Member Log in สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
โปรแกรมค้นหาคำในพระคัมภีร์ Search by Scriptures
Search by Scripture..Eng!
經 文 查 尋 ... Chi!
อ่าน พระคัมภีร์ Read Bible Online!
New Testament
พันธสัญญาใหม่
聖經 Online!
อ่าน บทเรียนชีวิต Read Life Study Online!
Life Study of the Bible
บทเรียนชีวิต เยเนซิศ
生命讀經
อ่าน หนังสือฝ่ายวิญญาณ Read Online!
วอชแมน นี Books by Watchman Nee...Eng!
วิทเนส ลี Books by Witness Lee...Eng!
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
สิบสองตระกร้า
ประสบการณ์พระคริสต์
ทำความรู้จักกับชีวิต
ฟังการกระจายเสียง Boardcast
หนังสือบทเรียนชีวิต - อังกฤษ Life Study of the Bible
ข้อพระคัมภีร์ Scripture Readings
บทเพลงสรรเสริญ Hymns
Englsih/ ฟังบทเพลงอังกฤษ
English/ ซื้อบทเพลงอังกฤษ
Chinese / ซื้อบทเพลงจีน
Thai / ไทย
กิตติคุณ 福音
Falsely Accused
The Silent Question
ความหวังที่มีชีวิตนิรันดร์
ภัยพิบัติ สึนามิ
ความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์
福音故事
福音單張
有神
人生的意義
到底有沒有神
Our Greatest Treasure
ศาสนาใดถูกต้อง? ศาสนาอะไรดีที่สุด
ไม่มีทุกข์ใดบนโลกนี้ที่สวรรค์ไม่อาจเยียวยาได้
What Touch God
พระเจ้ามีจริง? / คุณพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้ามีจริง? / พระเจ้ามีจริงหรือ?
ศาสนาใดถูกต้อง?
มนุษย์คืออะไร,มนุษย์คือใคร,มนุษย์มาจากไหน,ใครสร้างมนุษย์
มีพระเจ้า
The Mystery of Human Life
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา:วัยกลางคน Middle-Age Training Center
ไต้หวัน / Taiwan
อเมริกา / USA
ศูนย์ฝึกฝนเต็มเวลา Full-Time Training Center
1989 USA
2005 Japan
1992 Russia
1993 New Zealand
1986 Taiwan
1997 England
1985 Philippines
2003 Hong Kong
2002 Mexico
2000 Malaysia
1999 Thailand
1995 Indonesia
1996 Korea
PDA / Pocket PC
Holy Bible
isilo
Bible / Hymns พิมพ์ PDA
有聲書/ หนังสือมีเสียง
ซื้อCD หนังสือมีเสียง-จีน Chinese
สมัครรับ eMANNA
Korean / เกาหลี
English / อังกฤษ
Thai / ภาษาไทย
Chinese / จีน
โครงร่าง Outline 綱 要
Chinese / 綱要 / จีน
English / อังกฤษ
Gospel Book Room / ห้องสมุดกิตติคุณ
Thailand / ไทย
Korea / เกาหลี
Japan / ญี่ปุ่น
Taiwan / ไต้หวัน
The Gospel Bookroom Thailand
Other Links
www.lsmchinese.org
www.ministrybooks.org
online.recoveryversion.org
www.livingstream.com
www.lsmkorean.org
www.lsm.org/
http://www.cgdepot.org
www.lastadam.com
www.churchhistories.org
Christians on Campus
www.christianwebsites.org
Local churches
www.lsm.org/espanol
สาระความรู้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Dictionary online
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คำพยาน / Testimonies of God
ตั้งกระทู้ใหม่ / New Topic
หลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย
(Reader : 7665)

บทนำ

เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงใช้หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นถึงหลักความเชื่อและภาคปฏิบัติของเรา ในฐานะบุตรแห่งความสว่าง เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีนี้ที่จะรับภาระเป็นพยานอย่างเปิดเผยว่า อะไรคือหลักความเชื่อ คำสอนและภาคปฏิบัติของเรา เรามีหนังสืออื่นอีกมากมายที่จะให้ความช่วยเหลือด้านความหมายของเรื่องราวที่สำคัญต่างๆ ในพระคัมภีร์ รวมทั้งเรื่องการประสบการณ์พระคริสต์ การบังเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตของชีวิต คริสตจักร อาณาจักร พระเจ้าตรีเอกภาพ แผนการบริหารของพระเจ้า และวิญญาณของมนุษย์ ยังมีพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูซึ่งแปลให้ตรงตามภาษาเดิมพร้อมคำอธิบาย อีกทั้งบทเรียนชีวิตของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ผู้ที่มีใจแสวงหาย่อมได้รับคำตอบจากหลักความจริงเหล่านี้
เราต้องการให้คริสเตียนทั้งหลายรู้จักคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายที่ได้ยึดมั่นในความเชื่ออย่างเดียวกัน (ตต.1:4) และเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องแท้จริง เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ช่วยให้รอดของเราแล้ว พระองค์อาศัยอยู่ในเราเป็นชีวิตของเรา และพระองค์ก็เป็นทุกๆ สิ่งสำหรับเรา เรารักพระองค์ เราปรนนิบัติพระองค์และเราก็กำลังนำพาผู้อื่นมารู้จักตัวของพระองค์ เราประชุมร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในฐานะ คริสเตียนที่ได้รับการชำระ โดย พระโลหิต ได้รับการบังเกิดใหม่ และได้ รับพระวิญญาณเติมเต็ม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ คณะนิกาย ใดๆ เพราะว่าเราต้องการ เป็นพยานถึงการเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ เรายินดี ต้อนรับ ผู้เชื่อที่แท้จริง ทุกท่าน และเราก็ต้องการ สามัคคีธรรม กับพวกเขาในฐานะ พี่น้องของเราในพระคริสต์ นี่เป็นน้ำใสใจจริงของเราและเป็น ความปรารถนาของเราจริงๆ เพื่อพยานแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ขยายบนแผ่นดินโลกนี้และมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเจ้าสาวของพระองค์จะได้ถูกเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ในไม่ช้า ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อทรงเป็นพยานยืนยันถึงพระราชกิจแห่งการฟื้นฟูของพระองค์บนแผ่นดินโลกในวันเหล่านี้

