว่าขณะที่พระบุตรอยู่บนโลกนี้  พระบิดาและพระวิญญาณก็ทรงสถิตอยู่กับพระองค์ด้วย  ทั้งสามพระภาคนี้ไม่ได้แยกจากกัน   กรณีเหล่านี้ชี้แจงว่า  ทั้งสามพระภาคนี้ไม่เคยแยกจากกัน  เมื่อพระภาคหนึ่งเคลื่อนไหว  อีกสองพระภาคก็เคลื่อนไหวตามด้วย  พระภาคหนึ่งถูกใช้มา  อีกสองพระภาคก็ร่วมมาด้วย  เมื่อพระบุตรเสด็จมา  พระองค์เสด็จมาในนามของพระบิดา  พระองค์เสด็จมาก็คือพระบิดามา  เมื่อพระวิญญาณถูกใช้มา  พระองค์ถูกใช้มาในนามของพระบุตรนั่นก็คือ  พระวิญญาณถูกใช้มาก็คือพระบุตรถูกใช้มาด้วย  ฉะนั้นพระบุตรมาก็คือพระบิดามา  พระวิญญาณถูกใช้มาก็คือพระบุตรถูกใช้มา  สรุปได้ว่าทั้งสามพระภาคเป็นหนึ่ง  พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณทรงเป็นหนึ่ง  เราไม่อาจแยกจากกันได้

 

5.   พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณทั้งสามเป็นหนึ่ง

    (1)  พระบุตรก็คือพระบิดา

ในยะซายา 9:6 ว่า “ด้วยว่าจะมีทารกคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเรา  คือทรงประทานพระบุตรคนหนึ่งให้แก่พวกเราและเขาจะขนานนามของท่านว่า  พระเจ้าทรงอานุภาพ  พระบิดาองค์ถาวร”  ในวันนี้  พระเจ้าทรงอานุภาพกล่าวเล็งถึงทารก  พระบิดาองค์ถาวรกล่าวเล็งถึงบุตร ทารกที่เกิดในเบ็ธเลเฮ็มก็คือพระเจ้าทรงอานุภาพ ทารกนั้นกับพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร  พระบุตรกับพระบิดาองค์ถาวรก็เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างนั้น  พระบุตรก็คือพระบิดาองค์ถาวร  กรณีนี้ยากที่จะพูดให้เข้าใจ  แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เช่นนั้นคือ “ทรงประทานพระบุตรองค์หนึ่งแก่พวกเรา  และจะขนานนามของท่านว่าพระบิดาองค์ถาวร” นี่เป็นพระคำที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคือพระบิดาไม่ใช่หรือ?  หากพระบุตรนี้ไม่ใช่พระบิดาแล้วพระบุตรนี้จะถูกเรียกว่าพระบิดาได้อย่างไร  ถ้าหากเรายอมรับว่าทารกนี้ก็คือพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพ  เราก็ต้องยอมรับว่าพระบุตรในข้อนี้ก็คือพระบิดาองค์ถาวร  ถ้าไม่แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อคำตรัสในพระคัมภีร์  แต่เราเชื่อตามพระคัมภีร์นี้ว่า  พระเยซูที่เป็นทารกนั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพและพระเยซูที่เป็นพระบุตรนั้นก็เป็นพระบิดาองค์ถาวรด้วย  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นทั้งพระบุตรและพระบิดา

