Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
บุตรมนุษย์และสภาพมนุษย์ของพระเยซู เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้า- วันเสาร์
(Reader : 380)
กจ.16:7 เมื่อไปถึงมณฑลมุเซียแล้ว พวกท่านก็พยายามจะเข้าไปยังมณฑลบิตุเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซู ไม่อนุญาตให้ไป.

รม.1:4 แต่ถ้ากล่าวตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์นั้น ทรงถูกชี้หมายด้วยฤทธิ์เดชว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย.

ในเรื่องพระวิญญาณของพระเจ้านี้ "พระวิญญาณของพระเยซู" เป็นสำนวนที่พิเศษที่หมายถึง พระวิญญาณของพระผู้ช่วยให้รอด ที่ทรงกลายเป็นเนื้อหนัง คือพระเยซูที่อยู่ในสภาพมนุษย์ ซึ่งได้ผ่านการดำเนินชีวิตมนุษย์ และการตายบนกางเขน. กรณีนี้บ่งชี้ว่าในพระวิญญาณของพระเยซู ไม่เพียงมีองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบฝ่ายมนุษย์ของพระเยซู ตลอดจนองค์ประกอบ แห่งการดำเนินชีวิตมนุษย์ และการทนทุกข์แห่งการตายของพระองค์ด้วย. พระวิญญาณที่ครอบคลุมสรรพสิ่งนี้ คือสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ แห่งการประกาศพระคำของอัครทูต ซึ่งเป็นการปฏิบัติแห่งการทนทุกข์ อยู่ในชีวิตมนุษย์ อยู่ท่ามกลางมนุษย์และเพื่อมนุษย์ทั้งปวง. (Life-study of Acts, p. 378)

อ่านข่าวสาร
ก่อนการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริสต์ ผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้น พระองค์ก็ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้ว (ยฮ.1:18; รม.8:3). โดยการกลายเป็นเนื้อหนัง พระองค์ได้ทรงสวมใส่เนื้อหนังของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีอะไร เกี่ยวข้องกับสภาพพระเจ้าเลย. [ส่วนที่เป็นเนื้อหนังของพระองค์นี้] จึงจำเป็นต้องรับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ และยกชูขึ้นโดยผ่านการตายและการเป็นขึ้น. โดยการเป็นขึ้น สภาพมนุษย์ของพระองค์ ก็ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์, ยกชูขึ้น, และเปลี่ยนแปลง. โดยการเป็นขึ้น ตัวของพระองค์ พร้อมด้วยสภาพมนุษย์ของพระองค์ จึงถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรของพระเจ้า (กจ.13:33; ฮร.1:5). การเป็นขึ้นของพระองค์ จึงเป็นการชี้หมายของพระองค์. บัดนี้พระองค์จึงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่มีทั้งสภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้า. โดยการกลายเป็นเนื้อหนัง พระองค์ทรงนำพระเจ้าเข้าสู่มนุษย์; โดยการเป็นขึ้น พระองค์ทรงนำมนุษย์เข้าสู่พระเจ้า ซึ่งก็คือทรงนำสภาพมนุษย์ของพระองค์ เข้าสู่ฐานะแห่งบุตรอันศักดิ์สิทธิ์. เช่นนี้ พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ก็ทรงกลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้า ซึ่งมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์. พระเจ้ายังทรงใช้พระคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรหัวปี ที่มีทั้งสภาพพระเจ้า และสภาพมนุษย์นี้มาเป็นผู้ผลิต และเป็นต้นแบบหรือแม่แบบ เพื่อจะก่อกำเนิดบุตรทั้งหลายของพระองค์ (รม.8:29-30) นั่นคือเราทั้งหลายที่ได้เชื่อ และต้อนรับพระบุตรของพระองค์. (รม.1:4 คำอธิบาย 1)

ในเวลาที่เราเพิ่งได้รับความรอด เราอาจมีประสบการณ์ต่อพระองค์ ในฐานะพระวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสภาพพระเจ้าเท่านั้น. แต่เมื่อเราเติบโตขึ้น เราก็ไม่เพียงประสบการณ์ต่อพระองค์ ในฐานะพระวิญญาณ ที่มีสภาพพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นพระวิญญาณ ที่มีสภาพมนุษย์ด้วย.

