Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คำพยาน / Testimonies of God
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
คำพยานของผู้มีชัยชนะ
(Reader : 16242)
Dear saints,

There was a car accident took place in Estonia which took away 3 brothers lives. They were all from the church in Riga and fully partook the GMR.( Gospel move in Russian speaking world).
The car accident happened on the 11th of Feb. at around 8 PM. Three brothers, Sergei Sinyakov, Victor Korenchenko, and Victor Dovgaulok , and one sister, Sovieta Dovgaulok were together on the way from Tallinn back to Riga after they finished visiting the 15 new ones whom they gained during the past month¡¯s laboring in the GMR 2007. Because of the icy road, they lost the control of the car and got into a car accident in the place not too far from Tallinn Estonia. This car accident killed 3 brothers and caused sister Sovieta injured on several bones without damaging the vital organs.

The churches had very quick response. Much prayers were released for the church in Riga and the victims¡¯ relatives and the recovery of the survived sister.

The Lord led us to have two glorious memorial meetings on the past Sat. and Lord¡¯s day, 17th and 18th of Feb. 2007., which not only healed the church in Riga, the families of those who lost their beloved, but also uplifted all the attendees to the realm of resurrection and the reality of the Body of Christ.

There were about 200 saints attending the meeting, including all the families who lost their husbands and son. 15 saints from Russia, 20 from Lithuania, 1 from USA, 3 from Tallinn, including two fruits of the brothers who paid the price of life to labor there.
In the beginning of the meeting, several coworker brothers shared concerning the meaning of 3 saints¡¯ lives and passing away, which is so precious in the eyes of God. They lived for the Body of Christ, totally joined themselves with the move of the Body, and lost their soul lives for the sake of gospel of the kingdom. Their labor in the Lord is not in vain; rather, their living for the Lord and losing of soul life for the gospel made them overcomers. They are not dead, they are sleeping in the Lord; and the seed of life, which is the word of God they sowed, as well as the pattern of living they left for others are still growing and multiplying. They are the glory of the church in Riga even the glory of the Body. Although their relatives suffer a lot and even asked why, but all things work together for the good to those who love God. The entire Body stands with them and feels the pain, and the Lord through His church locally and universally will be the husband of the widows and the father of the orphans. Seeing one by one the Lord took away many precious brothers, we should know that the time of the Lord¡¯s coming is close. We should prepare ourselves ready by following these three brothers¡¯ patterns.
Then there were many touching testimonies given by the saints who know these 3 brothers¡¯ living and laboring.
Sister Renata is the wife of brother Victor Korenchenkov who was taken away by the Lord in this car accident. Before that, Victor spent 4 weeks in Tallinn to labor with coworkers in Jan.2,007. She has 3 children; the oldest is 8, the youngest is 2. Before her sharing, one older saint stood up to question why the Lord would let this happen and let her take care of 3 children alone. She said she believed that it is because God wants to gain them as overcomers. She said, ¡°Victor was a man of consecration. He had several stages in his consecration. From the time of a single brother, he consecrated his marriage to the Lord. He wanted his family not just for him, but for the Body. Then, he consecrated to go to full time training. After the training, the Lord led him to get a job, but his heart was always like a full timer¡¯s. He always wanted to serve the Lord. This time he labored in Tallinn, and was full of burden for Tallinn. He said he wanted to migrate to Tallinn, he could not go on working ignoring the need of God any more.¡± She said she was willing to take a job to support him so that he could go to labor in Tallinn as a full timer. She also said ¡°Although, now he is not with us, but I do believe that the Lord would take care of our children, and I have no doubt about it, and please you also won¡¯t doubt about our God, I believe that God will give them best care, and one day they all will be like Victor. I know actually the Lord did this for our experiencing of Him, to deepen our relationship with Him, all things are just shadows, husband and children are all temporal and shadows, only Christ is the reality, He is my real husband, and the Body remains forever. ¡±
Sister Zhana is the wife of Sergei Sinyakov who was taken away by the Lord in this car accident. She has 4 children. The oldest is 16 and the youngest is 3. She said: ¡°Sergei and I entered the church life in Riga since 1996. Since then, he never missed any table meting, prayer meeting, Sat. brothers¡¯ meeting. Some times he came back home very late for the brothers¡¯ fellowship , sometimes he could not sleep after he was told to share a message for next day¡¯s conference or training. Although he was so tired due to the whole day¡¯s, even whole week¡¯s work, but he would keep studying the truth and fellowshipping with the Lord till he got clear leading from the Lord for the next message¡¦.I do believe that he is a overcomer now. I want to give thanks to God for all that He did, and to you for all you did for us, so that we had such a wonderful church life, I want to give special thank to Nadia, who lost her son in this accident, for her supporting and taking care of us. I feel that although I lost my husband, I gained the reality of the Body of Christ. Brothers and sisters, they are overcomers, for they lost their soul life for the sake of gospel. Today we have the best chance to become overcomers, The Lord needs the overcomers to end this age. We should all answer the call of the Lord, let us be the overcomers.¡±
Brother Volodyia Dovgalyuk, who is the husband of the sister Sovita, who is the only survived person, she got bone fractured in several bones. He testified for Sergei Sinyakov, who was his work partner as a manager in his company. He said, ¡°I saw sometime after the seminars how he was tired.
But he kept his burden and he said one time, ¡®You don¡¯t know how we enjoyed the New Jerusalem, we became people who are crazy for the Lord¡¯ I asked him about the need of the company, he just said: ¡® I have to go to Tallinn for the gospel move, I have to go, we live for this.¡¯ I said : ¡®I agree, you go!, please call my wife to go also, she also has strong burden to go to Tallinn¡¦¡¯ I do believe that even if they could have known that they would be killed by car accident, they would still go. They are ready to be overcomers, I believe actually they are not dead, they were raptured¡±