โยฮัน  14:7–11 ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายได้รู้จักเราแล้ว  ท่านก็คงจะได้รู้จักพระบิดาของเราด้วย  ตั้งแต่นี้ไป ท่านก็รู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์  ฟิลิปจึงทูลพระองค์ว่า  พระองค์เจ้าข้า  ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็น  ข้าพเจ้าจึงจะอิ่มใจ  พระเยซูตรัสแก่เขาว่า  “ฟิลิปเอ๋ย  เราได้อยู่กับพวกท่านนานเช่นนี้แล้ว และท่านยังไม่รู้จักเราหรือ?  ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา  เหตุไฉนท่านจึงว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็น?  ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเรา?  ถ้อยคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลาย  เรามิได้กล่าวจากตัวเราเอง    แต่พระบิดาที่อยู่ในเรา  พระองค์นั้นทรงกระทำการงานของพระองค์  จงเชื่อเราว่า  “เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเรา...”  ในที่นี้พระองค์ได้ทรงเปิดเผยข้อลับลึกที่พระองค์ได้เป็นหนึ่งกับพระบิดา  พระองค์ทรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็อยู่ในพระองค์  พระองค์ตรัสก็คือพระบิดาที่ทรงทำการ  มนุษย์ได้เห็นพระองค์  ก็ได้มองเห็นพระบิดาและผู้ที่รู้จักพระองค์ก็รู้จักพระบิดา  เพราะพระองค์ก็คือพระบิดาและเป็นหนึ่งกับพระบิดา(ยฮ.10:30)

(2)    พระบุตร (อาดามคนสุดท้าย) กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต

ใน 1 โกรินโธ 15:45 ว่า “...แต่อาดามคนสุดท้ายได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต”   อาดามคนสุดท้ายก็คือพระเยซูที่อยู่ในรูปกายเลือดเนื้อ  และพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็ต้องเป็นพระวิญญาณ  จะต้องไม่เป็นผู้ประทานชีวิตให้อีกองค์หนึ่งต่างหาก  ดังนั้นพระคัมภีร์นี้ได้บอกเราอย่างชัดเจน  พระเยซูก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์  องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กลายเป็นรูปกายเลือดเนื้อ  คืออาดามคนสุดท้าย  จากนั้นได้ผ่านการตายและเป็นขึ้นกลายเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิต  ถ้อยคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในโยฮัน 14:16-20 ก็ได้ยืนยันถึงจุดนี้  ในที่นี้หมายถึงพระองค์ต้องผ่านการตายและเป็นขึ้นกลายเป็นผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง  ก็คือพระวิญญาณแห่งความจริงมาสถิตอยู่กับเราและจะอยู่ภายในเรา  ในข้อ 17 พระองค์ได้ตรัสไว้ก่อนว่า “พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้...พระองค์จะอาศัยอยู่กับท่านและอยู่ภายในท่าน”  30 กว่าปีก่อน  พี่น้องนีได้กล่าวที่เซี่ยงไฮ้อย่างหนักแน่นว่า  พระองค์ในข้อ 17 ซึ่งเป็นพระวิญญาณก็คือเรา  ในข้อ 18 ซึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์เสด็จมาก็คือเรามา  พระองค์นั้นก็คือเราและเราก็คือพระองค์  พระวิญญาณก็คือพระเยซู  พระเยซูก็คือพระวิญญาณ  และในข้อ 17 ว่า “พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้จะอยู่ภายในท่านทั้งหลาย”  ในข้อ 20  กล่าวว่า “...เราอยู่ในท่านทั้งหลาย...” นี่ก็ยืนยันว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเราทั้งหลาย  ก็คือพระองค์ที่ผ่านการตายและเป็นขึ้นเข้ามาอยู่ภายในของเรา

(3)   องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระบุตรก็คือพระวิญญาณนั้น

ใน 2 โกรินโธ 3:17 ว่า “...องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้น…” องค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ก็คือพระเยซู  และพระวิญญาณนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาและเป็นพระวิญญาณด้วย  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง

 