หลักความเชื่อของเรา

1. เราเชื่อว่า พระคัมภีร์ เป็น การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ โดย การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านพวก อัครทูตและผู้เผยพระวจนะ ต่างๆ
2. เรา เชื่อ ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพ ในธาตุแท้นั้น พระเจ้ามีองค์เดียว แต่ในด้าน แผนการบริหาร ทรงมี 3 พระภาค พระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณ ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ นิรันดร์กาลก่อนถึง นิรันดร์กาล ในอนาคต โดยมี พระบิดา เป็น ผู้วางโครงการ พระบุตรมาสำเร็จงาน พระวิญญาณมาดำเนินการเพื่อ สำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้า
3. เราเชื่อว่า พระเจ้า พระองค์เอง ได้มาบังเกิดเป็น รูปกายมนุษย์ ทรงพระนามว่า เยซู บังเกิดจากมาเรีย หญิงพรหมจารี พระองค์ไม่มีบาป พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ และ ผู้ช่วยให้รอดของเรา
4. เรา เชื่อว่า พระเยซู ผู้ซึ่งเป็น มนุษย์พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็น มนุษย์แท้ และ พระเจ้า องค์ครบสมบูรณ์ ได้ ดำเนินอยู่บนโลก 33 ปีครึ่ง เพื่อให้ มนุษย์รู้จักพระเจ้า พระบิดา
5. เราเชื่อ ว่า พระเยซูคือ พระคริสต์ ผู้ได้รับการชโลมจาก พระเจ้า ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระองค์ พระองค์ ได้ สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อ ความผิดบาปของเรา และ หลั่งพระโลหิตเพื่อสำเร็จการไถ่เรา

6. เราเชื่อว่า หลังจากพระเยซูคริสต์ได้ถูกฝังสามวัน พระองค์ ทรงคืนพระชนม์ ทั้ง กาย และวิญญาณ และใน การคืนพระชนม์ นี้ พระองค์ ทรงกลายเป็น พระวิญญาณผู้ประทานชีวิต ประทานพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราเป็น ชีวิต และ เป็นทุกสิ่งของเรา

7. เราเชื่อว่า หลังจากที่พระองค์คืนพระชนม์ พระองค์ได้ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์เป็นพระคริสต์ และ องค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัดทั้งปวง พระคริสต์ ทรงถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติการให้บรรลุซึ่ง แผนการบริหารที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์

8. เราเชื่อว่าหลังจาก การเสด็จสู่สวรรค์ พระคริสต์ได้ประทานพระวิญญาณของพระเจ้า เพื่อ ชโลมแก่ผู้เชื่อที่พระองค์ทรงเลือกสรร เพื่อเขาเหล่านั้นได้ บัพติศมาเข้าเป็นกายเดียว และ วันนี้ พระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งก็คือ พระวิญญาณของพระคริสต์ กำลังดำเนินอยู่บนโลก เพื่อกระตุ้น คนบาป ที่ พระเจ้าทรงเลือกสรร จะ ได้บังเกิดใหม่ เข้าร่วมในอวัยวะทั้งปวงของ พระคริสต์ และ รับการหล่อเลี้ยง จนเจริญเติบโตในชีวิต เพื่อ ก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ สำหรับ การสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์ และ สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่

9. เราเชื่อว่าพระเจ้าได้เสด็จมากลายเป็นมนุษย์ เพื่อจะกระทำให้ (ตาย—ไถ่บาป เป็นขึ้น—ประทานชีวิต) มนุษย์กลายเป็นพระเจ้า ในด้าน ชีวิต และ นิสัย แต่ ไม่มีส่วนใน ฐานันดรความเป็นพระเจ้า

10. เราเชื่อว่า คริสตจักรมีหนึ่งเดียวในจักรวาล คือ พระกายของพระคริสต์ แต่ได้มีภาคปฏิบัติและปรากฏในท้องถิ่นต่างๆ เป็น คริสตจักรท้องถิ่น ทั้งหลาย ท้องถิ่นหนึ่งมี คริสตจักร หนึ่งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็น พยานถึงพระกายที่มีหนึ่งเดียว

11. เราเชื่อว่า ในยุคสุดปลาย พระคริสต์จะเสด็จกลับมา เพื่อ รับวิสุทธิชนของพระองค์ และ มาพิพากษาโลกนี้ ครอบครองโลกนี้ และ ก่อตั้งอาณาจักรพันปี ของพระองค์

12. เราเชื่อว่า เฉพาะ วิสุทธิชน ผู้มีชัยชนะ จะปกครองร่วมกับ พระคริสต์ ในอาณาจักรพันปี และ ผู้เชื่อในพระคริสต์ ทุกคน จะมีส่วนในพระพรของพระเจ้า ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งอยู่ใน ฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ ชั่วนิรันดร์


ฐานรากและฐานของเรา (Foundation and Ground)

I. ฐานรากของคริสตจักร ที่เป็น การก่อสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ ก็คือ พระคริสต์ที่ทำ การไถ่ และ ช่วยให้รอด ซึ่งได้ ถูกเปิดเผย และ ถูกหล่อเลี้ยง ออกไปโดย เหล่าอัครทูต และ ผู้เผยพระวจนะ (1กธ.3:10–11; อฟ.2:20):

1. ในฐานะที่ องค์พระเยซูเจ้า ทรงเป็น พระคริสต์และ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเป็นฐานรากเพียงหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงวางไว้เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร. ไม่มีผู้ใดสามารถวางฐานรากอื่นใดได้อีก (มธ.16:16–18; 1กธ.3:10–11):

(1) พระคริสต์ทรงเป็น ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง. ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดอาจเทียบกับพระองค์ได้ (กซ.1:15–19; 2:9, 16–17; 3:4, 10–11).