One sister testified for Victor Dovgalyuk, who was taken away by the Lord in this accident when he was on his 20 years old birthday. ¡°Victor was the one who was responsible to send all the invitation letters to the Baltic¡¯s countries. He was so burdened to the gospel move, so every weekend he would go for there for continuous 4 weeks. He always asked if there is anything he do to help, his heart is always ready to help the Lord¡¯s move as well as the church affairs. He was so young but so burdened seriously for God¡¯s interest.¡± One young man, who was gained two weeks ago by the brothers in Tallinn, also testified for Victor: ¡°Last Sat. Victor told me that next day will be his 20 years old birthday, but he would be in gospel move. I was surprised to see him not taking care of his big day.¡±

One young brother stood up to declare that the pattern of these has impressed him so much that he also wants to give himself to the Lord to live and to die for His economy.

Brother Ivan Dovgalyuk, who lost his son Victor Dovgalyuk in this accident, stood up to consecrate himself and family again and ended with a strong praise to the Lord.

At last all the saints sang the hymn ¡°We are called by God for His divine economy¡±, all the saints were bought into the resurrection and re- consecration.

The second day after the Lord¡¯s Table meeting, more saints stood up to share as continuation of previous day¡¯s memorial meeting. One brother shared that now we are still in the time when we see everything as in the mirror obscurely, but one day we will see face to face. Now the Lord used this, besides all the revelations in the Lord¡¯s recovery, to lead all of us to touch the reality of Body of Christ. We feel so spontaneous to rejoice with those who rejoice and weep with those weep. The Lord told Peter that if any one who follows Him with forsaking his house, property, father mother ¡¦in this age, he will have 100 times of those. The Lord would use His church to fulfill this promise.
Now the saints in the church in Riga are fathers, of those children who lost their fathers. The dear saints in Riga need to pick up the burden to take care of them practically, the saints in entire Body of Christ should pick up the burden to take care of these families because these brothers gave themselves not to their own move, nor move of their local church, but the move of entire Body of Christ.

One brothers testified that from this situation he saw the Lord has used these brothers firstly to gain His golden lampstand and more overcomers and to lead more people to touch the reality of the Body of Christ, which is his coming back!
All the saints who came to comfort the families could testify that they were comforted, washed , encouraged and uplifted by the shining testimonies of the passed brothers which were given by their wives from their genuine experience of resurrection life of Christ. From them we all saw that Christ did turn death into life.
โดย / Posted by : car accident took place in Estonia,RussiaTime : 4/3/2550 17:55:36
(แปล)

ถึง พี่น้องทั้งหลาย

ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นที่ Estonia ซึ่งมีพี่น้องชายของเราเสียชีวิตไป 3 คน จากคริสตจักรในเมือง Riga ระหว่าง GMR.( Gospel move in Russian speaking world).