6.   สาเหตุแห่งตรีเอกภาพของพระเจ้า

                2 โกรินโธ 13:14 ว่า “ขอให้พระคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า,  ความรักแห่งพระเจ้า  และการสามัคคีธรรมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”  ในที่นี้กล่าวถึง  3 สิ่ง พระคุณ  ความรักและการสามัคคีธรรมนี่ได้ถึงสาเหตุแห่งตรีเอกภาพของพระเจ้า  ก็เพื่อที่จะแจกจ่ายพระองค์เองเข้าสู่ภายในเรา  ให้เรารับสุขและเป็นทุกสิ่ง  ความรักของพระเจ้าก็คือความรักแห่งพระบิดาซึ่งเป็นต้นกำเนิดพระคุณของพระคริสต์  ก็คือพระคุณแห่งพระบุตร  ซึ่งออกมาจากความรักแห่งพระบิดา  และการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ก็คือพระคุณแห่งพระบุตร  ได้นำเอาความรักแห่งพระบิดาหลั่งไหลเข้าสู่ภายในเรา  ให้เรารับสุข  นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้จากประสบการณ์ของเรา  การสามัคคีธรรมของพระวิญญาณซึ่งอยู่ภายในเรา  นั่นก็คือพระคุณของพระบุตรถ่ายเทเข้าสู่ภายในเราให้เราได้รับสิ่งนี้  พระคุณของพระบุตรซึ่งอยู่ในเราก็คือการลิ้มรสรับสุขความรักแห่งพระบิดาที่แท้จริง

สรุปได้ว่าความรักแห่งพระบิดาเป็นต้นกำเนิด  พระคุณแห่งพระบุตรเป็นการสำแดงออก  การสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการถ่ายเท  คือได้นำเอาพระคุณแห่งพระบุตร  รวมทั้งความรักแห่งพระบิดาถ่ายเทเข้าสู่ภายในเรา  ผลที่สุดทุกสิ่งของพระเจ้าตรีเอกภาพได้อยู่ภายในเราเป็นการรับสุขของเรา  ภายในของเรามีการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ถ้าท่านยิ่งอยู่ในการสามัคคีธรรมนี้  ก็ยิ่งมีพระคุณของพระคริสต์  ยิ่งมีพระคุณของพระคริสต์  ก็ยิ่งรับสุขความรักของพระเจ้า  การสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำมาซึ่งพระคุณแห่งพระคริสต์  พระคุณแห่งพระคริสต์นี้ก็คือความรักแห่งพระเจ้า  ฉะนั้นความรักแห่งพระเจ้า  พระคุณแห่งพระบุตร  การสามัคคีธรรมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไม่ใช่ของสามสิ่งที่แตกต่างกัน  แต่เป็นของอย่างเดียวที่มีสามขั้นตอนเพื่อให้เรารับสุข  ทำนองเดียวกัน   พระบิดา   พระบุตร  และพระวิญญาณ  ไม่ใช่พระเจ้าสามพระองค์  แต่เป็นพระเจ้าองค์เดียว  ที่มีสามขั้นตอนเพื่อให้เราได้รับสุข

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย

ต้องการซื้อหนังสือติดต่อได้ที่ gbrt@lordsrecoveryinthailand.org  หรือ โทร. 027465778-9 หรือ โอนค่าหนังสือเข้าบัญชี และแฟกซ์ชื่อผู้สั่งซื้อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือให้กับเรา และ เราจะทำการจัดส่งให้ท่านทันที อีเมล์

ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย

Gospel Book Room of Thailand

ธนาคาร / Bank

ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank

สาขา / Branch

สาขาบางนา / Bangna Branch

บัญชี / Account

บัญชีออมทรัพย์ / Saving Account

ชื่อบัญชี   Account Name

Wasun  Thinsomchaisin

เลขที่บัญชี  Account Number

2400094997

 

 

บทที่   1    พระคัมภีร์

บทที่   2    พระเจ้าตรีเอกภาพ

บทที่   3    การทรงสร้างของพระเจ้า

บทที่   4    ต้นกำเนิดและการขบถของซาตาน

บทที่   5    การตกต่ำของมนุษย์

บทที่   6    คำสัญญาแห่งการไถ่ของพระเจ้า

 

รายชื่อหนังสือทั้งหมด + คำชี้แจง
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com