(2) มีเพียงพระคริสต์ ที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็น ฐานรากแห่งการก่อสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ ตามแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้า (1กธ.1:24, 30; 2:2; 3:10–11).
2. คริสตจักรถูกก่อสร้างขึ้น บนฐานรากแห่งเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ พร้อมด้วย การเปิดเผยที่พวกเขาได้รับจากพระคริสต์ผู้เป็นศิลา และ พร้อมด้วย คำสั่งสอน ของพวกเขา (อฟ.2:20; มธ.16:18; กจ.2:42):
(1) เนื่องจาก ข้อลับลึกของพระคริสต์ ได้ถูกเปิดเผยแก่ เหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ การเปิดเผยที่พวกเขาได้รับจึงถือเป็น ฐานรากที่ให้คริสตจักร ได้ถูกก่อสร้างขึ้น (อฟ.3:4–5; 2:20).
(2) ในโลกนิรันดร์จะมีกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพียงหนึ่งเดียวที่ถูกก่อสร้างขึ้นบนฐานรากแห่งการปฏิบัติมากมายที่วางซ้อนทับกันอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่พยานเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในการสำแดงเพียงหนึ่งเดียว (วว.21:14, 18–20).
(3) ในการก่อสร้างคริสตจักร พระเจ้าทรงทำงานตามโครงการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเปิดเผยไว้ (มธ.16:18; อฟ.2:20; เทียบ อซด.25:8–9):
ก. สิ่งสำคัญที่สุดในการงานฝ่ายวิญญาณของเราก็คือความรู้ที่มีต่อต้นแบบ (ลักษณะ) ที่ถูกสำแดงบนภูเขา (ฮร.8:5).
ข. ลักษณะที่ถูกสำแดงบนภูเขาก็คือโครงการของพระเจ้า. ถ้าเราไม่เข้าใจโครงการของพระเจ้า เราย่อมไม่มีทางที่จะทำการก่อสร้างของพระเจ้าได้ (อฟ.3:4).
II. คำว่า “ฐาน” ที่เราใช้ในการกล่าวถึงคริสตจักรนั้นไม่ได้หมายถึงฐานราก แต่หมายถึงสถานที่ ซึ่งก็เหมือนกับสถานที่อันเป็นที่วางฐานรากของสิ่งก่อสร้าง:
1. ตามการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ ฐานของคริสตจักรนั้นก่อรูปขึ้นด้วยองค์ประกอบที่สำคัญสามอย่าง:
(1) องค์ประกอบแรกซึ่งก่อรูปขึ้นเป็นฐานของคริสตจักรก็คือ ความเป็นหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวแห่งพระกายจักรวาลของพระคริสต์ (4:4).
ก. ความเป็นหนึ่งนี้ถูกเรียกว่า “ความเป็นหนึ่งแห่งพระวิญญาณนั้น” (ข้อ 3).
ข. ความเป็นหนึ่งนี้คือความเป็นหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิษฐานไว้ในโยฮันบทที่ 17 ซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งในการผสมผสานระหว่างพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนกับผู้เชื่อทุกคนซึ่งอยู่ในพระคริสต์ (ข้อ 6, 11, 14–24).
ค. ความเป็นหนึ่งนี้ถูกแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณของผู้เชื่อทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ ในเวลาที่พวกเขาบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณแห่งชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์.
(2) องค์ประกอบที่สองซึ่งก่อรูปขึ้นเป็นฐานของคริสตจักรก็คือ ฐานที่มีเพียงหนึ่งเดียวแห่งท้องถิ่นอันเป็นที่ซึ่งคริสตจักรท้องถิ่นได้ก่อตั้ง
และดำรงอยู่ (กจ.14:23; ตต.1:5; วว.1:11).
(3) องค์ประกอบที่สามซึ่งก่อรูปขึ้นเป็นฐานของคริสตจักรก็คือ ความเที่ยงแท้ของพระวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง ซึ่งจะสำแดงความเป็นหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวแห่งพระกายจักรวาลของพระคริสต์อยู่บนฐานท้องถิ่นที่มีเพียงหนึ่งเดียวของคริสตจักรท้องถิ่น (1ยฮ.5:6; ยฮ.16:13):
ก. โดยพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ ซึ่งเป็นความเที่ยงแท้ที่มีชีวิตของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์จึงกลายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และมีชีวิต.
ข. โดยพระวิญญาณนี้ ฐานของคริสตจักรจึงถูกนำไปปรับใช้ในลักษณะที่เป็นชีวิต ไม่ใช่เป็นกฎบัญญัติ.
ค. โดยพระวิญญาณนี้ ฐานที่แท้จริงของคริสตจักรจึงถูกนำไปเชื่อมต่อกับพระเจ้าตรีเอกภาพ (อฟ.4:3–6).
2. ในเรื่องฐานของคริสตจักรนั้น พระบัญญัติบทที่ 12 มีความสอดคล้องกับการเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่อยู่อย่างน้อยสี่ด้าน:
(1) ในพระบัญญัติบทที่ 12 และในพันธสัญญาใหม่ เราจะเห็นได้ว่าพลไพร่ของพระเจ้าจะต้องเป็นหนึ่งอยู่เสมอ:
ก. ในพระปัญญาของพระเจ้า พระองค์จึงไม่อนุญาตให้พลไพร่ของพระองค์มีการเลือกสรรหรือความรักชอบของตนเอง แต่ทรงเรียกร้องให้พวกเขามายังศูนย์กลางแห่งการนมัสการเพียงหนึ่งเดียว.
ข. ไม่ว่าพลไพร่ของพระเจ้าหรือบรรดาผู้เชื่อในพระคริสต์จะมีจำนวนมากเท่าไร พวกเขาก็ยังคงต้องเป็นหนึ่งและต้องมีศูนย์กลางในการนมัสการพระเจ้าแห่งเดียวกัน.
(2) ทั้งในพระบัญญัติบทที่ 12 และในพันธสัญญาใหม่ หนทางของพระเจ้าในการรักษาความเป็นหนึ่งของพลไพร่ของพระองค์ก็คือการได้มาซึ่งสถานที่ซึ่งตั้งพระนามของพระองค์ ซึ่งเป็นพระนามที่มีเพียงหนึ่งเดียว (พบญ.12:5, 11, 21):
ก. การถูกชุมนุมกันเข้าสู่นามชื่ออื่นๆ ก็คือการแตกแยกกัน เพราะนามชื่อเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้เกิดการแตกแยก.
ข. เราไม่ควรเอาชื่อเรียกหรือนามใดๆ มาเรียกตัวเอง แต่ควรที่จะถูกชุมนุมกันเข้าสู่พระนามขององค์พระเยซูเจ้า (มธ.18:20).
(3) ทั้งในพระบัญญัติบทที่ 12 และในพันธสัญญาใหม่ล้วนเปิดเผยว่า สถานที่ซึ่งพระเจ้าเลือกสรรให้เราไปนมัสการพระองค์ก็คือสถานที่อันเป็นที่ประทับของพระองค์ (พบญ.12:5):
ก. การสำเร็จเป็นจริงของแบบเล็งที่อยู่ในพระบัญญัติบทที่ 12 ไม่ใช่เรื่องของสถานที่ทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของวิญญาณของเรา (อฟ.2:22; ยฮ.4:21–24).
ข. ในการชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าโดยการรับสุขพระคริสต์นั้น เราจะต้องชุมนุมเข้าสู่พระนามของพระคริสต์ และเราจะต้องอยู่ในวิญญาณ มิฉะนั้นเราจะสูญเสียไปซึ่งฐานที่ถูกต้องของคริสตจักร.
(4) ในพระบัญญัติบทที่ 12 และในพันธสัญญาใหม่ เรามีแท่นบูชา ซึ่งก็คือกางเขน (มธ.10:38):
ก. ทางที่จะเข้าสู่คริสตจักรต้องผ่านกางเขน และทุกคนที่จะเข้าสู่คริสตจักรจะต้องมีประสบการณ์ต่อกางเขนและต้องถูกตรึงตาย (ฆต.6:14).
ข. การมีประสบการณ์ต่อกางเขนก็คือการถูกทิ้งไว้, ถูกขจัดทิ้งไป, ถูกสิ้นสุดจนไม่เหลืออะไรเลย (1กธ.1:18, 23; 2:2).
(5) การทรยศของยาระบะอามได้ละเมิดต่อการกำหนดของพระเจ้าที่ให้มีศูนย์กลางแห่งการนมัสการเพียงแห่งเดียวในแผ่นดินบริสุทธิ์เพื่อที่ จะรักษาความเป็นหนึ่งท่ามกลางพลไพร่ชาวอิสราเอล. การทรยศนี้อาจถือเป็นแบบเล็งของการทรยศที่อยู่ในคริสตศาสนจักรในทุกวันนี้ (1พกษ.12:25–33).
3. ฉะนั้นคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูของเราในทุกวันนี้ เราได้ก่อสร้างคริสตจักรท้องถิ่น โดยยึดฐานรากหนึ่งเดียวคือพระคริสต์ และการเปิดเผยของพระคริสต์ผ่านอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ และเราได้ตั้งคริสตจักรบนฐานแห่งความเป็นหนึ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ
(1) ความเป็นหนึ่งที่มีหนึ่งเดียวแห่งพระกายของพระองค์
(2) ฐานหนึ่งเดียวแห่งท้องถิ่นที่คริสตจักรตั้งอยู่และดำรงอยู่
(3) ความเที่ยงแท้ของพระวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง คริสตจักรต้องตั้งอยู่บนองค์ประกอบทั้ง 3 นี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เช่นนี้ก็จะรักษาความเป็นหนึ่งในพระกายทั่วทั้งจักรวาลนี้ได้
4. ถ้าเราไม่สนใจฐานรากและฐานของคริสตจักร อีกทั้งก่อสร้างบนฐานรากและฐานอย่างอื่น เช่นนั้นเกรงว่าเราจะถูกสาปแช่งเหมือนยาระบาอาม ขอให้เราร่วมกันมาฟื้นฟูฐานรากและฐานที่ถูกต้องเถิด อาเมน