ในการที่จะให้ชีวิตคริสตจักร ยืนหยัดอยู่ได้นั้น เราจำเป็นต้องมีสภาพมนุษย์ของพระเยซู และในการเข้าสนิทนั้น เราก็จำเป็นต้องมีสภาพมนุษย์ ของพระเยซูด้วย. ข้าพเจ้าไม่เคยมองเห็นได้ชัดเจน เช่นนี้มาก่อนเลยว่า เหตุใดอัครทูตเปาโล จึงต้องไล่เรียงถึงคุณธรรมต่างๆ แห่งสภาพมนุษย์ที่อยู่ใน อฟ.4:2-3. เขาเอ่ยถึงความต่ำต้อย หรือความถ่อมตน, ความอ่อนสุภาพหรือความอ่อนโยน, ความอดทนนาน, และการอดกลั้นต่อกันและกัน ในความรัก. สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความเป็นหนึ่ง แห่งพระวิญญาณนั้น ด้วยเครื่องผูกพันแห่งสันติสุข. สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ ความเป็นหนึ่งแห่งพระวิญญาณนั้น. พระวิญญาณที่ถูกเอ่ยถึงในข้อนี้ ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ พระวิญญาณของพระเจ้า แต่เป็นพระวิญญาณนั้น ซึ่งเป็นพระวิญญาณแห่งมนุษย์ หรือพระวิญญาณแห่งสภาพมนุษย์. พระองค์เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าก็จริง แต่ในที่นี้พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ ที่มีสภาพมนุษย์.

วันนี้องค์พระเยซูเจ้า ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งสภาพมนุษย์. พระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งมนุษย์ผู้หนึ่ง. สภาพมนุษย์ของพระองค์นี้ อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนอย่างที่สภาพพระเจ้าของพระองค์ ก็อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย. (Christ as the Reality, pp. 89-90)

พระวิญญาณนั้นในทุกวันนี้ ไม่เพียงมีองค์ประกอบที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบแห่งสภาพมนุษย์ด้วย.... วันนี้พระวิญญาณนั้น ไม่เพียงเป็นพระวิญญาณ ที่มีสภาพพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นพระวิญญาณ ที่มีสภาพมนุษย์ของพระคริสต์ด้วย. ในปี 1971 เราได้พูดข่าวสารหลายตอนที่กล่าวถึง ความหมายของเครื่องบูชาธัญญาหาร ที่อยู่ในหนังสือเลวีติโก. ในข่าวสารเหล่านั้น เราเน้นว่าเครื่องบูชาธัญญาหารเล็งถึง สภาพมนุษย์ของพระคริสต์ (ดูหนังสือที่มีชื่อว่า Christ as the Reality). ในข่าวสารเหล่านั้น เรายังได้คิดค้นศัพท์ใหม่ขึ้นมาใช้ด้วย โดยกล่าวว่าเราควรเป็น "มนุษย์อย่างพระเยซู." ในการเป็นขึ้น พระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ในสภาพพระเจ้าของพระองค์ ก็ทรงบังเกิดจากพระเจ้า ในสภาพมนุษย์ของพระองค์ กลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้า (กจ.13:33; รม.8:29; 1:4). สภาพมนุษย์ของพระองค์ได้ถูก "แปรสภาพเป็นบุตร" คือถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์. "การแปรสภาพเป็นบุตร" ที่อยู่ในการเป็นขึ้นนี้ ได้ทำให้สภาพมนุษย์ ที่พระคริสต์ทรงสวมใส่ ในการกลายเป็นเนื้อหนัง ได้ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์, ยกชู, และเปลี่ยนแปลง. วันนี้สภาพมนุษย์ที่ถูกยกชูนี้ ก็อยู่ในพระวิญญาณนั้น และสามารถเป็นการรับสุขของเรา ได้ในพระวิญญาณนั้น. (The Spirit with our spirit, p. 285)
เลือกอ่านค้นคว้า: CWWL, 1971, vol. 2, chs. 16-17; Life-study of Acts, msg. 44; The Spirit with Our spirit, ch. 6
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 13/11/3103 13:00:59
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com