อุบัติเหตุทางรถยนต์นี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ประมาณ 2 ทุ่ม คือ พี่น้อง Sergei Sinyakov, Victor Korenchenko, and Victor Dovgaulok , และพี่น้องหญิงอีกท่านคือ Sovieta Dovgaulok กระดูกหัก ระหว่างที่กลับจากการเยี่ยมเยียนผู้เชื่อใหม่ 15 คน ที่ Tallinn ไป Riga

ในวันที่ 17 และ 18 ก.พ. ได้มีการประชุมที่คริสตจักรใน Riga ซึ่งมีพี่น้องประมาณ 200 คน เข้าร่วมการประชุม รวมถึงครอบครัวของผู้ที่เสียสามีและลูกชายไป ได้เป็น พยานในการประชุม ครั้งนี้คือ

พวกเขามีชีวิตเป็นอยู่เพื่อ พระกายของพระคริสต์ เป็นหนึ่งร่วมกับการเคลื่อนไหว ของ พระกาย และ สูญเสียชีวิตฝ่ายจิต ของพวกเขาเพื่อ กิตติคุณแห่งอาณาจักร สิ่งที่พวกเขาได้ตรากตรำในองค์พระเยซูเจ้าไม่เสียเปล่าไป แต่ทำให้พวกเขา เป็นผู้มีชัยชนะ พวกเขาไม่ได้ตายไป แต่พวกเขากำลังหลับไปในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ซึ่งเป็น พระคำของพระเจ้าที่ พวกเขาเหล่านั้น ได้หว่านไป บวกกับแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพวกเขาที่ทิ้งไว้ ยังคงเติบโต และเพิ่มพูน

พวกเขาเป็นสง่าราศีของคริสตจักรในเมือง Riga อีกทั้งยังเป็นสง่าราศีของพระกายด้วย ถึงแม้ว่าญาติๆของเขาได้ทนทุกข์มากมาย และถามถึงเหตุผลจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทุกสิ่งร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ที่รักพระองค์.

ทั้งพระกายของพระองค์ยืนหยัด และ รู้สึกเจ็บปวด ร่วมกับพวกเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยคริสตจักรท้องถิ่น และ คริสตจักรแห่งจักรวาลจะเป็น สามีของหญิงม่ายทั้งหลาย รวมถึงเป็นพ่อของลูกที่กำพร้า ทั้งหลายด้วย

เราได้เห็นพี่น้องที่ล้ำค่าของเรามากมาย ทีละคนๆ ได้ถูกพระเจ้ารับไป เราควรจะรู้ว่า

..... วันเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมานั้นใกล้แล้ว ...

พวกเราควรจะเตรียมตัวของเราให้พร้อม โดยตามแบบอย่างของพี่น้องชายทั้ง 3 คนนี้.

ทั้งนี้มีคำพยาน ของพี่น้องมากมายสำหรับพี่น้องทั้ง 3 คนนี้ ดังนี้

โดย / Posted by :วันเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมานั้นใกล้แล้ว
Time :4/3/2550 20:43:58
พีน้องหญิง Renata , ภรรยาของพี่น้อง Victor Korenchenkov ที่ถูกพระเจ้ารับขึ้นไป จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 2 ม.ค. 07 พี่น้อง Victor และผู้ร่วมงานคนอื่น ตรากตรำอยู่ที่ Tallinn อยู่ถึง 4 อาทิตย์ พี่น้องมีลูก 3 คน, คนโตสุดอายุ 8 ขวบ, คนเล็กสุดอายุ 2 ขวบ

ก่อนที่เธอจะแบ่งปัน มีพี่น้องผู้สูงอายุคนหนึ่งยืนขึ้นและ ถามว่า ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้น และ ให้พี่น้องหญิงผู้นี้ ต้องเลี้ยงดูลูกๆ ทัง 3 นี้แต่เพียงผู้เดียว