หน้าที่ของเราที่ได้รับการมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

1. เกิด — ประกาศกิตติคุณ นำคนบาปให้ได้รับความรอดกลายเป็นบุตรของพระเจ้า (มธ.28:19)
2. เลี้ยง — ประชุมบ้าน คือไปเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ตามบ้านของเขา ให้เขาเติบโตขึ้นจนกลายเป็นการสำแดงของพระคริสต์ (ยฮ.21:15)
3. สอน — ประชุมหมู่ นำผู้เชื่อใหม่เข้าสู่ประชุมหมู่ เพื่อร่วมแสวงหากับผู้อื่น และสอนให้เขารู้หลักความจริงในพระคัมภีร์ จนบรรลุสู่การรู้จักพระบุตรของพระเจ้าอย่างเดียวกัน (กจ.20:20; อฟ.4:13)
4. สร้าง — ประชุมเขต นำผู้เชื่อทุกคนร่วมประชุมหักขนมปังในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (กจ.20:7) ไม่เน้นการประชุมใหญ่ แต่แบ่งเป็นเขตๆ ละประมาณ 20–30 คน เพื่อฝึกฝนให้ทุกคนมีการใช้งาน ในการเผยพระวจนะอย่างทั่วถึง (1กธ.14:3, 31) อาจจะผสมผสานพี่น้องจากทุกเขตเข้าด้วยกันเดือนละครั้งก็ได้
5. ก่อสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์ โดยมีภาคปฏิบัติตามท้องถิ่นต่างๆ ท้องถิ่นละคริสตจักรเดียว (อฟ.4:12; กจ.8:1; 13:1; วว.1:11)
6. ผสมผสานคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายทั่วโลกเข้าด้วยกัน (1กธ.12:24) โดยอาศัยคำสอนของอัครทูตซึ่งก็คือการตรัสของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ (กจ.2:42) และสามัคคีธรรมเยี่ยมเยียนกันและกันอย่างทั่วถึง การก่อสร้างพระกายนี้ได้อาศัยคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งเป็นเหมือนกระบวนการไม่ใช่เป้าหมาย แต่พระกายที่ถูกก่อสร้างขึ้นจนสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ นั่นจึงจะเป็นเป้าหมายของเราเกี่ยวกับการฟื้นฟู
เราผู้อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นล้วนเพื่อ “การฟื้นฟูของพระเจ้า” คำนิยามขั้นพื้นฐานของคำว่า “การฟื้นฟู” หมายถึงอะไรนั้น เป็นสิ่งจำเป็นต้องอธิบายเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องแห่งพยานของเรา
1. คำว่า “ฟื้นฟู” หมายถึง การได้รับคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งของบางสิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้ว ได้ถูกกระทำให้คืนสู่สภาพปกติ การที่กล่าวว่าพระเจ้ากำลังฟื้นฟูบางสิ่งนั้นหมายถึงในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรสิ่งนั้นได้สูญหาย สูญเสีย หรือได้เปลี่ยนสภาพไปแล้ว และบัดนี้พระเจ้ากำลังกระทำให้สิ่งนั้นคืนสู่ภาวะหรือสภาพดั้งเดิม
2. เนื่องจากในหลายศตวรรษที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ คริสตจักรได้ตกต่ำและเปลี่ยนสภาพไป คริสตจักรจึงต้องการการฟื้นฟูตามพระประสงค์อันดั้งเดิมของพระเจ้า นิมิตของเราเกี่ยวกับด้านของคริสตจักรนั้น เราไม่ยอมรับสภาพการณ์ที่ตกต่ำและพิธีการตามประเพณีสืบทอด แต่ตามพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้า และตามมาตรฐานอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ ดังพระคำที่พระองค์ได้เปิดเผยไว้ เราไม่ถือว่าการเปิดเผยเกี่ยวกับคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่นี้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่เราถือเป็นแบบอย่างสำหรับภาคปฏิบัติของคริสตจักรในวันนี้ด้วย
3. การฟื้นฟูของพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 20 แม้ว่าจะยากแก่การกำหนดวันเริ่มต้นที่แน่ชัด แต่ก็พอจะกำหนดได้ว่าเริ่มตั้งแต่มาติน ลูเธอร์ ได้ปฏิรูปศาสนาคริสต์ การฟื้นฟูได้ผ่านขั้นตอนหลายอย่างตั้งแต่ยุคปฏิรูปศาสนาคริสต์เป็นต้นมา โดยผ่านการฟื้นฟูบางส่วนในเรื่องชีวิตคริสตจักรในโบฮีเมีย (Bohemia) ภายใต้การนำของซินเซนดอร์ฟ (Zinsendorf) ผ่านการฟื้นฟูด้านการเปิดเผยพระคำแห่งหลักความจริงอันล้ำค่าโดยพวกคณะพี่น้อง (Plymauth Brethren) และจากนั้นก็ผ่านถึงขั้นประสบการณ์ชีวิตภายในที่แท้จริง บัดนี้การฟื้นฟูก็ได้มาถึงขั้นตอนของการก่อตั้งคริสตจักรท้องถิ่นอันดั้งเดิม เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่
4. การฟื้นฟูของพระองค์ในวันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังจะทำราชกิจ 2 ประการคือ พระองค์กำลังฟื้นฟูประสบการณ์พระคริสต์ผู้อุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งก็คือการรับสุขพระคริสต์ในฐานะที่เป็นชีวิตและทุกสิ่งของเรา และพระองค์กำลังฟื้นฟูภาคปฏิบัติของชีวิตคริสตจักร ทั้งสองประการนี้จะถูกฟื้นฟูไปพร้อมๆ กัน เพราะว่าภาคปฏิบัติของชีวิตคริสตจักรก็คือ ผลลัพธ์จากการรับสุขพระคริสต์ผู้อุดมสมบูรณ์ วันนี้เราผู้อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอเป็นพยานว่า พระคริสต์คือความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ และพระองค์คือผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง เพื่อเป็นการรับสุขของเรา ให้เราเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัย แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพูดได้ว่า การฟื้นฟูของพระเจ้าก็คือพระเจ้ากลายเป็นรูปกายเนื้อหนัง รูปกายเนื้อหนังกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต พระวิญญาณผู้ประทานชีวิตกลายเป็นพระวิญญาณที่เพิ่มกำลังเจ็ดเท่า เพื่อก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่

