Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า / Morning Revival
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
ยืนหยัดบนฐานที่มีเพียงหนึ่งเดียวของคริสตจักร, อยู่ภายใต้การจำกัดแห่งพระกายของพระคริสต์, และมีความรู้สึกต่อพระกายในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน-วันอังคาร
(Reader : 335)
พบญ.12:5 แต่ท่านจงแสวงหาสถานที่ ซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของท่าน จะทรงเลือกจากแต่ละเผ่าของพวกท่าน เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ คือให้เป็นที่ประทับของพระองค์ และท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าพระองค์ที่นั่น.

1กธ.1:10 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลาย โดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ให้ท่านทั้งหลายพูดในสิ่งที่เหมือนกัน และอย่ามีการแตกแยกกัน ในท่ามกลางพวกท่าน แต่จงปรองดองซึ่งกันและกัน ในความคิดอย่างเดียวกัน และในความเห็นอย่างเดียวกัน.

บุตรหลานชาวอิสราเอล ไม่ได้รับอนุญาตให้นมัสการพระเจ้า และรับสุขเครื่องบูชา ที่พวกเขานำมาถวายแด่พระเจ้า ในสถานที่ซึ่งพวกเขาเลือกสรร (พบญ.12:8, 13, 17). พวกเขาจะต้องนมัสการพระเจ้า ในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรร ซึ่งก็คือสถานที่ที่มีพระนาม, ที่ประทับ, และแท่นบูชาของพระองค์ (ข้อ 5-6) โดยพวกเขาจะต้องนำของถวายหนึ่งในสิบ, เครื่องบูชา, และสัตวบูชา ไปถวายแด่พระองค์ที่นั่น (ข้อ 5, 11, 14, 18, 21, 26-27; 14:22-23; 15:19-20). ในการตอบสนองข้อเรียกร้องเหล่านี้ จะต้องมีศูนย์กลางแห่งการนมัสการหนึ่งเดียว คือ กรุงเยรูซาเล็มในเวลาต่อมา (2คนก.6:5-6; ยฮ.4:20) เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่ง ท่ามกลางพลไพร่ของพระเจ้า หลีกเลี่ยงความแตกแยก ซึ่งเกิดขึ้นจากความรักชอบของมนุษย์ (เทียบ 1พกษ.12:26-33 และคำอธิบาย). (พบญ.12:5 คำอธิบาย 1)

อ่านข่าวสาร
การเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่ เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้านั้น สอดคล้องกับการเปิดเผย ในพระบัญญัติ บทที่ 12 อย่างน้อยสี่ด้านคือ ประการแรก พลไพร่ของพระเจ้า ควรต้องเป็นหนึ่งเสมอ ไม่ควรมีการแตกแยกเกิดขึ้น ท่ามกลางพวกเขา (บพส.133; ยฮ.17:11, 21-23; 1กธ.1:10; อฟ.4:3). ประการที่สอง พลไพร่ของพระเจ้า ควรถูกชุมนุมเข้าสู่พระนามเดียวเท่านั้น คือพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า (มธ.18:20; 1กธ.1:12 และคำอธิบาย) ซึ่งความเที่ยงแท้ของพระนามนี้ ก็คือพระวิญญาณนั้น (1กธ.12:3). การใช้นามอื่นมาตั้งชื่อนั้น คือการแยกเป็นคณะนิกาย คือการแตกแยก. นี่คือการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณ (ดู วว.3:8 คำอธิบาย 3). ประการที่สาม ที่พำนักหรือที่ประทับของพระเจ้า ในพันธสัญญาใหม่นั้น ตั้งอยู่ในวิญญาณของเราอย่างเฉพาะเจาะจง คือในวิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเรา ซึ่งก็คือวิญญาณมนุษย์ของเรา ที่ได้บังเกิดใหม่และ มีพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ อาศัยอยู่ภายใน (ยฮ.3:6ข; รม.8:16; 2ตธ.4:22; อฟ.2:22). ขณะที่เราประชุม เพื่อจะนมัสการพระเจ้านั้น เราต้องฝึกฝนวิญญาณของเรา และกระทำทุกอย่างในวิญญาณ (ยฮ.4:24; 1กธ.14:15). ประการที่สี่ ขณะที่เรานมัสการพระเจ้า เราจำต้องปรับใช้กางเขน ของพระคริสต์อย่างแท้จริง ดังที่มีแท่นบูชาเป็นเครื่องหมาย โดยการปฏิเสธเนื้อหนัง, ตัวเอง, และชีวิตธรรมชาติ และโดยการนมัสการพระเจ้า ด้วยพระคริสต์เท่านั้น (มธ.16:24; ฆต.2:20). ดังนั้นการประชุมของพลไพร่ของพระเจ้า เพื่อจะนมัสการพระเจ้านั้น ควรจะอยู่ในพระนาม ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า, อยู่ในวิญญาณที่ผสมกลมกลืน, ซึ่งเป็นสถานที่ อันเป็นที่ประทับของพระเจ้า, อยู่ในสถานที่ซึ่งมีกางเขน, และนมัสการพร้อมกับการรับสุขพระคริสต์ เป็นความเที่ยงแท้ของของถวายหนึ่งในสิบ, เครื่องบูชา, และสัตวบูชา (ดู ยฮ.4:24 คำอธิบาย 4). นี่คือความเป็นหนึ่ง ท่ามกลางพลไพร่ของพระเจ้า และนี่ก็คือฐานที่ถูกต้อง สำหรับการนมัสการพระเจ้า. (พบญ.12:5 คำอธิบาย 1)

พระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า การสำแดงแห่งพระกายของพระคริสต์ ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งก็คือคริสตจักรท้องถิ่น ก็ควรจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น. ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่า มีเมืองใดที่มีมากกว่าหนึ่งคริสตจักร.... คริสตจักรที่ถูกก่อสร้างขึ้น ในกรุงเยรูซาเล็มก็เรียกว่า คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม (กจ.8:1) ส่วนที่เมืองอันติโอเกียก็เรียกว่า คริสตจักรในเมืองอันติโอเกีย (13:1).

แนวทางอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นนี้ ช่างง่ายและไม่ซับซ้อนเลย! ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราก็คือคริสตจักรในสถานที่แห่งนั้น และเราก็ก่อสร้างคริสตจักรในที่นั้น. ถ้าพลไพร่ทั้งหมดของพระเจ้า ล้วนมองเห็นและ ยึดมั่นในหลักการนี้ ก็จะไม่มีการแตกแยกเลย.

เราต้องออกมาจากการแตกแยก เพื่อจะกลับมาสู่ฐานที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือฐานแห่งความเป็นหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อไปก่อตั้งการแตกแยก ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง. เราไม่อาจอ้างเหตุผลใด เพื่อจะแตกแยกได้เลย. เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น. เหตุใดเราจึงไม่มาอยู่ด้วยกัน กับผู้เชื่อทั้งหลายในท้องถิ่น ที่เราอาศัยอยู่ เพื่อจะเป็นการสำแดงของคริสตจักรนั้น? เราอย่าทำอะไรให้ซับซ้อน และอย่าถูกศาสนาคริสต์ทำให้สับสน. การถามคนอื่นว่า เขาเป็นคนของคริสตจักรอะไรนั้น เป็นสิ่งที่น่าอาย. ถ้าเขาเหล่านั้นเป็นผู้เชื่อ เขาก็คือพี่น้องของเรา - เท่านั้นก็พอแล้ว. ข้าพเจ้าเป็นคนของคริสตจักร ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้น และเขาก็เป็นคนของคริสตจักรเดียวกัน ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวนั้นด้วย. (The Ground of the Church, pp. 8-10)
เลือกอ่านค้นคว้า: The Ground of the Church, ch. 3
โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยTime : 25/9/3103 9:56:33
แบ่งปันสิ่งที่ได้รับ
ข้อความ / Messege
รูปภาพ / Image
ชื่อ / Name
อีเมล์ / Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
Praise the Lord !
กลับสู่หน้าแรก / HOME
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา คริสเตียน / The Training for Christians
ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย /พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู / บทเพลง
RSG
Member
อ่าน! พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า & แบ่งปันประสบการณ์
มอบถวายทรัพย์ / Box Offering
คำพยาน / Testimonies
รวมกระทู้ กระดานถาม-ตอบ / Webboard of Christians
มุมเด็ก / Children
ติดต่อเรา โทร. 02 7465778 - 9
ตารางการอ่านพระคัมภีร์ / Bible Reading Schedule
วอลเปเปอร์พระคำพระเจ้า / Wallpaper
พระคัมภีร์ ฉบับฟื้นฟู / Bible Recovery Version
หนังสือสำหรับคริสเตียน Spiritual Books List
อ่าน! หนังสือบทเรียนชีวิต,เยเนซิศ,การทรงสร้างของพระเจ้า
แบบเรียนหลักความจริง / Truth Lesson
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
THE MYSTERY OF HUMAN LIFE
人生的奧秘
คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย / Churches in Thailand
คริสตจักร: ภาคใต้
ตารางการประชุมพิเศษ & การเคลื่อนไหวของคริสตจักร 2013
หัวข้ออธิษฐาน / Pray
รวมสรุป ฟื้นฟูยามเช้า MP3
The Line of Life in Genesis
About Us
คริสตจักรของท่านมีนามว่าอะไร?
嗎哪
เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ Bible Story
ซีดีเพลงเด็ก Children Songs CD
รวม MP3 ข่าวสารประชุมพิเศษ Church Conferences in Thailand
คู่มือสอนเด็กยุวชน Teaching children manual
中 文
English
Life Study Messages for download:
sms ! the word of God
How to read the words of God
Other Links
รวมเพลงคำขวัญ
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของ
ค่ายกิตติคุณ / Gospel Trip
รวมเพลงเด็ก

ที่อยู่: 1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .
 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.
 Tel: (66) 2 7465778 - 9 Fax: (66) 2 7465190
webmaster@lordsrecoveryinthailand.org 
 
Free Hit Counter  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com