พี่น้องหญิง ตอบว่า เธอเชื่อว่า พระเจ้ารับพวกเขาไป เพราะ พวกเขาเป็น ผู้มีชัยชนะ พี่น้อง Victor เป็นผู้ที่การมอบถวาย เขามีขั้นตอน ในการ มอบถวาย อยู่หลายขั้น. ขณะที่เขายังโสดอยู่ เขาได้มอบถวาย การแต่งงาน ของเขา ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาต้องการให้ครอบครัวของเขา ไม่เพียงเพื่อตัวเขาเอง แต่เพื่อ พระกายของพระคริสต์. จากนั้น เขาได้มอบถวายตัวของเขา เพื่อเข้าสู่ ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา หลังจากจบจากศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา พระเจ้าได้ให้เขาได้งานๆหนึ่ง แต่ ใจของเขานั้น เป็นใจของผู้เต็มเวลา อยู่เสมอ

เขาต้องการที่จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ ในครั้งนี้ที่เขาได้ ตรากตรำที่ Tallinn เขาเต็มไปด้วยภาระที่ Tallinn เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะ ย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ที่ Tallinn และ เขาไม่สามารถที่จะทำงานต่อไป โดยที่มองข้าม ความต้องการของพระเจ้า อีกต่อไป. เธอจึงพูดว่า เธอเต็มใจที่จะทำงาน เพื่อให้เขาได้ไปตรากตรำที่ Tallinn อย่างผู้ปรนนิบัติเต็มเวลา เธอยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่า เขาจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว แต่ว่าฉันเชื่อว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะดูแลลูกๆของเรา และ ฉันไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับสิ่งนี้เลย และ ขอให้ท่านก็อย่าได้สงสัยในตัวพระเจ้าของเรา

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้าจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุด และในวันหนึ่ง พวกเขาทุกคน จะเป็นอย่าง Victor ฉันรู้ว่าจริงๆแล้ว องค์พระผุ้เป็นเจ้าทำสิ่งนี้ก็เพื่อ ประสบการณ์ของเรา เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกับพระองค์ ทุกสิ่งเป็นเพียงแค่เงา, สามี และ เด็กๆ ก็เป็นเงาที่ชั่วคราวเท่านั้น มีเพียงแต่พระคริสต์ที่เป็นความเที่ยงแท้. เขาเป็นสามีที่แท้จริงของฉัน และ พระกาย ยังคงอยู่ต่อไป


โดย / Posted by :ผู้มีชัยชนะ
Time :4/3/2550 22:33:38
พี่น้องหญิง Zhana , ภรรยาของพี่น้อง Sergei Sinyakov ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับเขาไป จาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอมีลูกทั้งหมด 4 คน คนโตอายุ 16 ปี และ คนเล็ก อายุ 3 ปี

เธอกล่าวว่า "Sergei และ ข้าพเจ้า เข้าสู่ชีวิตคริสตจักร ในเมือง Riga ตั้งแต่ปี 1996 ตั้งแต่นั้นมา เขาไม่เคยพลาดการประชุมวันองค์พระผู้เป็นเจ้า, การประชุมอธิษฐาน, การประชุมพี่น้องชายในวันเสาร์ เลยแม้แต่ครั้งเดียว บางครั้งเขากลับมาถึงบ้านดึกมาก เนื่องจาก การสามัคคีธรรมของพี่น้องชายทั้งหลาย บางครั้งเขาไม่ได้นอนทั้งคืน เมื่อเขาถูกมอบหมายให้แบ่งปัน ข่าวสารการประชุมพิเศษ ในวันถัดไป

ถึงแม้ว่าเขาเหนื่อยมาก มาทั้งวัน และ ทั้งอาทิตย์ จากการทำงาน แต่เขาจะศึกษาหลักความจริง และ สามัคคีธรรม กับ องค์พระผู้เป็นเจ้า จนกระทั่งเขาได้รับการนำพาที่ชัดเจนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับ การประชุมพิเศษรอบต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆว่า เขาเป็นผู้มีชัยชนะ

ข้าพเจ้าต้องการที่จะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ เพื่อพวกเรา เพื่อให้เรามี ชีวิตคริสตจักรที่ดีเลิศเช่นนี้ ข้าพเจ้าต้องการที่จะขอบคุณ Nadia เป็นพิเศษ Nadiaสูญเสียลูกชายของเธอใน อุบัติเหตุ คราวนี้ด้วย แต่ เธอได้ หนุนใจ และ ดูแลพวกเรา ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ถึงแม้ ข้าพเจ้าได้สูญเสีย สามีของข้าพเจ้าไป แต่ ข้าพเจ้า ได้รับมาซึ่ง ความเที่ยงแท้แห่งพระกายของพระคริสต์