เกี่ยวกับเรื่องพระคุณความรอด

1. ความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ การไถ่ทางด้านหลักกฎหมาย โดยอาศัยพระโลหิตที่ไหลจากสีข้างของพระเยซูประกอบด้วย 5 ประการคือ อภัยบาป, ชำระบาป, โปรดให้ชอบธรรม, คืนดีกับพระเจ้า และแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางด้านฐานะ
ส่วนที่สองคือ การช่วยให้รอดทางอินทรียภาพ โดยอาศัยชีวิต ซึ่งมีแบบเล็งโดยน้ำที่ไหลออกจากสีข้างของพระเยซู (ยฮ.19:34) ในส่วนนี้ได้แบ่งออกเป็น 8 ประการคือ การบังเกิดใหม่, บำรุงเลี้ยง, แบ่งแยกบริสุทธิ์ทางนิสัย, เปลี่ยนใหม่, เปลี่ยนแปลง, ก่อสร้าง, ถอดแบบและได้รับสง่าราศี
2. ในความรอดนี้ เราเชื่อว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (มธ.16:18) และพระองค์ก็คือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
พระองค์ทรงตายบนกางเขนและถูกฝังไว้ วันที่สามทรงเป็นขึ้นมาใหม่ ความรอดนี้ต้องอาศัยความเชื่อในใจ ปากยอมรับพระนามพระเยซู (รม.10:9, 13) และรับบัพติศมาในพระนามพระเยซู เข้าสู่พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ (กจ.2:38; มธ.28:19)
3. ความรอดนี้ไม่ใช่อาศัยการประพฤติ แต่อาศัยความเชื่อ (อฟ.2:8) และเมื่อเราได้รับความรอดแล้วก็จะรอดนิรันดร์จะไม่พินาศอีก (ยฮ.10:28) และมีส่วนในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ในโลกนิรันดร์ แต่ผู้เชื่อทุกคนไม่แน่ว่าจะมีส่วนในอาณาจักรพันปี ในโลกหน้า อาณาจักรพันปีนี้มีไว้เป็นบำเหน็จสำหรับผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะโดยพระเยซูคริสต์ เขาจะได้เป็นกษัตริย์ร่วมปกครองกับพระองค์ในอาณาจักรนี้ (วว.20:4; 2:26) ส่วนผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตคริสเตียนพ่ายแพ้ เขาจะถูกทิ้งไว้ที่มืดภายนอกอาณาจักร ขบเขี้ยว เคี้ยวฟัน (มธ.25:30) ฉะนั้นเราไม่เพียงแต่แสวงหาความรอดที่นิรันดร์นี้ เรายังต้องร้อนรนในวิญญาณแสวงหาเพื่อเป็นผู้มีชัยชนะ เข้าสู่อาณาจักรพันปี ร่วมครอบครองกับพระคริสต์

เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตของคริสเตียน

1. การบังเกิดใหม่
ชีวิตคริสเตียนตั้งต้นด้วยการบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่คือการบังเกิดของพระวิญญาณในวิญญาณของเรา (ยฮ.3:6) โดยผ่านการไถ่ของพระคริสต์ และด้วยเหตุนี้ ทำให้ชีวิตและพระนิสัยของพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายในวิญญาณของเรา สิ่งนี้ทำให้วิญญาณของเรามีชีวิตเป็นอยู่ร่วมกับชีวิตของพระเจ้า และมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า

2. การแบ่งแยกแบ่งแยกบริสุทธิ์
ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงจะต้องแบ่งแยกจากโลกที่มลทินและชั่วร้ายนี้อย่างสิ้นเชิง การแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติขึ้น แต่เป็นไปตามชีวิตและพระนิสัยอันบริสุทธิ์ของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ภายในเรา เราถูกแบ่งแยกถวายแด่พระเจ้าโดยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และในพระนามขององค์พระเยซู (ยฮ.17:11, 16) เพื่อจะมีชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้อง เราจำต้องรักษาไว้ซึ่งฐานะแห่งการแบ่งแยก แม้ว่าเราไม่ได้เป็นของโลก กระนั้นก็ตามเราจะสำแดงชีวิตอันบริสุทธิ์ในโลกนี้

3. การมอบถวาย
ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการมอบถวาย การมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึง การมอบแด่พระองค์อย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่กระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระองค์ หรือกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่ (รม.12:1) เพื่อพระองค์สามารถใช้สอยทำงานในตัวเราตามชอบพระทัยของพระองค์ เรามอบตัวเราให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเรารักพระองค์และยินดีจะเป็นของพระองค์ เราก็รู้ว่าเราเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตอันล้ำค่า เราผู้อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่น ไม่ได้มีชีวิตเป็นอยู่ต่อตัวเราเอง แต่เป็นอยู่ต่อพระเจ้า และเพื่อสำเร็จพระประสงค์ชั่วนิรันดร์ของพระองค์
ไม่เพียงแต่มอบถวายตัว แต่เราก็มีภาคปฏิบัติในการมอบถวายทรัพย์โดยผ่านตู้ถวายทรัพย์ที่ห้องประชุมของคริสตจักร (ลก.21:1) เรารักพระองค์ เราก็ยินดีมอบถวายทรัพย์ไม่เพียงหนึ่งในสิบ อาจถวายมากกว่านั้นอีก (2กธ.9:6–7)

4. รักองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในชีวิตคริสเตียนของเรานั้น เราเน้นในเรื่องการรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าประสงค์ให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ เราเป็นพยานได้ว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นที่รักของเรา เป็นศูนย์กลางของเรา พระองค์ทรงชนะใจของเราและเรารักพระองค์ ไม่ใช่ด้วยความรักของตัวเราเอง แต่ด้วยความรักซึ่งพระองค์ทรงรักเราก่อน

5. พระคำของพระเจ้า
พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตคริสเตียนของเรามากที่สุด ทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นได้รับการหนุนใจให้อ่านพระคำในวิถีทางที่ปกติ แม้กระทั่งหนุนใจให้อ่านจบหนึ่งรอบในหนึ่งปี เราอ่านพระคำ รับสุขพระคำและต้อนรับพระคำเหมือนเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ โดยการอ่านอธิษฐาน (อฟ.6:18) ส่วนคำสอน การดลใจ และการนำพาทุกอย่างล้วนต้องผ่านการตรวจสอบโดยการเปิดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์ แม้ว่าพระคัมภีร์จะเปิดเผยพระเจ้าในหลายๆ เรื่อง แต่สำหรับเราแล้วพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงคำสอนเล่มหนึ่ง ตรงข้ามพระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งชีวิตเล่มหนึ่ง เราอ่านพระคำไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้ แต่เพื่อสัมผัสองค์พระเยซูซึ่งตัวพระองค์เองก็คือพระคำแห่งชีวิต (ยฮ.5:39–40) โดยการอ่านอธิษฐานพระคำ และเรายังยึดมั่นในพระคัมภีร์ฉบับที่แปลได้เที่ยงตรงตามภาษาเดิมมากที่สุด นั่นก็คือพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูซึ่งได้แปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว และมีข้อดีดังนี้คือ (1) แปลคำตรงตามภาษาเดิม (2) มีโครงร่างของทุกเล่ม (3) รู้จักผู้เขียน ผู้รับ สถานที่และเวลาที่เขียน (4) มีหัวข้อหลักของทุกเล่ม (5) มีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงมากมาย (6) มีคำอธิบายข้อความที่ยากต่อความเข้าใจ

6. การอธิษฐาน
ชีวิตคริสเตียนก็เป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานด้วย ในการอธิษฐานเป็นการสามัคคีธรรมส่วนตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวานชื่นและสนิทสนม การอธิษฐานเป็นการประกาศถึงการพึ่งพิง การนอบน้อมต่อพระองค์ และความต้องการของเราที่จะร่วมมือกับพระองค์ในการสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ ทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นได้รับการหนุนใจให้จัดเวลาสำหรับการอธิษฐานส่วนบุคคลต่อพระองค์ทุกๆ วัน และยังต้องร่วมการประชุมอธิษฐานของคริสตจักรด้วย
7. ประสบการณ์พระคริสต์
เราได้เห็นการเปิดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์ว่า ชีวิตคริสเตียนที่แท้คือ การที่พระคริสต์พระองค์เองได้อาศัยอยู่ในเรา เพราะเหตุนี้ เราจึงเน้นด้านประสบการณ์พระคริสต์จากหนังสือของอัครทูตในพระคัมภีร์ใหม่ได้ให้เราเห็นว่า พระคริสต์ได้ทรงเปิดเผยในเรา ทรงอยู่ในเรา กำลังถูกก่อรูปในเรา กำลังพักพิงในเรา กำลังขยายใหญ่ขึ้นในเรา และเป็นทุกสิ่งในทุกสิ่งของเรา แทนที่เราจะเลียนแบบพระคริสต์ตามแบบอย่างภายนอก เรากลับแสวงหาเพื่อการรับสุข ประสบการณ์ และได้รับพระคริสต์มากขึ้นจวบจนพระคริสต์สำแดงใหญ่ขึ้นบนตัวเรา (ฟป.1:20–21)

8. ชีวิตแห่งการถูกตรึงตาย
ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนที่แท้จริง เราจำต้องมีชีวิตแห่งการถูกตรึงตาย เราไม่มีความอับอายต่อกางเขนของพระคริสต์ และเราก็ไม่หลบหลีกจากการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในทางแคบแห่งไม้กางเขนนี้ ถ้าเราต้องการประสบการณ์พระคริสต์อย่างจริงจังและมีชีวิตอยู่โดยพระองค์ เราจำเป็นต้องประสบการณ์กับกิจการงานของไม้กางเขนในชีวิตประจำวันของเรา เราทุกคนได้เห็นสิ่งน่าเกลียดของเนื้อหนังมนุษย์ ซึ่งตกต่ำแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า และเราก็ยอมรับกับการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อเนื้อหนัง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้เห็นว่าทั้งตัวตนและมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติเป็นศัตรูกับพระเจ้า ดังนั้น เรายินดีดำเนินชีวิตที่ถอดแบบการตายของพระคริสต์ (ฟป.3:10) เพื่อเราจะได้ประสบการณ์พระคริสต์ และดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์