พี่น้องทั้งหลาย พวกเขาเป็น ผู้มีชัยชนะ, เพราะว่าพวกเขาสูญเสียชีวิตฝ่ายจิต เพื่อ ประโยชน์แห่งกิตติคุณ วันนี้พวกเรามีโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะกลายเป็น ผู้มีชัยชนะ องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการผู้มีชัยชนะที่จะมา สิ้นสุดยุคนี้ พวกเราควร ตอบการทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้พวกเราได้เป็นผู้มีชัยชนะ.

โดย / Posted by :ผู้มีชัยชนะ
Time :5/3/2550 19:00:27
พี่น้อง Volodyia Dovgalyuk , สามีของพี่น้องหญิง Sovita ผู้ซึ่งเป็นพี่น้องผู้เดียว ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ กระดูกของเธอแตกเป็นส่วนๆ เขาเป็นพยานให้กับ Sergei Sinyakov เขาเป็นผู้จัดการที่บริษัท ที่พี่น้อง ทำงานอยู่ เขากล่าวว่า มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลังจากการสัมนาที่บริษัท เขาเหนื่อย แต่เขามีภาระและพูดว่า

คุณไม่รู้หรอกว่า พวกเรา ได้รับสุข กรุงยะรูซาเล็มใหม่ พวกเราได้กลายเป็นคนที่ บ้าคลั่ง เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจึงถามเขาเกี่ยวกับ ความต้องการของบริษัท เขาเพียงแค่พูดว่า ผมต้องไป Tallinn เพื่อการเคลื่อนไหวแห่งกิตติคุณ ผมต้องไป ผมมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ แล้วข้าพเจ้าจึงบอกว่า ผมเห็นด้วย คุณไปเถอะ และโทรบอกภรรยาผมให้ไปด้วย ภรรยาผมมีภาระที่จะไป Tallinn มากเช่นกัน ผมเชื่อว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่า พวกเขาจะตาย โดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ พวกเขาก็ยังคงที่จะไป พวกเขาพร้อมที่จะเป็น ผู้มีชัยชนะ ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆว่า พวกเขาไม่ได้ตายไป แต่พวกเขา ถูกรับขึ้นไป โดยไม่ผ่านการตาย. "
โดย / Posted by :ผู้มีชัยชนะ
Time :5/3/2550 19:09:23
พี่น้องหญิงคนหนึ่ง ได้เป็นพยานถึง Victor Dovgalyuk ที่ได้ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้า รับไปในอุบัติเหตุ เมื่อตอนวันเกิดครบรอบ 20 ปี Victor เป็นผู้ที่รับผิดชอบ ในการส่ง บัตรเชิญไปที่ Baltic

เขามีภาระมาก ในการเคลื่อนไหวของกิตติคุณ ฉะนั้น ทุกสุดสัปดาห์ เขาจะไปที่นั่นติดต่อกัน 4 อาทิตย์ เขาจะถามอยู่เสมอ มีอะไรที่เขาพอจะช่วยได้มั๊ย ใจของเขาพร้อมเสมอที่จะช่วยการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาหนุ่มมาก แต่ เขามีภาระที่หนักอึ้งต่อ การงานของพระเจ้า

พี่น้องอนุชน คนหนึ่ง ได้ยืนขึ้น และ ประกาศว่า นี่เป็นแบบอย่างของเขา เขารู้สึกประทับใจมาก และ เขาต้องการที่จะ มอบถวายตัวของเขาเองให้กับ องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะ เป็นอยู่ และ ตาย เพื่อ แผนการบริหารของพระองค์
โดย / Posted by :มอบถวายตัว
Time :5/3/2550 19:17:25
Brother Ivan Dovgalyuk, เป็นพ่อของ พี่น้อง Victor Dovgalyuk ที่ประสบอุบัติเหตุ ได้ยืนขึ้น เพื่อมอบถวายตัวของเขา และ ครอบครัว อีกครั้งหนึ่ง และ จบลงด้วย การสรรเสริญที่หนักแน่น ต่อ อ