9. การหล่อเลี้ยง
หากเราต้องการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ปกติ เราจำเป็นต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณ และน้ำฝ่ายวิญญาณทุกวัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นถึงการต้อนรับพระคริสต์เป็นอาหารและน้ำฝ่ายวิญญาณ เรารับสุขพระองค์ในวิญญาณ และโดยอาศัยพระคำพระองค์เป็นการหล่อเลี้ยงของชีวิต เพราะพระองค์เองตรัสว่า “ผู้ที่ได้กินเรา ผู้นั้นจะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น” (ยฮ.6:57) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต และเป็นอาหารของพระเจ้าซึ่งลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตแก่โลก (ยฮ.6:33, 35, 51) และเราก็ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์ทุกวัน

10. การเจริญเติบโตในชีวิต
ในคริสตจักรท้องถิ่นนั้น เราเน้นความจริงประการหนึ่งคือ ชีวิตคริสเตียนของเราต้องเจริญเติบโตอย่างปกติ เราไม่ยอมที่จะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณตลอดเวลา ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์ จำเป็นต้องเจริญเติบโตอย่างปกติเพื่อไปสู่ชีวิตที่สุกงอม ดังนั้น เราแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพื่อการเจริญเติบโตในชีวิต เราปรารถนาที่จะเป็นคนที่สุกงอมเพื่อสำแดงองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนอำนาจของพระองค์ และเข้าร่วมในการสงครามฝ่ายวิญญาณสู้รบกับศัตรูของพระองค์

11. การดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้า
พระเยซูเสด็จมาบนโลก พระองค์ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์ทางภายนอก แต่ทรงเป็นพระเจ้าทางภายใน พระองค์จึงเป็นมนุษย์พระเจ้าคนแรก การดำเนินชีวิตของพระองค์ก็คือปฏิเสธตัวเองทุกๆ เวลา ไม่ดำเนินตามสภาพมนุษย์ แต่ดำเนินตามพระเจ้าพระบิดา (สภาพพระเจ้าของพระองค์) (ยฮ.5:19) โดยการสำแดงคุณลักษณะของพระเจ้ากลายเป็นคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ที่หอมหวนซึ่งเป็นที่ดึงดูดผู้คนทั้งหลาย วันนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ แต่ได้บังเกิดใหม่ มีพระเจ้าเข้ามาเป็นชีวิตอยู่ในเรา พระคำของพระเจ้าบอกเราตลอดเวลาว่า อย่าได้ดำเนินตามเนื้อหนังของมนุษย์ แต่จงดำเนินตามวิญญาณที่มีพระเจ้าผสมผสานอยู่ภายใน (รม.8:6) ฉะนั้นเราทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์พระเจ้า เราต้องดำเนินชีวิตที่ปฏิเสธเนื้อหนัง ธรรมชาติของเรา แต่สำแดงพระองค์ใหญ่ขึ้นบนตัวเรา โดยการสำแดงคุณลักษณะของพระเจ้า เช่น ความรัก ความสว่าง ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้กลายเป็นคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของเรา นี่แหละก็คือการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้า

12. ดำเนินตามวิญญาณนั้น
ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตแห่งการดำเนินตามพระวิญญาณ การดำเนินตามพระวิญญาณก็คือ การที่เรามีการดำเนินชีวิต และการกระทำตามพระวิญญาณนั่นเอง ดังนั้น เราจำเป็นต้องนำความคิดใส่ไว้ในวิญญาณและทำลายการของกายนั้นเสีย (รม.8:6, 13) เมื่อเราดำเนินตามวิญญาณ ข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าก็จะสำเร็จครบถ้วนในเราโดยอัตโนมัติ มีเพียงอยู่ในวิญญาณและดำเนินตามพระวิญญาณเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งของฝ่ายวิญญาณที่เปิดเผยในพระคัมภีร์กลายเป็นความจริงของเรา เพราะเหตุนี้การเป็นคริสเตียนที่ปกตินั้น เราต้องรู้จักพระวิญญาณ เป็นอยู่ในวิญญาณ และดำเนินตามพระวิญญาณ
13. การเปลี่ยนแปลง
คริสเตียนจำนวนมากรู้จักการบังเกิดใหม่ในวิญญาณ และการเปลี่ยนรูปลักษณะของร่างกาย แต่เขากลับไม่ใส่ใจกับเรื่องที่สำคัญยิ่ง นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของจิต แต่กระนั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่า “แต่ว่าจงเปลี่ยนความคิดเสียใหม่” (รม.12:2) ดังนั้น เราจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในจิต โดยการทำงานของพระวิญญาณแห่งชีวิตซึ่งอยู่ภายในเรา ในที่สุดเราก็ถูกเปลี่ยนแปลงโดยธาตุแท้ของพระเจ้าซึมซาบและแผ่ซ่านทั่วทุกส่วน จวบจนพระคริสต์สามารถมาพักพิงในใจของเราคือเป็นนายครอบครองทุกส่วนภายในเรา (ดู อฟ.3:16–17) การเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นสัมพันธ์กับการตระเตรียมของเราที่จะพบกับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ของพระองค์และได้รับสง่าราศีนั้น ไม่ใช่เพียงถูกแบ่งแยกทางภายนอก แต่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงทางภายใน การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการการจัดการของไม้กางเขนในด้านลบและพร้อมกับการงานของพระวิญญาณแห่งชีวิตในด้านบวก

14. การเปลี่ยนรูปลักษณะของกาย
ท้ายที่สุด คือขั้นสุดท้ายของคริสเตียนที่จะมีประสบการณ์แห่งชีวิตคือ กายของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงและเหมือนอย่างกายของพระองค์อันทรงสง่าราศี (ฟป.3:2) การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในพระคัมภีร์เรียกว่ากายได้รับการไถ่ (รม.8:23) เป็นความครบถ้วนในการประสบการณ์ส่วนของบุตร ดังนั้น ชีวิตคริสเตียนจึงเริ่มต้นด้วยการบังเกิดใหม่ (วิญญาณ) ผ่านการเปลี่ยนแปลง (จิต) และสำเร็จครบถ้วนด้วยการเปลี่ยนรูปลักษณะ
ของกาย

เกี่ยวกับเรื่องชีวิตคริสตจักร

1. ชีวิตของกลุ่มชน
คริสเตียนต้องสำแดงออกซึ่งพระคริสต์ในฐานะชีวิตจากภายในนี่คือชีวิตของกลุ่มชน ในพระคัมภีร์ใหม่มีตัวอย่างมากมายที่ยืนยันถึงสิ่งนี้ เช่น เราเป็นฝูงแกะของพระเจ้า เราเป็นหินที่มีชีวิตอยู่ในการก่อสร้างของพระเจ้า เราเป็นกิ่งของต้นองุ่น เราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์ แม้ว่าเราต่างเป็นตัวบุคคลคนหนึ่ง แต่ในการเป็นคริสเตียน เราไม่ควรดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวต่อไป นั่นก็คือ อย่ากระทำตามความชอบใจ การเคลื่อนไหวและเป้าหมายของตนเองอย่างเดียว ตรงข้ามพระเจ้าประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกัน ให้ตระหนักถึงพระกายของพระคริสต์ เห็นความสำคัญของส่วนรวม และมุ่งความสนใจในการก่อสร้างของคริสตจักร ดังนั้น เรากำลังฟื้นฟูชีวิตคริสตจักรที่ปกติด้วย

2. มีพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะ
ในชีวิตคริสตจักรเราทุกคนจำเป็นต้องนอบน้อมต่อพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะ เราเป็นพระกายและพระองค์ทรงเป็นศีรษะหนึ่งเดียวแห่งพระกายนี้ ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดสามารถแย่งชิงพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะไปได้ เราไม่สามารถยอมรับระบบใดๆ องค์กรใดๆ หรือผู้นำคนใดที่มาดูหมิ่นต่อพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะ ท่ามกลางเราจะไม่มีระบบของตำแหน่งผู้ปรนนิบัติและผู้นำ ยิ่งกว่านั้น เราไม่มีระบบชนชั้น แต่เราก็ยอมรับตัวแทนอำนาจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในคริสตจักร เช่น อัครทูต ผู้อาวุโส ฯลฯ เพื่อมานำพาและดูแลคริสตจักร อำนาจเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวทางชีวิต ไม่ใช่ตำแหน่งทางภายนอก

3. การสามัคคีธรรมและการผสมผสาน
แม้ว่าเราจะขึ้นตรงต่อพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะก็ตาม เราก็ยังรับสุขการสามัคคีธรรมและการผสมผสานแห่งพระกายของพระคริสต์ เรารู้ว่าในพระคริสต์นั้น พวกเราไม่สามารถดำเนินในหนทางอย่างโดดเดี่ยว แต่ตรงข้าม เราให้ความล้ำค่าเหลือเกินต่อการสามัคคีธรรมและการผสมผสานระหว่างอวัยวะของพระกาย และระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายทั่วโลก เรารับสุขชีวิตที่ไหลเวียนในพระกายของพระคริสต์จริงๆ และเราก็เป็นพยานได้ว่าการไหลและการสามัคคีธรรมนี้เป็นพระพรอันแท้จริง อีกทั้งเป็นการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ด้วย
4. ความเป็นหนึ่ง
ความสำคัญที่สุดอีกด้านหนึ่งในชีวิตคริสตจักรก็คือการรักษาความเป็นหนึ่ง ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนกางเขน พระองค์ได้อธิษฐาน ขอให้คนเหล่านั้นที่เชื่อในพระองค์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งเหมือนกับที่พระองค์กับพระบิดาทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น เราต้องพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรท้องถิ่นก็คือวิสุทธิชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นได้ร่วมกันก่อสร้างบนฐานหนึ่งเดียว เพื่อมาสำแดงความเป็นหนึ่งแห่งพระกายนี้ ดังนั้น เราต้องสนใจเรื่องความเป็นหนึ่ง ต้องปฏิเสธและเกลียดชังการแตกแยก เพราะสภาพของการแตกแยกของคริสเตียนในวันนี้ทำให้พยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับความอัปยศ ในชีวิตคริสตจักรเรายืนหยัดเพื่อความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ และเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งนี้ เราร่วมชุมนุมในฐานะเป็นผู้เชื่ออยู่บนฐานแห่งการเป็นหนึ่ง เราต้อนรับวิสุทธิชนทุกท่านโดยหลักการของความเชื่อที่ปกติ และเราก็แสวงหาเพื่อการเจริญเติบโตในพระคริสต์ เพื่อว่าเรากับพระองค์จะร่วมอยู่ในพระบิดาและในสง่าราศีแห่งพระบิดา ซึ่ง ณ ที่นั่นเราจะร่วมเป็นหนึ่งโดยแท้จริง เราเชื่อว่าคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโยฮันบทที่ 17 จะได้รับคำตอบบนแผ่นดินโลก และเมื่อเราเป็นหนึ่งโดยสมบูรณ์แล้ว โลกก็จะเชื่อและรู้ว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมา

5. มโนธรรม
ในชีวิตคริสตจักรนั้นเราเห็นความสำคัญของมโนธรรมผู้อื่น นี่ก็หมายความว่า ผู้เชื่อในพระคริสต์มีความอิสระที่จะดำเนินตามมโนธรรมของตน และตามแสงสว่างซึ่งเขาได้รับจากพระเจ้าโดยผ่านพระคำของพระองค์ เราไม่มีการควบคุมทางภายนอก เพื่อบงการการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน และจะไม่มีผู้มีอำนาจคนใดที่จะดูแคลนต่อมโนธรรมของเรา ณ ที่นี่จะไม่มีการขู่เข็ญหรือบังคับ แต่ตรงข้ามเราต่างได้รับการหนุนใจให้มีการสัมผัสกับมโนธรรมภายในของตน ต่อสายพระเนตรของพระเจ้า และรักษามโนธรรมให้ปราศจากความบกพร่องทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น เราจึงคำนึงถึงมโนธรรมของเราและของผู้อื่นด้วย

6. การประชุม
เนื่องจากชีวิตคริสตจักรคือชีวิตของการประชุม ฉะนั้นเรามักมีการประชุมหลายๆ ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ เช่น ประชุมหักขนมปังในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า, ประชุมหมู่ในระหว่างสัปดาห์ และประชุมอธิษฐาน ฯลฯ การประชุมไม่เป็นการเบื่อหน่ายสำหรับเรา แต่เป็นการรับสุขอย่างหนึ่ง ในการประชุมของคริสตจักร เราได้รับการหล่อเลี้ยง การหนุนใจ การส่องสว่าง การดลใจ การเกื้อหนุน การก่อสร้างขึ้น และการมอũ